PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-21

Aquí trobareu tota la informació de les nostres portes obertes i també tot el que cal saber per la preinscripció del curs 2020-21:

Farem una videoconferència el divendres dia 15 de maig a les 17h per a explicar el projecte educatiu de l’escola i resoldre dubtes que podeu tenir. Per accedir a la reunió virtual només heu d’enviar el vostre correu electrònic al nostre correu de l’escola (a8067193@xtec.cat) i us enviarem l’enllaç per accedir a la reunió..

 díptic portes obertes 2020-21


 

INFORMACIONS PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

CURS 2020/21

INFORMACIONS COMUNS

-El període de preinscripció serà de 10 dies, iniciant-se el dia 13 de maig i finalitzant el dia 22 de maig.

– El període de matrícula serà del 13 al 17 de juliol.

 Aquest any, donada la situació de confinament encara existent, la preinscripció s’haurà de fer de manera telemàtica. Només aquelles persones que no tinguin les eines necessàries per poder fer-ho així tindran la possibilitat de poder-ho fer de manera presencial, demanant una cita prèvia. Per tal d’organitzar-ho de la millor manera possible i tenint sempre en compte les mides de seguretat sanitària necessàries, el Departament ha decidit que durant tot el període (del 13 al 22 de maig) es podran fer les preinscripcions telemàtiques i únicament durant la segona setmana (del 18 al 22 de maig) les preinscripcions presencials. No es farà cap preinscripció presencial sense cita prèvia!!.

Per demanar cita prèvia o  informació sobre el procés de preinscripció, podeu fer-ho a través del nostre telèfon 689273732  o  al correu a8067193@xtec.cat.

Enllaç Cita Prèvia: Cliqueu aquí

AQUÍ TENIU EL FULL DE PREINSCRIPCIÓ PER A OMPLIR LA VOSTRA SOL·LICITUD:

FULL DE PREINSCRIPCIÓ

En cas de que l’adreça del DNI no correspongui amb l’adreça de la sol·licitud s’ha de fer una Declaració responsable de domicili:

Declaració responsable de domicili no coincident amb el DNI

El calendari oficial de preinscripció és el següent:

Presentació de sol.licituds amb suport informàtic Del 13 al 22 de maig
Presentació de sol.licituds amb cita prèvia (presencialment) Del 19 al 22 de maig
Publicació de llistes amb puntuació provisional 29 de maig
Presentació de reclamacions Del 2 al 5 de juny
Publicació de llistes amb puntuació definitiva 9 de juny
Sorteig del número de desempat 9 de juny

33.386

Publicació de les llistes ordenades definitivament 11 de juny
Publicació de llistes d’admesos i llista d’espera 7 de juliol
Matrícula Del 13 al 17 de juliol

 

INFORMACIONS ESPECÍFIQUES

 

 • Alumnes que han de cursar P3 el proper curs (2020/21) i alumnes que volen canviar de centre pel proper curs (2020/21)
  • haureu d’omplir la sol·licitud en suport informàtic i, a continuació, enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària (especificada a l’apartat DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA) escanejada o fotografiada, mitjançant un correu al mail de l’escola que demaneu en primera opció.

 

 • El centre us contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud. Aquest correu serà el vostre comprovant de que la preinscripció s’ha fet de forma correcta!!

 

 • Alumnes que han de començar l’educació secundària (ESO) el proper curs (2020/21)
  • haureu d’omplir la sol·licitud en suport informàtic i, a continuació, enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària (especificada a l’apartat DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA) escanejada o fotografiada, mitjançant un correu al mail de l’institut que demaneu en primera opció.

 

 • El centre us contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud. Aquest correu serà el vostre comprovant de que la preinscripció s’ha fet de forma correcta!!

 

 

CRITERIS DE PRIORITAT (PER A L’ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS)

Per al 2n cicle d’educació infantil (3-6), l’educació primària i l’ESO s’apliquen els següents criteris específics, generals i complementaris:

CRITERIS ESPECÍFICS
Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres adscrits al centre sol·licitat (només per a l’ESO)

 

CRITERIS GENERALS
Si hi ha germans matriculats al centre  o  si el pare, mare o tutor legal hi treballa  (només una opció de les dues) 40 punts
Proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc: (només una opció de les tres)

–       Domicili a l’àrea de proximitat del centre

–       Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre

–       Domicili al mateix municipi del centre

 

 

30 punts

20 punts

10 punts

Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció 10 punts
Per discapacitat igual  superior al 33% de l’alumne o d’un familiar en primer grau 10 punts

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS
Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental 15 punts

 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA per fer la preinscripció:

 

 1. A) Documentació identificativa

Tant si feu la preinscripció telemàtica com presencial, el formulari de sol·licitud s’ha de presentar  acompanyat dels documents següents:

 • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

 • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

 

 • Original i còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

 

 

 1. B) Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que justifiqui el compliment de cada criteri.

CRITERI QUE S’AL·LEGA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA
Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres adscrits al centre sol·licitat (només per a l’ESO) ●      No cal aportar documentació
Si hi ha germans matriculats al centre  o  si el pare, mare o tutor legal hi treballa  (només una opció de les dues) ●      No cal aportar documentació
Proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc: (només una opció de les tres)

 

●      Domicili a l’àrea de proximitat del centre

 

●      Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre

 

●      Domicili al mateix municipi del centre

●      Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

●      Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

●      Quan, per aquest criteri es considera el lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).

Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció ●      Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
Per discapacitat igual  superior al 33% de l’alumne o d’un familiar en primer grau ●      Original i còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.

●      Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental ●      Original i còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

 

ATENCIÓ!!: La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

Equip Directiu