Projecte Lingüístic

La llengua vehicular utilitzada al centre  és la catalana. Tanmateix totes les activitats extraescolars així com la relació i comunicació amb les famílies de l’alumnat,  es fan en aquesta llengua.

Pel que fa als comunicats i altres activitats de l’ AFA (reunions, xerrades..) també es desenvolupen en català.

El tractament del castellà com a segona llengua oficial s’inicia a cicle inicial i es vetlla per què en acabar la primària l’alumnat aconsegueixi un nivell de competència similar en les dues llengües. L’anglès és llengua d’ús i aprenentatge des de P -4 , s’introdueix de manera vivencial, estant  present en la vida diària del centre i entenent-la com a eina de comunicació.

Si bé aquestes són les llengües curriculars, és voluntat del centre reconèixer, respectar i donar cabuda a les altres llengües de la comunitat educativa.   Per tal d’afavorir un projecte plurilingüe que garanteixi el desenvolupament de la dimensió intercultural del centre educatiu per afavorir la participació en un món global.

Tractament de la llengua catalana

Tot i que el nombre de nens/es que desconeixen  la nostra llengua  és força baix, el centre  té molt present   la diferent  competència comunicativa de l’alumnat, promovent actuacions i estratègies que  els permetin establir vincles amb les diferents llengües i cultures de la comunitat educativa, fent possible que el català esdevingui la llengua comuna del centre.  Aquestes actuacions estan recollides en el Pla d’ Acollida del Centre.

Considerem fonamental que l’alumnat aconsegueix un bon nivell d’expressió i comprensió oral que li permeti poder expressar de manera àgil, amb ordre i de manera coherent, les seves opinions,  necessitats i emocions.

El treball oral està present en tota l’escolaritat i  totes les àrees. Comencem a  Educació Infantil posant molt èmfasi al treball de la conversa a l’aula i a partir d’aquí anem  treballant les diferents funcions i formes: diàleg, raonament, argumentació, exposició tant vers els companys com els adults i  tenint en compte a quin receptor va dirigit.

La llengua emprada és el català estàndard  atenent les altres variants tant de l’alumnat com del professorat.

Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular:

El tractament i les actuacions que es fan amb els alumnes nouvinguts tan dins el període oficial com fora del període queda establert dins el pla d’ acollida del centre. Dit això l’escola prioritza la inclusió de l’alumnat  dins la seva aula, tot proporcionant l’atenció necessària tant per part de:  companys, tutora , mestres de suport i especialistes. Això no exclou que es pugui atendre fora de l’aula quan sigui necessari.

Per tal de fomentar la diversitat lingüística que hi ha en el centre, es realitzen una sèrie d’activitats que permeten que els alumnes i les famílies que parlen altres llengües aportin la riquesa de la seva cultura i ens motivin per aprendre’n de noves.

Tot plegat es fa un treball de respecte i reconeixement del bagatge cultural i llengua pròpies dels alumnes, amb l’objectiu de passar a utilitzar la llengua catalana  com a llengua de cohesió.

Aprofitant la celebració d’ una festa popular pròpia de Catalunya com és St. Jordi el centre organitza diferents activitats literàries on tenen cabuda la llengua catalana, castellana i totes les pròpies de la comunitat educativa.

La biblioteca és el punt de trobada d’aquesta riquesa literària. A Infantil els pares i mares amb una llengua materna diferent vénen a explicar contes o llegendes del seu país d’origen en el seu idioma.

A banda d’aquesta activitat ja consolidada al centre, també s’intenta donar cabuda en altres moments, bé sigui en la festa de benvinguda del curs i també en les altres festes, actes i/o dies assenyalats es dissenyen activitats en les quals s’aprofita per relacionar les tradicions pròpies amb les d’altres cultures.  A l’aula en moments concrets també es recull la diversitat cultural i lingüística.


Tractament de la llengua castellana

Es treballa la llengua castellana en tots els cicles de primària. En el cicle inicial el treball serà bàsicament a nivell oral, per començar a introduir la llengua escrita cap al segon curs de primària.

Aquest treball inclourà els diferents models de textos orals: conversa, exposició, narració, entrevista… per tal de facilitar la comunicació amb els demés, expressar les pròpies idees, emocions i poder anar construint el propi pensament.

Els continguts treballats en castellà sempre són després de ser introduïts en català  i fent referència a les estructures comunes.

Tractament de la llengua anglesa

Un dels objectius prioritaris de l’ escola és aconseguir que la llengua anglesa sigui viva, tot aprofitant els interessos i l’ entorn dels alumnes. El tractament d’aquesta es fa de manera interactiva, funcional i vivencial i s’inicia a P-4 a través d’un material específic amb contes i cançons.

A Primària al llarg del curs es fa un projecte íntegre en llengua anglesa i  en ocasions una part d’un projecte d’aula (informació que porten escrita, vídeos…).

S’utilitzen diferents tipus d’ agrupaments de l’ alumnat (mig grup i gran grup), tenint present el treball per parelles, en equip o de manera individual segons l’activitat a realitzar. Es prioritza sempre la comunicació a nivell oral.

A més a més es dissenyen activitats fora de l’aula com colònies i obres de teatre en anglès per poder afavorir el desenvolupament en els àmbits: receptor i emissor.