Estudis

CFGS EDUCACIÓ INFANTIL

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil et permetrà adquirir les competències necessàries per a educar infants en la seva primera etapa formativa, dels 0 als 6 anys. Si t’agrada treballar amb nenes i nens, crear activitats d’oci o realitzar activitats relacionades amb l’educació per a infants, aquest Cicle Formatiu és per a tu!

Demana’ns més informació!

Vols visitar el nostre centre o obtenir més informació d’aquest Cicle Formatiu? Contacta amb nosaltres! Respon al següent formulari i ens posarem en contacte per a resoldre qualsevol dubte.

 

Competència general

Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Competència professionals, personals i socials

 • Programar la intervenció educativa i d’atenció social a la infància a partir de les directrius del programa de la institució i de les característiques individuals, del grup i del context.
 • Organitzar els recursos per al desenvolupament de l’activitat responent a les necessitats i característiques dels nens i nenes.
 • Desenvolupar les activitats programades, emprant els recursos i estratègies metodològiques apropiades i creant un clima de confiança.
 • Dissenyar i aplicar estratègies d’actuació amb les famílies, en el marc de les finalitats i procediments de la institució, per millorar el procés d’intervenció.
 • Donar resposta a les necessitats dels nens i les nenes, així com de les famílies que requereixin la participació d’altres professionals o serveis, utilitzant els recursos i procediments adequats.
 • Actuar davant contingències relatives a les persones, recursos o mitjans, transmetent seguretat i confiança i aplicat, en el seu cas, els protocols d’actuació establerts.
 • Avaluar el procés d’intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant la documentació associada al procés i transmetent la informació amb la finalitat de millorar la qualitat del servei.
 • Mantenir actualitzats els coneixements científics i tècnics relatius a la seva activitat professional, utilitzant els recursos existents per a l’aprenentatge al llarg de la vida.
 • Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny i realització d’activitats, respectant les línies pedagògiques i d’actuacions de la institució en la que desenvolupa la seva activitat.
 • Mantenir relacions fluides amb els nens i les nenes i les seves famílies, membres del grup o s’estigui integrat i altres professionals, mostrant habilitats socials, capacitat de gestió de la diversitat cultural i aportant solucions a conflictes que es presentin.
 • Generar entorns segurs, respectant la normativa i protocols de seguretat en la planificació i desenvolupament de les activitats.
 • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions que es deriven de les relacions laborals, d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent.
 • Gestionar la seva carrera professional, analitzant oportunitats d’ocupació, autoocupació i aprenentatge.
 • Crear i gestionar una petita empresa, realitzant estudis de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.
 • Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i de responsabilitat.

 

Qualificacions professionals incloses en el títol

 • Establir i mantenir relacions fluides amb la comunitat educativa i coordinació amb les famílies, l’equip educatiu i amb altres professionals.
 • Programar, organitzar, realitzar i avaluar projectes i activitats adreçades a infants de zero a sis anys en el marc de la intervenció educativa del centre i del grup d’infants.
 • Desenvolupar programes d’adquisició i entrenament en hàbits d’autonomia i salut, i programes d’intervenció en situacions de risc.
 • Promoure i implementar situacions de joc com a eix principal de l’activitat i del desenvolupament bàsic de l’infant.
 • Desenvolupar els recursos expressius i comunicatius del nen i la nena com a mitjà de creixement personal i social.
 • Desenvolupar accions per afavorir l’exploració de l’entorn a través del contacte amb els objectes: relacions del nen o nena amb els seus iguals i amb les persones adultes.
 • Definir, seqüenciar i avaluar aprenentatges, interpretant-los en el context del desenvolupament infantil de zero a sis anys.

 

 

Distribució horaria del cicle

Primer curs

Mòdul Professional

Hores

Unitats Formatives

Hores UF

01. Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social 99 UF1: Intervenció socioeducativa amb infants en risc social 50
UF2: Intervenció socioeducativa en famílies 49
02. Didàctica de l’educació infantil 165 UF1: Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys 33
UF2: Planificació dels espais, els temps i els recursos en educació infantil 22
UF3: Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit formal 77
UF4: Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit no formal 33
03. Autonomia personal i salut infantil
132 UF1: Atenció i cura alimentació infants 26
UF2: Atenció i cura activitat i descans dels infants 22
UF3: Atenció i cura de la higiene dels infants 22
UF4: Programació hàbits autonomia personal 40
UF5: Intervenció situacions salut d’especial dificultat 22
04. El joc infantil i la seva metodologia
165 UF1: El joc i les joguines 43
UF2: Disseny projectes intervenció d’oci i lleure educatiu 61
UF3: Implementació activitats d’oci i lleure 61
06. Desenvolupament cognitiu i motor (DCM)
132 UF1: Intervenció en desenvolupament sensoperceptiu 20
UF2: Intervenció en desenvolupament motriu 20
UF3: Intervenció en desenvolupament cognitiu 30
UF4: Intercenció primerenca 20
UF5: Pràctica psicomotriu 42
07. Desenvolupament socio-afectiu
99 UF1: Intervenció en el desenvolupament socio-afectiu 49
UF2: Intervenció en el desenvolupament social 50

10. FOL
66 UF1: Incorporació al treball 33
UF2: Prevenció de riscos laborals (33 hores) 33
TOTAL 858
Tutoria  33
TOTAL PRIMER CURS

891

 

Segon curs

Mòdul Professional

Hores

Unitats Formatives

Hores UF

05. Expressió i comunicació
198 UF1: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i expressió verbal 44
UF2: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i expressió rítmico-musical 31
UF3: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i expressió lògic-matemàtic 31
UF4: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i expressió gestual 31
UF5: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació a traves de les TAC 20
UF6: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i expressió plàstica 41
08 Habilitats socials 132 UF1: Habilitats comunicació 66
UF2: Dinamització de grups 66
09 Primers auxilis 66 UF1: Recursos i trasllat accidentat 22
UF2: Suport vital bàsic (SVB) 22
UF3: Atenció sanitària d’urgència 22
11. EIE
66 UF1: Empresa i iniciativa emprenedora 61
12. Projecte d’atenció a la infantesa
231 UF1: Intervenció en desenvolupament sensoperceptiu 20
TOTAL
693
Tutoria  33
TOTAL SEGON CURS
726
13. Formació en centres de treball 449

 

Durada lectiva del cicle (2.000 hores) Primer Curs 858
Segon Curs 693
Formació en Centres de Treball 449
Tutories 66

Descobreix l’Instagram de l’Acadèmia Martínez!