Menjador escolar

MENÚ GENER 2020

MENÚ GENER (SENSE LACTOSA) 2020

MENÚ GENER (SENSE GLUTEN) 2020

MENÚ DESEMBRE 2020

MENÚ DESEMBRE (SENSE LACTOSA) 2020

MENÚ DESEMBRE (SENSE GLUTEN) 2020

MENÚ NOVEMBRE 2020

MENÚ NOVEMBRE (SENSE LACTOSA) 2020

MENÚ NOVEMBRE (SENSE GLUTEN) 2020

MENÚ OCTUBRE 2020

MENÚ OCTUBRE (SENSE LACTOSA) 2020

MENÚ OCTUBRE (SENSE GLUTEN) 2020

MENÚ SETEMBRE 2020

MENÚ SETEMBRE (SENSE LACTOSA) 2020

MENÚ SETEMBRE (SENSE GLUTEN) 2020

Funcionament del Menjador Escolar
El funcionament del Menjador Escolar es regirà d’acord amb el Pla de Funcionament aprovat pel Consell Escolar (reunió de setembre de 2017) amb el Vist-i-Plau del Departament d’Ensenyament.
L’AMIPA ha contractat l’empresa Capgir, gestió de serveis per a la gestió del servei de cuina. TOT OCI  s’encarrega del servei de monitoratge
El nombre d’alumnes que utilitzen aquest servei és de 385 aproximadament.
Els preus fixats del servei són de 5,40 € /dia pels alumnes fixos, i de 6,10 € /dia pels alumnes eventuals.

1.- EL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR. OBJECTIU.

El servei de Menjador Escolar és una prestació complementària i d’ajuda a l’escolarització. El caràcter educatiu que ha de tenir exigeix una planificació.
El /la nen/a s’està a l’escola durant uns anys de la seva vida en els quals les seves necessitats de nutrició hauran de ser ben ateses i en què ha d’adquirir una informació quant a hàbits alimentaris que l’ajudaran en el seu desenvolupament i en l’aconseguiment d’una bona salut.
Objectius :
* Educar per a la salut: Fomentar hàbits saludables i de prevenció d’hàbits nocius per a la salut en els àmbits de l’alimentació i la higiene.
* Educar en la convivència :Fomentar hàbits de convivència i respecte a les normes i les persones , de responsabilitat i participació en la vida col•lectiva.
2.- MODALITAT DE GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR DEL CEIP “DR. SOBREQUÉS.

Per acord del Consell Escolar la Gestió anirà a càrrec de l’AMIPA amb la col•laboració del centre. De l’organització del servei, el personal, l’elaboració dels menús de s’encarregarà l’empresa CAPGIR, gestió de serveis juntament amb TOT OCI que coordinarà les tasques dels monitoratge.

3.- INSTAL·LACIONS.

Per poder oferir aquest servei el Centre disposa de les següents instal•lacions :
* Cuina.
* Sala-Menjador amb una superfície de 170 m2 i amb capacitat per a 180 alumnes en un sol torn.
* Zona d’esbarjo : Pati i porxos per jugar.
* Biblioteca : Per a lectura i realització de treballs.
* Aules : 2 aules pels alumnes que vulguin treballar i estudiar.

4.- USUARIS DEL SERVEI.

Actualment hi ha 385 alumnes del centre que fan ús del servei de menjador escolar.

5.- TORNS QUE S’ESTABLEIXEN.

S’establiran tres torns:
1r – 12:30 a 1:15: Alumnes d’Educació Infantil.
2n- 1:15 a 2: Alumnes de 1r a 3r de Primària.
3r- 2 a 3/4 de 3 : Alumnes de 4t a 6è de Primària.

6.- CALENDARI DE FUNCIONAMENT I COST DEL SERVEI.

El servei de Menjador escolar funcionarà des del 1r a l’últim dia lectiu del curs.
El preu serà fixat pel Consell Escolar, a proposta de la Comissió de Menjador.
Pel present curs escolar es fixa en 5,40 euros diaris. Cada mes es pagaran els dies previstos de funcionament.
Els alumnes eventuals abonaran la quantitat de 6,10 euros.
El cobrament del servei es farà mitjançant domiciliació bancària a primers de mes.
No es podrà quedar a dinar cap alumne/a que a 2/4 d’11 no hagi vingut a l’escola.

