El Menut

L’escola El Menut està situada dins el nucli de Sant Miquel de Balenyà, entre l’escola CEIP “Les Basseroles ” i el camp de futbol. Està en funcionament des de l’any 2008 i acull l’etapa del primer cicle d’Educació Infantil. L’equip educatiu està format per quatre mestres, que treballen conjuntament per afavorir el desenvolupament integral dels alumnes i l’assoliment d’aprenentatges significatius.

El Menut és Comunitat d’aprenentatge, un projecte basat en portar a terme actuacions educatives d’èxit (grups interactius i tertúlies dialògiques) i que implica la participació de tota la comunitat (mestres, famílies, veïns, etc..) en el procés d’aprenentatge dels infants. Per aquest motiu es valora molt la col·laboració de les famílies i de totes les persones que vulguin participar en l’educació dels infants de l’escola.

Els espais i materials proposats pretenen potenciar i desenvolupar al màxim totes i cada una de les capacitats dels infants, tot tenint en compte el ritme individual de cada un d’ells.

La ubicació de l’escola permet tenir un contacte directe i proper, tant amb l’entorn com amb tota la comunitat educativa. S’intenten realitzar forces sortides per permetre que els infants interaccionin amb els espais naturals del poble i també amb les persones que hi habiten (sortides al bosc, al mercat, al casal, activitats conjuntes amb les Basseroles…).