Carta de compromís

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat, la de l’
equip directiu i demés personal del centre.
2. Educar al fill/a en el respecte cap als seus mestres i la seva autoritat.
3. Educar en el respecte vers als altres companys, i adreçar-se al centre per resoldre els
problemes de convivència que poguessin sorgir.
4. Interessar-se per les activitats de l’associació de pares i mares del centre i poder
aportar idees, propostes i col·laboració, si s’escau, pel seu bon funcionament.
5. Incentivar al fill/a perquè pugui participar amb tota llibertat, a les diferents activitats
escolars que és desenvolupin en el centre.
6. Inculcar al fill/a el respecte als materials, instal·lacions escolars i el compliment de les
normes del centre.
7. Atendre que el fill/a arribi a classe amb puntualitat i vigilar la seva assistència, així com
la seva higiene personal.
8. Mantenir una comunicació constant i directe amb el professorat, tutors, direcció, etc.
Així com acudir a les diferents reunions que es desenvolupin a l’escola.
9. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o
suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu.
10. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés
d’aprenentatge.
11. Adoptar criteris i mesures que pugin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
12. Informar al fill o filla del contingut d’ aquests compromisos.

13. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment del compromisos de la
carta i si escau, el contingut.

download_button