Normes i funcionament

L’Institut Turó d’en Baldiri és un centre públic que imparteix ESO. Consta de 2 línies de 1r a 4t.

Tot i que la ràtio marcada pel Departament d’Ensenyament és de 30 alumnes a l’ESO, el nostre centre té ràtios més baixes, al voltant de 25-27 alumnes per grup .

Organitzem el dia al dia del centre per tal d’intentar oferir una millor atenció a l’alumnat, que es concreten en la disminució de la ràtio a l’aula segons les dinàmiques següents:

  • De 1r a 3r d’ESO organitzem el grup flexible, de les àrees instrumentals (català, castellà i matemàtiques), on una part de l’alumnat surt de l’aula per incorporar-se a un grup més reduït d’alumnat amb una atenció més personalitzada. D’aquesta manera obtenim un grup de 10 alumnes aproximadament, i 2 grups d’uns 20-22 alumnes.
  • Desdoblaments dels grups classe a la meitat en assignatures com anglès (desdoblament de “listening and speaking” a l’aula pròpia i a l’aula d’idiomes), ciències naturals (laboratori de biologia i geologia), ciències experimentals (laboratoris de física i química), tecnologia (taller de tecnologia i aules d’informàtica).
  • Oferta de matèries optatives a 2n i a 3r d’ESO amb prou varietat com per poder organitzar aules amb un màxim d’entre15-17 alumnes.

En aquest document podreu trobar informació de l’estructura organitzativa, d’aspectes acadèmics i administratius, de l’avaluació i recuperació, dels deures d’estiu, de les activitats de fora del centre, de les festes tradicionals, de les col·laboracions amb l’entorn, dels òrgans de govern, de la gestió del personal, dels criteris i mecanismes pedagògics, del procediment de revisió de projectes i acords, de la participació de la comunitat escolar i de les normes de convivència, entre d’altres.

NOFC