Projecte Educatiu de Centre

 


CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES DE RIPOLLET.     Comptem amb les persones!

Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.

Per tant, ensenyar exigeix el respecte a l’autonomia de l’ésser de l’educand… i als seus sabers.

I tanmateix… Ensenyar exigeix disponibilitat per al diàleg… la curiositat … i la convicció que el canvi és possible.

FREIRE, P. Pedagogia de l’autonomia (2006- Siglo XXI)

PEC

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) del CFA Jaume Tuset. Ripollet (Vallès Occidental) s’emmarca en la LEC (Llei d’Educació de Catalunya)  segons s’estableix en el Capítol IV de l’Educació de persones adultes.

 •  Objecte i àmbit de l’educació de persones adultes

 1. Té per finalitat, en els termes que determina la llei específica que la regula, fer efectiu el dret a l’educació en qualsevol etapa de la vida, amb els objectius específics següents: a) Formar els alumnes en els ensenyaments obligatoris, amb les metodologies adequades a llur edat. b) Preparar els alumnes per a l’accés a les etapes del sistema educatiu de règim general i, si escau, de règim especial. c) Possibilitar a totes les persones el desenvolupament de llur projecte personal i professional i facilitar-los la participació social. d) Informar i orientar les persones sobre les accions formatives més adequades a llurs interessos i possibilitats. e) Validar les competències adquirides per altres vies formatives.
 2. Els programes i les accions formatives corresponents han d’incloure, si més no, els àmbits següents: a) L’educació general i l’accés al sistema educatiu, que comprèn les competències bàsiques, els ensenyaments obligatoris i la preparació per a l’accés a les diverses etapes del sistema educatiu. b) L’educació per a adquirir competències transprofessionals, que comprèn la formació en tecnologies de la informació i la comunicació i l’ensenyament de llengües. c) L’educació per a la cohesió i la participació social, que comprèn l’acollida formativa a immigrants adults, la iniciació a les llengües oficials i a una llengua estrangera, la introducció a les tecnologies de la informació i la comunicació i la capacitació en l’ús d’estratègies per a l’adquisició de les competències bàsiques.
 • Definició

El CFA Jaume Tuset és un centre educatiu públic i gratuït que depèn del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ofereix un ampli ventall d’activitats formatives a Ripollet en coordinació amb l’Associació Cultural i d’EA Jaume Tuset.

El CFA Jaume Tuset és un centre:

 • Adreçat a persones adultes amb una àmplia oferta formativa, en diferents horaris de matí, tarda i nit.
 • Amb voluntat d’inserir-se en el context sociocultural del poble i, per tant, compromès amb la resta d’entitats públiques i populars.
 • Que potencia la participació democràtica a través del seu funcionament; mitjançant el consell de centre, comissions, assemblees i l’Associació Cultural i d’Educació d’Adults Jaume Tuset.
 • Identitat

El Centre es defineix com un centre públic, pluralista i democràtic que es proposa potenciar la igualtat entre les persones i combatre les discriminacions per raó d’edat, gènere, nivell de formació i procedència sociocultural.

La gratuïtat és un dels principis bàsics d’aquest objectiu, així com la voluntat d’ésser un eix per a la participació.

És un centre que vol estar integrat en el territori i que es proposa oferir una formació integral basada en els principis de la pedagogia crítica i transformadora.

Per dur a terme aquests principis és necessari:

 • Adequar l’oferta a les exigències de l’actual societat de la informació
  • Organitzar l’oferta del centre a la demanda
  • Flexibilitzar els horaris
  • Avançar en el procés d’autoformació
 • Incloure els àmbits formatius següents
  • Educació bàsica de persones adultes
  • Formació per al món laboral
  • Educació per al lleure, la cultura i la participació social
 • Ser un centre obert al poble
  • Mantenir la relació amb les entitats del poble
  • Afavorir la comunicació amb l’entorn
 • Promoure una educació superadora del racisme, sexisme, edisme[1] i elitisme afavorint el diàleg entre iguals
 • Desenvolupar l’aprenentatge bàsic com a eix vertebrador de la comunitat
  • Prioritzar els nivells bàsics
 • Facilitar l’accés a la formació a totes les persones i intentar donar resposta a totes les demandes
 • Fomentar una gestió democràtica i participativa que afavoreixi el màxim grau de participació de les persones adultes
  • Totes les decisions es prenen en el Consell de Centre
 • Articular l’acreditació de l’experiència i de la formació prèvia a través del reconeixement i, si s’escau la convalidació
 • Criteris d’ordenació pedagògica del CFA Jaume Tuset

 1. Ensenyament-Aprenentatge
 • Educar sense excloure

Tarea6_supportPla d’Acció Tutorial vers l’aprenentatge exitós (PAT). Tutories individuals i de grup, Assessorament segons expectatives i competències personals, Plans Individualitzats de Formació, Persones de suport a l’aula, Ajut per a la formació “Cap persona sense formació per raó econòmica”, Avaluació compartida

 

 

 • Projecte de dinamització multilingüe

Suport a l’aprenentatge oral de l’anglès i l’acreditació, grups de conversa d’anglès i català, dinamització de parelles multilingües català-castellà-anglès, llengua d’acollida per a persones nouvingudes, curs de llengües intensiu estiu.

