TRETS D’IDENTITAT

TRETS D’IDENTITAT DE L’ESCOLA
CATALANA, no només per tenir el català com a llengua vehicular i d’ensenyament, sinó per facilitar el coneixement i la integració a la nostra cultura a l’alumnat i a les seves famílies.
LAICA, el nostre marc moral de referència és el dels valors universals, inclosos al currículum escolar com a eix transversal.
COEDUCADORA, valorant a l’alumnat com a persones, respectant la diversitat de gènere, per tal que assoleixin un nivell satisfactori d’autoestima i d’autonomia personal.
RESPECTUOSA AMB LA DIVERSITAT CULTURAL, coneixent i respectant els orígens, creences i costums d’aquelles famílies que provenen d’altres realitats culturals.
ARRELADA AL MEDI, aprofitant les possibilitats que ens ofereix la seva ubicació per conèixer, respectar i estimar el medi natural que ens envolta.
A partir de l’observació i reflexió de com la nostra actitud influeix en aquest medi, ajudar a l’alumnat a adoptar hàbits de comportament, que afavoreixin el nostre entorn natural.
Per aquesta trajectòria d’escola, la Generalitat ens va atorgar el distintiu d’ ESCOLA VERDA.
INCLUSIVA, Una Escola per a tothom, on poden aprendre junts alumnes diferents, amb un ensenyament personalitzant, que desenvolupi la seva
autonomia i amb una estructura cooperativa de l’aprenentatge que faciliti
l’intercanvi d’experiències i coneixements.
ESTIMULADORA, per tal d’aconseguir fiançar l’autonomia personal de l’alumnat, potenciant la seva creativitat i iniciativa, així com ajudant-lo a
desenvolupar hàbits i actituds científiques i a desvetllar un esperit crític.
SOCIABILITZADORA, COOPERATIVA I SOLIDARIA, per tal que l’alumnat aprengui a compartir amb els seus companys/es, tant els coneixements com els materials de classe, respectant les diferents individualitats que coexisteixen
en la nostra societat.
De la mateixa manera, potenciem que l’alumnat se superi com a persona dins de les seves pròpies capacitats, allunyant-lo de la competitivitat i
l’individualisme.
OBERTA A LES NOVES TECNOLOGIES, afavorint que el nostre alumnat les conegui i utilitzi, per tal d’aconseguir un aprenentatge més atractiu, estimulador i dinàmic, d’acord amb la realitat que vivim.
PARTICIPATIVA I OBERTA A LES FAMÍLIES, per tal de possibilitar la seva col·laboració en la vida de l’escola a través de les vies establertes i el seu apropament a la feina global que hi desenvolupem. Aquest vincle Escola família queda recollit a la Carta de Compromís que signarem conjuntament abans d’iniciar l’escolaritat.