Projecte educatiu

La nostra ZER la formem tres escoles amb una llarga tradició de cooperació.

Som escoles petites, de poble i públiques arrelades al territori que compartim un mateix Projecte Educatiu i una mateixa Programació General. 

Treballem en un espai de llibertat per als infants on la interacció d’alumnes de diferents nivells enriqueix el seu procés d’aprenentatge. Potenciem la cooperació, la tolerància i la convivència en la nostra comunitat educativa.

LÍNIA EDUCATIVA

Atenció individualitzada, on els grups reduïts i la major proximitat amb el professorat permet un aprenentatge més actiu.

Atenció a la diversitat, respectant ritmes de treball, de maduració i d’aprenentatge de cada alumne/a.

Metodologia que potencia l’autonomia, la responsabilitat i els hàbits de treball. Utilització de les noves tecnologies.

Educació competencial, que implica utilitzar de manera efectiva coneixements, habilitats i actituds per interactuar en una societat canviant.  Ampliació horària amb la sisena hora.

PROJECTES

 • Avançament de la llengua anglesa a Educació Infantil. “Workshop in english”, tallers i racons en llengua anglesa.
 • “Yes, we speack”, projecte d’expressió oral en anglès.
 • Projecte interdisciplinari: treball d’investigació que parteix de la curiositat i les inquietuds dels infants i on intervenen diverses àrees.
 • Participació en projectes convocats pel ME per a la millora de l’aprenentatge entre centres de diverses comunitats autònomes.
 • Teatre: treball competencial a partir de l’expressió artística.
 • Hàbits saludables: Pla de consum de fruita a les escoles i esmorzars saludables.
 • Pla lector: Apadrinament lector, el gust per la lectura, …
 • Formació interna en centre per al professorat.
 • Projecte “Patis educadors”.

 

ACTIVITATS

 • Colònies i camps d’aprenentatge.
 • Sortides relacionades amb els projectes treballats
 • Trobades de ZER.
 • Festes tradicionals.
 • Jornades literàries.
 • Activitats amb diverses entitats.

SERVEIS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

 • Menjador.
 • Acollida matinal.
 • Activitats extraescolars a càrrec de l’AMPA.

RELACIONS AMB LA COMUNITAT

 • Centre col·laborador Facultat Ciències de l’Educació (pràctiques).
 • Coordinació amb l’ Escola Bressol i l’ Institut de referència.
 • Col·laboració amb Ajuntament i AMPA.