Agrupament d’alumnat sord

Ens comuniquem!

 

L’escola  ofereix als alumnes sords un equip docent compromès i un projecte educatiu que promou la seva inclusió impulsat per tota la comunitat escolar.

L’escola, marc d’educació normalitzat, permet oferir a l’alumne sord els mitjans necessaris per al seu desenvolupament personal, emocional, intel·lectual, lingüístic i social.

El currículum de l’alumnat sord té com a referent el currículum oficial. Aquest fet afavoreix un major assoliment dels objectius educatius i promou actituds de tracte igualitari, respecte de les normes de convivència, solidaritat, tolerància i cooperació entre els nens i nenes sords i oïdors.

Els alumnes sords formen diferents agrupaments. Es distingeixen tres àmbits de treball de l’agrupament

  • amb el grup-classe
  • en grup específic de nens i nenes sords/es
  • treball individual.

Utilitzem el català signat (bimodal) com a recolzament de la llengua oral i escrita, l’objectiu és que els alumnes puguin comunicar-se a través del llenguatge oral.

 

Per a més informació consulteu el blog:

Educació Conjunta