DOCUMENTACIÓ DE CENTRE

 

  • Projecte de direcció
  • Memòria Anual
  • Programació Anual
  • Projecte Educatiu
  • Projecte Língüístic
  • Pla d’atenció a la diversitat
  • NOFC: Normes d’Organització  Funcionament de Centre
  • Pla TAC