Com som

LA NOSTRA ESCOLA- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Volem contribuir a formar ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables. Partint dels principis d’equitat, qualitat i d’excel·lència. La nostra metodologia fa que apliquem mesures universals de treball a l’aula, amb projecte educatiu per a tot l’alumnat sense excepció, perquè qualsevol alumne pugui seguir els aprenentatges al seu ritme. La inclusió escolar i la cohesió social són dos dels principis generals que inspiren el sistema educatiu de Catalunya.

SUPORTS UNIVERSALS:

  • INTERNIVELLS. Trimestralment, es formen grups de P3 a 6è per tal de fomentar la relació i coneixença entre tots els alumnes, fent activitats del tot lúdiques i plàstiques. Es fan propostes per decorar l’escola, celebracions de festes tradicionals, espais de joc. Aprenem junts i fem escola.
  • TERCETS I DESDOBLAMENTS. Es divideixen les classes en 2 o 3 subgrups heterogenis per tal de poder incidir més en l’ensenyament- aprenentatge i poder atendre més individualment a l’alumne. Es fan en diferents àrees com català, anglès i matemàtiques.
  • APADRINAMENT LECTOR. Es porta a terme entre els alumnes de 1r-6è i 2n-5è. Es tracta d’un acompanyament lector dels alumnes de CS, que són els padrins de lectura, cap als de CI, que són els seus fillols. Llegeixen, parlen, s’expliquen contes… En definitiva, s’acompanyen en el procés d’aprendre a llegir.
  • TALLERS P5-1r. Es barregen els alumnes dels dos cursos i es fan diferents tallers d’experimentació, matemàtics, robòtica, joc simbòlic… Ajuden a fer el procés d’adaptació i coneixença dels alumnes d’ambdós cursos, dels mestres i d’espais nous de l’escola.
  • TREBALLS PER PROJECTES I CENTRES D’INTERÈS. Des de P3 fins a 6è, es realitzen treballs per projectes mitjançant grups col·laboratius o grups d’experts. Uns aprenen dels altres a través de les pròpies explicacions, informacions i vivències.
  • RACONS. Són racons de joc i de treball dins de la mateixa aula que fomenten l’autonomia i la cooperació entre ells. Donen l’opció d’aprendre a partir de la manipulació i de la pròpia experiència.

SUPORTS ADDICIONALS:

També apliquem mesures de suport addicionals quan els alumnes ho necessiten.

  • SEP Suport Escolar Personalitzat. Es realitza dins de l’horari escolar des de P4 a 6è. Fora de l’horari escolar s’ofereix per als alumnes de 1r, 2n i 6è durant tres dies a la setmana.
  • EDUCACIÓ ESPECIAL. Suports a l’aula per alumnes NESE de la mestra d’Educació Especial, la mestra d’Audició i Llenguatge i la psicopedagoga de l’Equip d’Assessorament Pedagògic del departament d’Educació (EAP).

SUPORTS INTENSIUS:

  • SIAL. Som centre de referència de l’alumnat amb sordesa del Baix Maresme. Els alumnes amb dificultats auditives reben el suport d’una mestra especialista i dels professionals del CREDA.
  • PI Pla Individualitzat. Específic per aquells alumnes que necessiten mesures d’aprenentatge més intens.