Història

El centre fou creat a l’any 1922, pel pare de l’actual titular. En els seus inicis, va ser un centre de referència en els ensenyaments mercantils i de comerç de la ciutat, participant activament en la formació de molts i moltes lleidatanes, com a pas previ a la seva incorporació al món laboral.

Aquesta vocació s’ha mantingut en el temps, adaptant els seus ensenyaments a les diferents normatives que s’han anat succeint al llarg dels anys, però amb una característica comú: la formació professional.

Amb l’entrada en vigor de la LOE, el centre imparteix estudis de Cicle Formatiu de Grau Superior, autoritzats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil i Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social.

Trets identitat del centre

Educar en el pluralisme i els valors democràtics

Partim de l’acceptació incondicional dels principis derivats de la Declaració Universal dels Drets Humans, principalment els continguts referits a l’educació (art. 26):

“ L’educació tindrà com objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana i l’enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals”

El centre adopta com a seus els principis de la convivència democràtica basada en la participació, el pluralisme, la tolerància i l’acceptació mútua, d’acord amb els preceptes establerts a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia.

És per això que el Centre es declara:

a)    Democràtic. En la mesura que transmet als alumnes uns valor bàsics de llibertat lligada a la responsabilitat, la solidaritat, el gust pel treball ben fet i actitud de diàleg, i els convida a participar en la millora de la societat.

b)    Pluralista. En el sentit de no excloure ningú per la seva procedència, religió, ideologia, sexe o nivell econòmic, amb el propòsit de capacitar a l’alumnat per viure en una societat plural, fonamentada en el respecte al altres.

c)    Participatiu. Ja que fomenta la intervenció del professorat, les famílies, l’alumnat i la resta de personal del centre en la seva gestió per tal que col·laborin de manera real i efectiva en el funcionament del centre.

d)    Obert ideològicament. Esdevé un espai on s’escolten totes les opinions polítiques no violentes i totalitàries, partint del pluralisme ideològic inherent a tota societat moderna, i es fomentin en conseqüència els valors democràtics.

e)    Solidari. Per tal de fomentar actuacions que facilitin la participació socials, el desenvolupament de la solidaritat i la responsabilitat com a referents bàsics de totes les accions.

f)     Defensor de la llibertat d’expressió. Les idees dels seus membres serà garantida, així com també que es puguin sotmetre a debat i reflexió les propostes, idees i iniciatives, en el lloc i moment adequat.

 

Confessionalitat

El centre es declara aconfessional, definint-se com a pluralista, tolerant i respectuós amb totes les tendències culturals, ideològiques, religioses i morals.

Es respectaran les conviccions religioses de tots els membres de la comunitat educativa, exceptuant-ne aquelles que suposin sectarisme, intolerància, violència o exclusió despectiva d’altres opcions.

Llengua

Atenent a la nostra vinculació educativa amb la Generalitat de Catalunya, i tenint en compte el context social i cultural, el català serà la llengua de comunicació tant en l’àmbit de l’ensenyament-aprenentatge com en l’àmbit de les seves relacions institucionals i administratives.

Donat que la tolerància és un dels valors que orienten les relacions interpersonals del centre, cap membre de la comunitat educativa podrà ser discriminat per la seva llengua.

 

 

Jordi Carrera Guiu

Director del Centre