Ensenyaments inicials i de formació bàsica

Formació instrumental: 1r, 2n i 3r nivell

Aquests estudis estan adreçats a persones adultes per tal que aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals. La superació d’aquests estudis permet l’obtenció del certificat de formació instrumental.

Els continguts d’aquesta formació s’organitzen en tres nivells:

  • el primer nivell, en què l’aprenentatge se centra en l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l’entorn social i natural;
  • el segon nivell, en què l’objectiu central és consolidar aquests mecanismes i els coneixements que expliquen l’entorn, i
  • el tercer nivell, en el qual s’amplien els coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle.

Cada nivell inclou tres àrees de coneixement: llengua, matemàtiques i ciències socials i naturals. Més informació

Llengua castellana nivell A1, A2 i B1

Oferim classes de llengua castellana de nivell A1, A2 i B1 per aquelles persones que volen aprendre i millorar la seva competència comunicativa en llengua castellana. Més informació

Llengua catalana inicial

Oferim classes de llengua catalana de nivell inicial A1 per adquirir nocions a nivell oral i escrit. Més informació

Graduat en educació secundària obligatòria (GESO)

El Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) és el títol que acredita la formació en estudis secundaris per a persones adultes (majors de 18 anys). Més informació