Currículum

Currículum, atenció a la diversitat i orientació

Les diferents matèries que cursaran els vostres fills i filles a l’ESO, estan agrupades en: les matèries comunes són les que cursa tot l’alumnat del curs de forma obligatòria; les optatives són matèries destinades a adquirir, reforçar o ampliar continguts i el treball síntesi que agrupa de forma transversal les diferents matèries del curs.

Avaluació

L’avaluació és contínua, a partir d’una observació constant del procés d’aprenentatge de l’alumnat a cada matèria, es valora el treball de cada dia, l’actitud a classe, les feines i treballs realitzats a casa, les proves i controls realitzats,… Per tant, cal que des de casa controleu el treball diari i les feines de cada dia. El treball és necessari tant a classe com a casa. Cal que els vostres fills/es dediquin diàriament un temps a fer deures i estudiar. Sempre hi ha alguna feina a realitzar a casa.

Per poder passar de curs hauran de tenir totes les àrees aprovades o tenir-ne dues de suspeses, com a màxim. Els alumnes tenen, a principis de setembre, la possibilitat de realitzar una prova extraordinària de les àrees no superades a final de curs.

Criteris d’avaluació

Matèries 1.Per aprovar… 2.Recuperació de les avaluacions del curs actual 3.Recuperació de la matèria pendent de cursos anteriors
Ciències Socials

 

Visual i plàstica

Per aprovar l’àrea de CCSS caldrà que l’alumne hagi aprovat els tres trimestres. En cas que l’alumne suspengui un dels tres trimestres i aprovi els altres dos i la mitjana sigui aprovada, és condició sine qua non que hagi aprovat el tercer trimestre per tal que la nota final sigui aprovada La recuperació de cada avaluació es realitzarà al següent trimestre a partir d’un dossier de treball lliurat pel professor o d’una prova escrita, excepte la tercera avaluació que es faria la setmana després de saber els resultats d’aquest últim trimestre. L’alumne/a que hagi promocionat el curs, amb la matèria de CCSS i Visual i plàstica dels curs anterior pendent d’aprovar, haurà de realitzar un dossier de reforç per tal d’assolir les competències bàsiques de l’àrea.

 

Llengües Aquestes assignatures són acumulatives. Per aprovar aquestes àrees cal que l’alumne/a hagi aprovat dos dels tres trimestres. És condició indispensable que el tercer trimestre estigui aprovat.

 

Tot i ser assignatures acumulatives, es realitzarà una recuperació de cada avaluació durant el següent trimestre. En el cas de la tercera avaluació, la recuperació es durà a terme tot just després de les notes corresponents a aquest trimestre.

L’alumne/a que no aprovi alguna d’aquestes àrees haurà de recuperar tota l’assignatura a les proves extraordinàries de setembre. Lliurar els deures d’estiu a la convocatòria extraordinària serà part de la nota.

Aquells alumnes que hagin promocionat amb aquestes assignatures suspeses, hauran de realitzar una prova escrita i/o lliurar un dossier de recuperació.

 

 

 

 

 

 

 

 

Música La mitjana dels tres trimestres ha de ser suficient.

En cas que l’alumne suspengui un dels tres trimestres i aprovi els altres dos i la mitjana sigui aprovada, és condició sine qua non que hagi aprovat el tercer trimestre per tal que la nota final sigui aprovada

La recuperació de cada avaluació es realitzarà al següent trimestre a partir d’un dossier de treball lliurat pel professor o d’una prova escrita, excepte la tercera avaluació que es faria la setmana després de saber els resultats d’aquest últim trimestre. – En el cas de 1r i 3r d’ESO, caldrà fer un dossier i/o examen.

– En el cas de l’optativa de 4t d’ESO, degut al la seva tipologia pràctica, s’haurà de fer un treball (al setembre) amb els continguts pactats amb el professor.

Ètica i ciutadania Per superar les assignatures de l’àrea de desenvolupament personal, l’alumne/a haurà de obtenir una mitjana de suficient entre les tres avaluacions trimestrals.

És condició sine qua non que hagi aprovat el tercer trimestre per tal que la nota final sigui aprovada

La recuperació de cada avaluació es realitzarà al següent trimestre a partir d’un dossier de treball lliurat pel professor o d’una prova escrita, excepte la tercera avaluació en què es faria la setmana després de saber els resultats d’aquest últim trimestre.. Per recuperar la matèria suspesa l’alumne/a realitzarà una prova escrita dels continguts mínims pactats amb el professor. (Al setembre)
Educació Física

 

Per aprovar el curs és necessari aprovar els tres trimestres. Si es suspèn un trimestre, el recuperen aprovant el trimestre següent.

