PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

CARTELLERA:

– Llista amb el barem definitiu

CONSULTES:

 • correu electrònic: a8022835@xtec.cat
 • whatsapp: 623331500
 • telèfon (matins): 623331500

Informació del Departament d’Educació

VISITA VIRTUAL:

 

PREVISIÓ DE CALENDARI:

Fases de la preinscripció Dates
​Publicació de l’oferta inicial 8 de maig
Presentació de sol·licituds amb suport informàtic​ Del 13 al 22 de maig
Publicació de les llistes amb el barem provisional 29 de maig
Presentació de reclamacions al barem provisional Del 2 al 5 de juny
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 9 de juny
Sorteig 9 de juny
Publicació de llistes ordenades definitives 11 de juny
Publicació de l’oferta final 6 de juliol
Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera 7 de juliol
Matrícula Del 13 al 17 de juliol

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

 1. El model de sol·licitud que cal utilitzar és la sol·licitud amb suport informàtic. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.
 2. El centre ha de respondre per correu confirmant la recepció de la sol·licitud i la documentació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.
 3. Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
   De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
 4. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Cal utilitzar la sol·licitud amb suport informàtic. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació escanejada o fotografiada.

En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal omplir amb l’identificador de l’alumne o alumna. Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats o també es pot consultar l’identificador de l’alumne a través del web del Departament d’Educació.

És obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

També cal marcar en la sol·licitud el tutor o tutora que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora que s’ha especificat que farà la consulta.

Instruccions per al formulari en suport informàtic:

 1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons “següent” i “anterior” de l’aplicació i no els del navegador.
 2. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció “enviament” des de l’última pantalla i s’obté el resguard de la sol·licitud i aquest s’envia, juntament amb la documentació acreditativa escanejada o fotografiada, per correu electrònic a l’adreça electrònica oficial del centre demanat en primera opció.
 3. El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS AMB CITA PRÈVIA:

– Només en casos excepcionals en què no es pugui fer per internet.

– Demanar CITA PRÈVIA:

 • correu electrònic: a8022835@xtec.cat
 • whatsapp: 623331500
 • telèfon (matins): 623331500

FULL DE SOL·LICITUD

– Documentacio:

Juntament amb el full de sol·licitud de preinscripció cal presentar, la documentació següent:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 

CONSULTA DE RESULTATS:

Consulteu els resultats de la preinscripció al web Estudiar a Catalunya.

Per fer-ho es necessita:

 • el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora especificat en la sol·licitud com a referent per fer les consultes dels resultats a Internet, i
 • el codi de la sol·licitud de preinscripció.

Els centres publiquen al seu web les llistes de resultat del procés. En aquest cas, d’acord amb la normativa de protecció de dades, les llistes seran anònimes.

En aquest sentit, el codi de preinscripció tindrà el format PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud (exemple PRE20-21XXXXX323). Pel que fa als noms i cognom, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).