 

 

 • Hi som per aprendre

FormacióAfavorir millor aprenentatge

 

 

 

 • Acollida i seguiment Pla d’Acollida personal de les persones que arriben al centre (PLAC). Atenció de secretaria i cita prèvia, entrevista individual d’acollida amb la persona tutora de referència, diàleg sobre interessos, expectatives i competències, -si s’escau- prova pràctica, de nivell, acreditació de competències o nivell, presentació d’opcions formatives, assessorament orientació i matrícula
 • Asessorament i orientació

Resultat d'imatges de gps a un futur millor Servei psicopedagògic d’assessorament individual “GPS a un futur millor

 

 

 • Programacions

Programar per competències a educació física Competències per a l’aprenentatge permanent. Metodologia Materials elaborats per l’equip com a recurs i eina de millora

 

 

 1. Formació
 • Un temps per a cada cosa

Metodología          Temps per als aspectes pedagògics i metodològics, temps per compartir experiències, temps per dialogar, temps per aprendre de l’altre, temps per conviure

 

 

 

 • Autogestió de la formació en centre Inclou la innovació pedagògica i de processos des de la perspectiva de l’intercanvi de coneixements o la requerida
 1. Convivència
 • Parlem! Espais de diàleg Treballem la convivència i participació de l’alumnat. Basem la convivència en el diàleg, la prevenció de conflictes i el foment de la responsabilitat vers el compromís educatiu
 • Espais per compartir

Foto: Valoració i cura dels espais naturals de diàleg

 

 

 

 1. Organització i funcionament
 • Un lloc per a cada cosa Treballem per l’organització dels materials des dels equips de Coordinació; dels espais petits que, de moment, tenim. Treballem per a un edifici nou i millor per l’escola
 • Procediments

                  Revisió i adequació del PLAC, el PAT i les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre),  des de les aportacions de les persones, la coherència funcional i pedagògica

 

 

 

 • Ens coordinem millor

Resultat d'imatges de acuerdo  Afavorim la implicació en la gestió per la coordinació entre els Ensenyaments

 

 

 • Parlem! Espais de diàleg

 Facilita els espais de col·laboració i diàleg. Potenciació de la participació de l’alumnat en el Consell de Centre, comissions i activitats

 

 

 • Cada cosa al seu lloc Cura general dels espais del centre, retolació i ordenació en col·laboració amb les aportacions i suggeriments de l’alumnat
 • Pla TAC

Resultat d'imatges de pla tac Pla de tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixment (Pla TAC) i  ‘Pla renove’

 

 

 

 • Espais i ús Ús d’espais compartits; també amb la cessió d’aules disponibles a entitats (i viceversa)
 1. Participació i Comunitat Educativa
 • Espai digital

Resultat d'imatges de utilitzar el mòbil Utilitzem eines digitals per a comunicar-nos. Actualització del web i difusió del centre

 

 

 • Escola-Entorn

Community-management sur les réseaux sociauxRelació amb els serveis i centres del poble per adequar-nos millor a les necessitats d’educació permanent; relació amb els centres de referència per a l’accés a estudis superiors, amb els serveis de la comunitat com la Biblioteca Municipal, Casa Natura, Patronat Municipal d’Ocupació, COPEVO, Patronat Municipal d’Esports, Patronat de Cultura, Serveis Socials, Pla Educatiu Local

 

 

 • Escola-Associació

Foto:    Coordinació amb l’Associació Cultural i d’EA Jaume Tuset per a les activitats culturals, el funcionament i l’organització de projectes per a la formació al llarg de tota la vida

 

 

 

 

 1. Innovació
 • TIC-TAC  Potenciem l’ús les TIC
 • Espais per compartir Mantenir i potenciar els espais per compartir aprenentatges, materials, recursos didàctics i pràctica reflexiva per a la millora. Reflexionar sobre la Innovació en els Ensenyaments a partir de l’anàlisi del seu sentit pedagògic (Per a què? Per a qui?)  i eficàcia
 • Innovació docent Continuar amb les propostes d’innovació per tipus d’Ensenyaments i el seu seguiment reflexiu

 

Projecte Educatiu de Centre complet

Resultat d'imatges de documents