Estudis

CFGS EDUCACIÓ INFANTIL

Competència general

Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Competència professionals, personals i socials

a)    Programar la intervenció educativa i d’atenció social a la infància a partir de les directrius del programa de la institució i de les característiques individuals, del grup i del context.

b)    Organitzar els recursos per al desenvolupament de l’activitat responent a les necessitats i característiques dels nens i nenes.

c)    Desenvolupar les activitats programades, emprant els recursos i estratègies metodològiques apropiades i creant un clima de confiança.

d)    Dissenyar i aplicar estratègies d’actuació amb les famílies, en el marc de les finalitats i procediments de la institució, per millorar el procés d’intervenció.

e)    Donar resposta a les necessitats dels nens i les nenes, així com de les famílies que requereixin la participació d’altres professionals o serveis, utilitzant els recursos i procediments adequats.

f)     Actuar davant contingències relatives a les persones, recursos o mitjans, transmetent seguretat i confiança i aplicat, en el seu cas, els protocols d’actuació establerts.

g)    Avaluar el procés d’intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant la documentació associada al procés i transmetent la informació amb la finalitat de millorar la qualitat del servei.

h)    Mantenir actualitzats els coneixements científics i tècnics relatius a la seva activitat professional, utilitzant els recursos existents per a l’aprenentatge al llarg de la vida.

i)      Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny i realització d’activitats, respectant les línies pedagògiques i d’actuacions de la institució en la que desenvolupa la seva activitat.

j)      Mantenir relacions fluides amb els nens i les nenes i les seves famílies, membres del grup o s’estigui integrat i altres professionals, mostrant habilitats socials, capacitat de gestió de la diversitat cultural i aportant solucions a conflictes que es presentin.

k)    Generar entorns segurs, respectant la normativa i protocols de seguretat en la planificació i desenvolupament de les activitats.

l)      Exercir els seus drets i complir amb les obligacions que es deriven de les relacions laborals, d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent.

m)  Gestionar la seva carrera professional, analitzant oportunitats d’ocupació, autoocupació i aprenentatge.

n)    Crear i gestionar una petita empresa, realitzant estudis de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.

o)    Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i de responsabilitat

 

Qualificacions professionals incloses en el títol

–       Establir i mantenir relacions fluides amb la comunitat educativa i coordinació amb les famílies, l’equip educatiu i amb altres professionals-

–       Programar, organitzar, realitzar i avaluar projectes i activitats adreçades a infants de zero a sis anys en el marc de la intervenció educativa del centre i del grup d’infants.

–       Desenvolupar programes d’adquisició i entrenament en hàbits d’autonomia i salut, i programes d’intervenció en situacions de risc.

–       Promoure i implementar situacions de joc com a eix principal de l’activitat i del desenvolupament bàsic de l’infant.

–       Desenvolupar els recursos expressius i comunicatius del nen i la nena com a mitjà de creixement personal i social.

–       Desenvolupar accions per afavorir l’exploració de l’entorn a través del contacte amb els objectes: relacions del nen o nena amb els seus iguals i amb les persones adultes.

–       Definir, seqüenciar i avaluar aprenentatges, interpretant-los en el context del desenvolupament infantil de zero a sis anys.

 

Distribució horària del cicle

Primer curs

 

Mòdul Professional

Unitats Formatives

Hores

02. Didàctica de l’educació infantil UF1: Context intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys (65 hores)UF2: Planificació espais, temps i recursos en la EI (35 hores)UF3: Disseny projectes i activitats en l’àmbit formal(80 hores) 180
03. Autonomia personal i salut UF1: Atenció i cura alimentació infants (24 hores)UF2: Atenció i cura activitat i descans dels infants(16 hores)UF3: Atenció i cura de la higiene dels infants (20 hores)UF4: Programació hàbits autonomia personal (52 hores)UF5: Intervenció situacions salut d’especial dificultat (20 hores) 132
04. el joc infantil i la seva metodologia UF1: El joc i les joguines (40 hores)UF2: Disseny projectes intervenció d’oci i lleure educatiu (70 hores) 110
05. Expressió i comunicació UF2: Intervenció desenvolupam. comunicació i expressió rítmico-musical (30 hores)UF3: Intervenció desenvolupam. comunicació i expressió lògic-matemàtic (25 hores)UF6: Intervenció desenvolupam. comunicació i expressió plàstica (47 hores) 102
06. Desenvolupament cognitiu i motor (DCM) UF1: Intervenció en desenvolupament sensoperceptiu(20 hores)UF2: Intervenció en desenvolupament motriu (30 hores)UF3: Intervenció en desenvolupament cognitiu (35 hores) 85
07. Desenvolupament socioafectiu UF1: Intervenció en l’àmbit afectivo-sexual (49 hores)UF2: Intervenció en l’àmbit social (50 hores) 99
10. FOL UF1: Incorporació al treball (66 hores)UF2: Prevenció de riscos laborals (33 hores) 99
13. FCT Formació centres de treball 192
Total hores 999

 

Segon curs

 

Mòdul Professional

Unitats formatives

Hores

01. Intervenció amb famílies i atenció en menors en risc social UF1: Intervenció socioeducativa en menors (66 hores)UF2: Intervenció socioeducativa amb famílies (66 hores) 132
02. Didàctica de l’educació infantil UF 4: Disseny projectes i activitats educatives en l’àmbit no formal (51 hores) 51
04. El joc infantil i la seva metodologia UF3: Implementació d’activitats d’oci i lleure (88 hores) 88
05. Expressió i comunicació UF1: Intervenció en el desenvolupament de comunicació i expressió verbal (40 hores)UF4: Intervenció en el desenvolupament de comunicació i expressió gestual (25 hores)UF5: Intervenció en el desenvolupament de comunicació i expressió a traves de les TAC (31 hores) 96
06. Desenvolupament cognitiu i motor (DCM) UF4: Intervenció primerenca (25 hores)UF5: Pràctica psicomotriu (55 hores) 80
08. Habilitats socials UF1: Habilitats comunicació en infants, famílies i professionals (66 hores)UF2: Dinamització de grups (66 hores) 132
09. Primers auxilis UF1: Recursos i trasllats d’accidentat (22 hores)UF2: Suport vital bàsic (SVB) i DEA (22 hores)UF3: Atenció sanitària d’urgència (22 hores) 66
11. EIE UF1: Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) 66
12. Projecte d’atenció a la infantesa Projecte final de cicle 99
13. FCT Formació centres de treball 191