7.- PERSONAL NECESSARI.

Cuina i neteja
El personal que s’encarrega del servei de cuina és:
*Dues cuineres , amb dedicació de 8 hores diàries.
*Una ajudant de cuina , amb dedicació de 8 hores diàries.
Ambdues estan en possessió del carnet de manipulador d’aliments.
A més es comptarà amb el treball de 1 persona més per ajudar en la neteja de la cuina i espais annexos.

Atenció i vigilància de l’alumnat
Se n’encarregaran el monitoratge contractat a l’efecte per l’empresa de serveis corresponent que tindrà cura dels alumnes durant l’hora de dinar i a les zones d’esbarjo un cop hagin dinat.
Els alumnes més grans col•laboraran en les tasques del menjador en torns marcats prèviament com a encarregats de taula.

8.- EL MENJAR

* El menjar s’elaborarà en el propi Centre.
* L’alimentació haurà de reunir les característiques de : ser saludable, la primera de les exigències, agradable sensorialment, equilibrada i econòmica.
* Els menjars s’elaboraran i manipularan en les condicions d’higiene, salubritat i qualitat que estableixen les disposicions tècnic-sanitàries vigents.
* El menjar serà servit a taula pel personal de cuina.
* D’acord amb la normativa sanitària vigent, es guardarà diàriament una mostra dels menjars que restaran a disposició de la inspecció sanitària.
Menús i planificació dels mateixos
Es procurarà que :
* Tinguin en compte les necessitats dels alumnes atenent al correcte equilibri dietètic.
* Consti de tres plats, pa i aigua. Per exemple :
1er plat : (cereals , llegums , verdura)
2on plat : (carn , peix , ou ) amb guarnició i amanida .
postres : (fruita preferentment , lactis, pastís, de tant en tant i sempre d’elaboració artesana…)
* L’alimentació diària consti d’aliments variats.
* Es facin servir productes de temporada.
* Predominin les matèries primeres i no tant els productes elaborats.
* Siguin variats al llarg del curs (que no sigui el mateix cada setmana).

9.- ACTIVITATS A REALITZAR PELS ALUMNES DESPRÉS DE MENJAR

* De 1:15 a 3 : – Jocs de pati.
– Estudi i/o biblioteca.
– Els alumnes D’EDUCACIÓ INFANTIL podran participar en les activitats extra-escolars organitzades per l’AMIPA. Caldrà presentar autorització signada per les famílies a fi que els alumnes puguin sortir del recinte escolar al migdia a fi de fer alguna activitat extraescolar.

Del control de les activitats organitzades per l’AMIPA se n’encarregaran els professors contractats per les empreses amb qui l’AMIPA hagi contractat el servei.

10.- INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES

No podem oblidar que el nen arriba a l’escola amb uns hàbits adquirits i que moltes vegades són hàbits que interfereixen en la consecució dels objectius per una educació de l’alimentació. per tant, es fa necessària la relació amb la família mitjançant la comunicació als pares del funcionament del menjador escolar.
Mensualment es publicarà a la plana de l’escola la planificació dels menús que s’hagi fet, per tal que puguin completar amb la resta de menjars del dia una dieta equilibrada pels infants. Així mateix aquesta planificació inclourà una proposta de sopar que complementi la dieta dels infants, segons el que s’hagi menjat a l’escola aquell dia.
Trimestralment les famílies dels alumnes rebran informació sobre el nen/a i la seva actitud al menjador escolar : com menja, què li agrada, si menja de tot, si hi ha coses que no li agraden tant,…
Els pares informaran les persones encarregades del servei de menjador quan calgui administrar a l’infant una dieta especial per prescripció mèdica. En aquest cas caldrà adjuntar informe mèdic referent a l’al·lèrgia i/o intolerància a l’/als aliment/ts que presenti l’infant.