Consell Escolar

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació dels diferents membres de la comunitat escolar en el seu govern.

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació dels diferents membres de la comunitat escolar en el seu govern.

 1. Composició
 • El/la directora/a del Centre, que n’és el president/a.
 • El/la Cap d’Estudis.
 • Un/a regidor o representant de l’Ajuntament.
 • Cinc mestres elegits pel Claustre de professors.
 • Quatre pares d’alumnes elegits entre ells.
 • Un/a representant de l’AMiPA.
 • Un representant del personal d’administració i serveis del Centre.
 • El/la secretari/a del Centre, que actuarà com a secretari del Consell, amb veu, però sense vot.

1.2. Competències

El Consell Escolar del Centre tindrà les funcions següents:

 • Elegir el Director/a i designar l’Equip Directiu proposat per ell.
 • Proposar al Departament d’Ensenyament la revocació del nomenament del Director/a, previ acord dels seus membres adoptat per majoria de dos terços.
 • Aprovar la creació d’altres òrgans de coordinació del col·legi i assignar-los competències.
 • Decidir sobre l’admissió d’alumnes dins el marc de la normativa vigent.
 • Resoldre conflictes i imposar correctius amb finalitat pedagògica als alumnes, d’acord amb les normes que regulen els seus drets i deures, escoltats els professors i tutors amb l’audiència dels afectats i, si s’escau, dels seus representants legals.
 • Establir directrius, d’acord amb la normativa vigent, per a l’elaboració del Projecte Educatiu del Centre, aprovar-lo i avaluar-ne el compliment.
 • Aprovar el Pressupost del Centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
 • Aprovar el Reglament de Règim Intern del Centre.
 • Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars complementàries, activitats extraescolars i dels serveis, si s’escau, amb la col·laboració de l’AMiPA i/o altres organismes.
 • Avaluar i aprovar la Programació General del Centre que, amb caràcter anual, elabori l’Equip Directiu.
 • Avaluar i aprovar la Memòria Anual d’activitats del Centre.
 • Establir els criteris sobre la participació del Centre en activitats culturals, esportives i recreatives, així com aquelles accions assistencials a les quals el Centre pot prestar la seva col·laboració, escoltada l’AMiPA.
 • Establir les relacions de col·laboració amb altres centres amb finalitats culturals educatives.
 • Promoure l’optimització de les instal·lacions i equip escolar, així com vetllar per la a conservació i renovació.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del Centre, l’evolució del rendiment escolar  i elaborar un informe que s’inclou a la Memòria Anual.
 • Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament d’Ensenyament.

1.3. Funcionament
Reunions

El Consell Escolar del Centre es reunirà preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoqui el seu president/a o ho sol·liciti almenys un terç dels seus membres. A més, preceptivament, es farà una reunió a l’inici i al final del curs.

Convocatòria

A la primera reunió del curs, es tractarà sobre el dia i hora a celebrar les reunions ordinàries. El/la President/a procurarà ajustar-se al sentir general.

Les reunions seran convocades pel director/a almenys amb 5 dies d’antelació juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i en el seu cas d’aprovació..

Les reunions extraordinàries podran celebrar-se el mateix dia de ser convocades.

Acords

 Es procurarà que les decisions es prenguin per consens. Si no és possible arribar a un acord, es determinarà  la decisió per majoria dels membres presents amb dret a vot, llevat dels casos que la normativa determini una altra majoria qualificada.

 • No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri inclòs en l’ordre del dia, tret que hi siguin presents tots els membres del consell i hi sigui declarada la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.
 • Les actes de les sessions són un document intern que ha de poder ser consultat per tots els membres, per bé que no és preceptiu facilitar-ne còpies. Amb tot, tant els membres del Consell Escolar com altres membres de la comunitat educativa a través dels seus representants podran sol·licitar certificació, que estendrà el/la secretari/a amb el vist-i-plau del Director/a, d’acords concrets que constin a l’acta.
 1. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DEL CONSELL ESCOLAR

2.1. Comissió Econòmica

 És la comissió delegada del Consell Escolar entesa en matèria econòmica.

Composició

 • El Director/a del Centre.
 • El secretari/a del Centre.
 • Un/a professor/a del Consell.
 • Un/a pare/mare del Consell Escolar.
 • El representant de l’Ajuntament membre del Consell Escolar.
 • Cada sector representat al Consell Escolar designarà, d’entre ells, el membre que formarà part de la comissió.

Competències:

 • Estudiar, informar i elevar propostes al Consell Escolar del Centre sobre els aspectes del seu àmbit que se’ls sol·liciti o consideri convenient aportar.
 • Altres competències que expressament li encomani el Consell Escolar.
 • L’aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes no són delegables.

2.2. Comissió Permanent

Al Consell Escolar del Centre hi ha constituïda també una comissió permanent.
Composició:

 • El Director/ a del Centre, que la presideix.
 • El Cap d’Estudis.
 • Un/a representant del professorat del Consell Escolar.
 • Un/a representant dels pares d’alumnes del Consell Escolar.
 • El Secretari/a del Centre, amb veu i sense vot.

Competències:

 •  Estudiar, informar i elevar propostes al Consell Escolar del Centre sobre els aspectes del seu àmbit que se’ls sol·liciti o consideri convenient aportar.
 • Altres competències que expressament li encomani el Consell Escolar.
 • El Consell Escolar del Centre no pot delegar en comissió permanent les competències referides a l’elecció i cessament del Director/a, les de creació d’òrgans de coordinació, l’aprovació del projecte educatiu, del pressupost i la seva liquidació, del Reglament de Règim Intern i de la Programació General Anual, ni les de resolució de conflictes i imposicions de correctius en matèria de disciplina d’alumnes.

Membres del Consell Escolar

 El 14 de desembre de 2016 es va constituir el Consell Escolar actual del nostre centre que és format per les següents persones

President Glòria Casas
Cap d’Estudis Mónica Bonet
Representant Ajuntament Teresa Prat
Representant Mestres Joan Noguera 
Representant Mestres Raül Quintana
Representant Mestres Núria Ventura
Representant Mestres Sílvia Conde
Representant Mestres Mª Mercè Roura
Representant pares/mares Alexandra Macias
Representant pares/mares Mª Teresa Puigvert
Representant pares/mares Natalia Quintana
Representant pares/mares Anna Guillaumet
Representant pares/mares Cristina Puig
Representant A.M.I.P.A. Neus Màrquez
Representants P.A.S. Elisabet Vidal
Secretari Narcís Xabadia