TRETS D’IDENTITAT

 

  • Volem una escola en la que els i les alumnes tinguin consciència d’allò que estan fent, de com ho estan fent i per què ho fan.
  • Que l’escola sigui un lloc en el qual l’alumnat adquireixi les eines necessàries per entendre el món, un espai on oferir un ensenyament actiu.
  • Fomentem una escola repectuosa amb l’entorn natural i que compti amb recursos i sigui, alhora, innovadora i integradora.
  • Volem oferir una educació oberta a la nostra societat basada en els valors de civilitat, creativitat i l’autonomia personal.

La nostra escola neix d’un projecte amb l’oportunitat d’innovar i proposar una escola més adequada a la realitat que ens envolta, que respongui més acuradament a les necessitats d’un alumnat més adaptable als canvis i amb més capacitat per resoldre’ls.

Els professionals de l’escola Mediterrània es caracteritzen per la participació activa en moviments d’innovació i de renovació pedagògica, i per una formació permanent constant que els ajudi a millorar la tasca diària. Formen un equip humà il·lusionat i compromès amb uns objectius a compartir amb les famílies.

El centre treballa per l’educació integral de l’alumnat en tots els àmbits que conformen la unitat de la persona, mitjançant el seu esforç i amb el suport i col.laboració de la família i escola.

Objectius del centre

Els objectius que com a centre educatiu volem assolir són els següents:

  • Millorar els  resultats  educatius  de  tot  l’alumnat  d’acord  amb  els  principis d’excel·lència i equitat.
  • Prioritzar el tractament de la diversitat per afavorir la cohesió social, garantir la inclusió escolar i prevenir el possible absentisme del nostre alumnat.
  • Promoure la implicació i la col·laboració educatives de l’entorn familiar i social.
  • Integrar el treball de la competència emocional en el currículum.