Material escolar

A l’escola PAU ROMEVA el material de classe és d’ús comú. Això afavoreix l’hàbit del respecte i la conservació del material que és de tots i, a la vegada, s’aprèn a saber-lo compartir. Per tal que tots els nens i nenes disposin d’aquest material comú, sense diferències s’ha establert una quota única anual de 80€ en concepte del material fungible i didàctic que l’alumnat utilitzarà i necessitarà.

Les despeses de funcionament ordinari de centre es poden assumir gràcies a aquesta aportació de les famílies. Dins d’aquestes despeses s’inclou tot el material fungible i no fungible, ja sigui d’ús individual o col•lectiu (paper, fotocòpies, jocs d’aula, làmpades de vídeoprojectors, tota mena de material que l’alumne utilitza al llarg del curs…) i altres despeses necessàries pel funcionament del centre i per a realitzar les activitats programades a l’escola (ingredients per fer panellets o la mona, pagaments dels concerts, materials pels festivals, muntatges de tarimes…) i per poder fer front a despeses extraordinàries.

El Consell Escolar del centre, que aprova els pressupostos de l’escola, és el responsable de vetllar per la priorització, qualitat i adequació del material escolar necessari, d’acord amb els objectius establerts en el Pla Anual de Centre i en cadascuna de les aules i cicles educatius. Els materials malmesos per imprudències o mal ús seran reposats per la família de l’alumne.

L’ingrés o transferència bancària s’ha de fer abans del 30 de setembre.

L’entitat actual és Caixabank amb un sol compte corrent per a tots els pagaments.

Els pagaments es poden fer per:

1. TRANSFERÈNCIA a ES45 2100 0861 3102 0033 2657

2. PAGAMENTS A TERCERS amb targeta de qualsevol entitat bancària als caixers automàtics de CaixaBank amb un codi de barres que facilitarem.

3. Si sous clients de la Caixa només podeu fer el pagament a tercers des de la línia oberta introduint aquests 7 dígits: 0629761.

4. EFECTIU a la secretaria de l’escola.

Es necessari fer-hi constar el nom, cognoms i curs del vostre fill o filla i lliurar el comprovant al tutor.

El primer dia de curs rebreu un full recordatori d’aquest pagament. En el cas que una família no estigui d’acord amb el Projecte de socialització del material escolar, cal que el nen dugui el primer dia de classe el seu propi material. Aquest està indicat en un llistat que es troba a secretaria. El material caldrà dur-lo en una capsa i haurà d’estar etiquetat amb el nom, cognom i curs. Si alguna família té problemes econòmics greus, pot dirigir-se a secretaria per intentar trobar solucions relatives als pagaments del centre. Per poder fer ús del material socialitzat del curs present, cal estar a corrent de pagament dels possibles deutes que la família tingui de cursos anteriors.