Projecte educatiu

TRETS D’IDENTITAT

El català és la llengua d’instrucció i d’aprenentatge i la que vehicula la comunicació en aquest centre.

El pluralisme i els valors democràtics

El Centre assumeix la responsabilitat de formar el seu alumnat en el marc del conjunt de valors, actituds i normes que caracteritzen una societat plural i democràtica, iprocura que aquesta formació abasti totes les dimensions importants d’una educació integral. És per això, que es vetlla perquè la vida de relació en el centre s’orienti pels camins de la tolerància, la llibertat, la responsabilitat i el diàleg, alhora que es treballa perquè aquests valors serveixin de fonament a qualsevol activitat educativa i s’incorporin a la seva programació.

Això es concreta amb el respecte al pluralisme ideològic i social, el compromís ineludible amb el conjunt de valors democràtics, el respecte als Drets Humans, el rebuig a qualsevol tipus de dogmatisme i la defensa de la llibertat dels membres de la comunitat escolar per manifestar lliurement llurs opinions.

La confessionalitat

El centre es manifesta laic i plural. Es considera la religió com un fet social, cultural i històric, que es fonamenta en la llibertat individual i, per tant, el centre es mostra respectuós amb conviccions religioses tant dels professors com dels alumnes i les seves famílies.

La presència d’alumnes de diverses confessionalitats, afavoreix la possibilitat d’educar tot l’alumnat en el respecte i en la convivència sense cap discriminació.

De la mateixa manera, el centre és respectuós amb les diverses concepcions filosòfiques del món i de la vida i amb les diverses ideologies polítiques.

En aquest marc de respecte mutu no hi poden tenir cabuda actituds d’adoctrinament, de proselitisme ni de sectarisme.

La coeducació

Entenem la coeducació com el procés d’educar per a la igualtat sense discriminació per raons de sexe.És per això que posem especial cura perquè la programació dels continguts i activitats educatives no sigui discriminatòria, perquè els nois i les noies tinguin les mateixes oportunitats d’instrucció i orientació i perquè puguin participar en la vida del centre amb el mateix grau d’igualtat i responsabilitat.

També es té en compte el contingut dels llibres de text, lectures complementàries o d’altres materials en el sentit que no presentin imatges discriminatòries o estereotipades en els papers o rols tipificats tradicionalment com a femenins o masculins.

Actuem amb la màxima naturalitat en totes les situacions d’agrupament d’alumnes, procurant sempre la complementarietat i mai la separació per raó de sexe.Tanmateix s’actuarà sense prejudicis de cap mena a l’hora de l’orientació professional a l’alumnat.

L’educació com a procés integral

Ens plantegem l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip, adreçada al desenvolupament integral de l’alumnat.S’entén com a desenvolupament integral l’equilibri entre la instrucció o transmissió d’uns coneixements i l’educació en les actituds i comportaments solidaris, de convivència en el marc social on estem immersos.Per aquest motiu:

 • Es vetlla perquè aquesta intervenció atengui les dimensions individuals i socials de l’alumnat i els diferents àmbits on poden millorar les seves capacitats físiques i intel·lectuals.
 • L’acció tutorial serà l’eix vertebrador del conjunt d’activitats que contribueixen a l’educació integral de l’alumnat, des de la dinamització del grup-classe i la coordinació de l’activitat educativa entre el professorat i les persones responsables de l’alumne/a, a l’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat.

Modalitat de gestió institucional

L’organització del centre en tots els seus vessants: acadèmic, pedagògic i administratiu està en funció dels objectius educatius en general, i en particular, dels diferents documents de centre un cop hagin estat elaborats.

Per tal de garantir el caràcter de projecte dinàmic, comú i plural s’afavoreix que les mares i els pares d’alumnes, el professorat, l’alumnat i el personal no docent, d’acord amb allò que a cada estament li permet la legislació vigent, puguin intervenir, tant en la presa de decisions generals com en la definició de les línies educatives del centre.

S’utilitzaran mecanismes democràtics en la presa de decisions i en la resolució de conflictes i s’afavoriran totes aquelles iniciatives orientades a millorar la coherència pedagògica, l’eficàcia en l’execucióde les tasques programades, el treball en equip, la coordinació pedagògica i la recerca/investigació educativa.

També es vetllarà perquè la relació, el diàleg i l’intercanvi d’informació entre els diferents estaments que configuren el centre sigui prou fluïda i flexible com per generar entre les persones que integren la comunitat educativa actituds de confiança i col·laboració mútues.

Les opcions metodològiques

Propiciarem el diàleg i el consens entre el professorat, establerts en el marc de les reunions d’equips docents, on es tracten els temes següents : avaluació, metodologia, seguiment del procés educatiu de l’alumnat en general i individualment.

Enfoquem el treball des de les necessitats dels alumnes. Respectem el nivell d’aprenentatge segons les possibilitats de cada alumne/a amb el benentès que s’incentivaran les actituds positives davant l’estudi i l’esforç per assolir els objectius proposats. En aquest sentit mirem d’impartir un ensenyament significatiu, que fomenti la creativitat i la capacitat d’iniciativa.

Possibilitem entre el professorat un coneixement i unaconcepció de l’escola com un tot. L’escola és una organització en la qual les actuacions de cadascun dels seus elements han de complementar-se.

 • Propiciem que el professorat pugui plantejar-se objectius a mitjà i llarg termini de forma coordinada amb altres companys. Es tracta de potenciar els vincles de pertinença al col·lectiu escolar i d’obtenir una major satisfacció en el treball.
 • Orientem la tasca escolar amb una perspectiva de futur, amb pautes consensuades d’actuació que garanteixin la coordinació metodològica i l’estabilitat en el funcionament de l’escola.

OBECTIUS DEL CENTRE

Àmbit pedagògic

 • Afavorir el procés de desenvolupament harmònic de la personalitat de l’alumne/a.
 • Promoure el respecte als drets i les llibertats fonamentals de les persones i alsprincipis bàsics de la convivència i la democràcia.
 • Crear actituds solidàries i de tolerància rebutjant discriminacions per raons d’edat, de raça, de religió, de sexe o d’altres diferències de caràcter físic, psíquic o social.
 • Facilitar el desenvolupament d’aprenentatges conceptuals, procedimentals i actitudinals que possibilitin la comprensió dels elements bàsics de les humanitats, la ciència i la cultura i dels entorns tecnològics i d’informació que caracteritzen la societat actual i la seva evolució.
 • Infondre valors referits a la salut individual i col·lectiva, a la conservació del medi ambient, a la cooperació i a la pau.
 • Fomentar el sentiment de pertinença i estima al país amb les seves característiques socials, culturals, geogràfiques, històriques i lingüístiques, alhora que promoure el coneixement d’altres pobles i comunitats. Potenciar la participació activa en la vida social i cultural.
 • Establir les bases per a l’aprenentatge autònom i continuat i per a l’exercici d’activitats professionals.

Àmbit de govern institucional

Es potenciarà la participació del professorat, personal d’administració i serveis, alumnes i pares en la presa de decisions. L’estructura organitzativa permetrà la participació de tothom de manera àgil.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>