Oferta educativa

La nostra escola ofereix:

  • el segon cicle o primer ensenyament (de 3 a 6 anys)

El segon cicle, de caràcter gratuït, s’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.

  • educació primària
L’educació primària és l’etapa educativa de caràcter obligatori i gratuït que comprèn sis cursos acadèmics i s’organitza en tres cicles de dos cursos: cicle inicial,
cicle mitjà i cicle superior. Amb caràcter general, s’inicia l’any natural que es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys.
La finalitat de l’educació primària és preparar els alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens
han d’aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. S’ha de promoure, de manera
transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s’ha de fomentar la iniciativa, la creativitat,
l’esperit crític i el gust per aprendre, i s’ha de desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.
Els continguts de les àrees com a element fonamental per a l’assoliment de les competències s’organitzen amb un enfocament integral, multifuncional i
transferible de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten per al seu desenvolupament personal i social. Aquests continguts
degudament combinats i contextualitzats permeten assolir, en acabar l’ensenyament obligatori, les competències bàsiques, la base per continuar l’aprenentatge
al llarg de la vida i per poder desenvolupar projectes individuals i col·lectius.