Consell escolar

Composició en els centres públics

Composició del Consell Escolar de l’Escola Sant Jaume de Bràfim, constituït el 12 de desembre de 2016.

El consell escolar de centre és un òrgan de govern col·legiat on es troba representat tota la comunitat educativa. És un òrgan de decisió i participació que juga un paper important en el funcionament del centre.

 • Presidenta
  • Sra. Mercè Solé i Estrada
 • Secretària
  • Sr. Francesc Fernández Fortuny
 • Representant de l’ajuntament
  • Sra. Maria Antònia Dalmau Vilanova
 • Representant dels mestres:
  • Sra. Laia Campi
  • Sra. Luciana Soto
 • Representant del sector mares i pares:
  • Sra. Heura Musté
 • Representant de l’AMiPA:
  • Sra. Imma Jové Segura

Funcions

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Funcionament

El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar la direcció del centre, o en la seva representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública, a més, hi ha d’haver preceptivament una comissió econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre.

Renovació de membres

A Catalunya, el període establert per a la realització del procés electoral s’anuncia oportunament al voltant de cada renovació del Consell Escolar. Al consell escolar s’hi accedeix mitjançant l’elecció i la designació. Els membres designats són nomenats per les entitats i institucions reconegudes per normativa: AMPA, ajuntaments i conjunt d’organitzacions empresarials i institucions laborals de l’àmbit del centre docent.

Aspectes a remarcar del funcionament del consell escolar

 • Un dels representants dels pares en el consell escolar és designat per l’associació de  pares més representativa del centre, d’acord amb el procediment que estableixin les administracions educatives.
 • Els alumnes poden ser elegits membres del consell escolar a partir del primer curs de l’educació secundària obligatòria. No obstant això, els alumnes dels dos primers cursos de l’educació secundària obligatòria no poden participar en la selecció o el cessament del director. Els alumnes d’educació primària poden participar en el consell escolar del centre en els termes que estableixin les administracions educatives.
 • Correspon a les administracions educatives determinar el nombre total de membres del consell escolar i regular el procés d’elecció. La representació de pares i mares no podrà ser inferior a un terç del total.
 • El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres.
 • Hom procurarà que les decisions en el si del  consell escolar es prenguin per consens. Si no  és possible arribar a un acord, es determinarà  la decisió per majoria del membres presents, llevat dels casos que la normativa determini una altra majoria qualificada.
 • La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel director, amb l’antelació suficient, juntament amb  la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i en el seu cas d’aprovació.
 • Per a que una reunió o sessió d’un consell  escolar de centre es pugui considerar vàlida  cal que, d’entrada, hi hagi “quòrum”, és a dir, que hi siguin presents un mínim suficient dels seus membres. Aquest mínim és, si la sessió és en primera convocatòria, la meitat del total de membres del CEC, i si és en segona convocatòria, una tercera part del total de membres.
 • En cas de baixa temporal d’un membre del CEC, no es pot substituir per una altra persona. Si la baixa és definitiva, cal cobrir-la amb la següent persona més votada a les darreres eleccions fetes, s’entén dins de cada sector al que pertanyi.
 • Dins de la reunió del CEC cal recordar que tots els seus membres poden parlar i  exposar el seu parer sobre cada assumpte.
 • Tots els membres del CEC poden demanar que consti a l’acta l’explicació del seu vot, tan si és a favor com si és en contra del que s’hagi acordat. Si fan constar això, les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la posada en pràctica d’aquell acord no els hi pot afectar. Però si no ho fan constar expressament així, tots els votants, hagin votat a favor o en contra, es fan responsables d’aquell acord.
 • L’últim punt de les sessions és el de “precs i preguntes”. Aquí es pot preguntar o demanar coses, però no es poden prendre acords. El que si es pot fer és que un determinat assumpte s’inclogui com un punt de l’ordre del dia de la següent sessió i, llavors sí que s’ha d’acordar el que convingui.

Suggeriments per millorar el funcionament dels consells escolars

Abans de la reunió:

 1. Llegeix atentament la convocatòria.
 1. Documenta’t i informa’t sobre els temes que es tractaran.
  1. Consulta amb el teu col·lectiu sobre les alternatives que hi hagi de cara a prendre  una decisió.
  2. Si has de presentar alguna proposta, prepara amb molta atenció el que has de dir per tal que la teva intervenció sigui el més clara i concreta possible.

Durant la reunió:

  1. Respecte el torn de paraules.
  2. Aporta idees.
  3. Intenta consensuar.
  4. Autocontrola el teu temps d’intervenció.
  5. Proposa solucions.
  6. Escolta, valora i contrasta amb les teves postures tota la informació que rebis.
  7. Al final de cada reunió han de quedar ben clars els acords i qui es responsabilitza de fer el seguiment.
  8. Si la discussió no avança, és tasca de tots fer el possible per buscar alternatives i solucions.
  9. No et deixis portar per les emocions del moment.

Després de la reunió:

  1. Fes recull de tota la informació i dels documents.
  2. No ho confiïs tot a la memòria. Arxiva.
  3. Pensa que altres persones representaran el teu col·lectiu després que tu.
  4. Traspassa la informació amb claredat i objectivitat.
  5. Si hi ha hagut algun conflicte personal amb algun membre del consell, intenta aclarir la situació.
  6. Si has adquirit algun compromís, posa’t en marxa. D’aquesta manera a la propera reunió podràs informar sobre els resultats de les teves gestions.