Si suspenen el 3r trimestre, hauran d’entregar el dossier teòric corresponent i fer una prova teòrica per recuperar-ho.

Si suspenen el curs, a setembre hauran de fer un dossier teòric i una prova escrita de tot el treball fet durant el curs.

Si aproven el 1r i el 2n trimestre del curs actual, automàticament els queda el curs pendent aprovat.
matèries 1.Per aprovar… 2.Recuperació de les avaluacions del curs actual 3.Recuperació de la matèria pendent de cursos anteriors
Ciències de la naturalesa – Per aprovar el trimestre la nota resultant ha de ser igual o superior a 5 punts sobre 10 i per aprovar el curs cal que l’alumne/a hagi aprovat els 3 trimestres.

– En cas que l’alumne/a tingui suspès   un dels tres trimestres, si la mitjana   dels tres surt aprovada amb una nota igual o superior a 5, aprovaria el curs.

– La recuperació de cada avaluació es realitzarà al següent trimestre a partir d’un dossier i/o d’una prova escrita, excepte la tercera avaluació que es faria la setmana després de saber els resultats d’aquest últim trimestre.

– Per aprovar el curs, l’alumnat amb avaluacions suspeses s’ha de presentar de forma obligatòria als exàmens de recuperació.

 

– Realització d’un dossier d’exercicis i prova escrita sobre aquest dossier.

– Seguiment de la matèria de ciències de la naturalesa en el curs actual que es valorarà per a la recuperació de la matèria de CC NN suspesa.

– Per recuperar el curs anterior, l’alumnat amb l’assignatura pendent farà les activitats de recuperació durant la 2a avaluació del present curs.

Tecnologia -Per aprovar el trimestre la nota resultant ha de ser igual o superior a 5 punts sobre 10 i per aprovar el curs cal que l’alumne hagi aprovat els 3 trimestres.

-En cas que l’alumne tingui suspès   un dels tres trimestres, si la mitjana dels tres surt aprovada amb una nota igual o superior a 5, aprovaria el curs.

– Com a norma general no es preveuen activitats de recuperació del 1r i 2n trimestre, en la tercera avaluació , es farà una prova escrita la setmana després de saber els resultats d’aquest últim trimestre.

– Per aprovar el curs, l’alumnat amb avaluacions suspeses s’ha de presentar de forma obligatòria als exàmens de recuperació.

– Presentació d’un treball d’un tema determinat de la matèria suspesa.

– Per recuperar el curs anterior, l’alumnat amb l’assignatura pendent farà les activitats de recuperació durant la 2a avaluació del present curs.

Matemàtiques -Per superar el trimestre la nota resultant ha de ser igual o superior a 5 punts sobre 10 i per aprovar el curs cal que l’alumne hagi aprovat els 3 trimestres.

-En cas que l’alumne tingui suspès un dels tres trimestres amb una nota superior a 3, si la mitjana dels tres surt aprovada amb una nota igual o superior a 5, aprovaria el curs.

– La recuperació de cada avaluació es realitzarà al següent trimestre a partir d’un dossier i/o d’una prova escrita, excepte la tercera avaluació que es faria la setmana després de saber els resultats d’aquest últim trimestre.

– Per aprovar el curs, l’alumnat amb avaluacions suspeses s’ha de presentar de forma obligatòria als exàmens de recuperació.

 

– Presentació obligatòria d’un quadern d’activitats.

– Un cop presentat el quadern d’activitats es farà un examen sobre aquet dossier.

– Es farà un seguiment de la matèria en el curs actual que es valorarà per a la recuperació de l’assignatura.

– Per recuperar el curs anterior, l’alumnat amb l’assignatura pendent farà les activitats de recuperació durant la 2a avaluació del present curs.

 

Atenció a la diversitat

Per poder atendre i donar resposta a les necessitats educatives dels alumnes, ja siguin per motius socioculturals, en el procés d’aprenentatge i/o per discapacitats, s’han previst les següents mesures:

  • Agrupaments flexibles en les matèries instrumentals (llengua catalana, castellana i matemàtiques)
  • Adaptacions curriculars

Igualment, el centre disposa amb una psicopedagoga i també, de forma setmanal, es compta amb la col·laboració de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) del Departament d’Educació.

Orientació

A l’últim curs de l’ESO els alumnes ja poden començar a decidir part del seu currículum. A 4t d’ESO hi ha dos itineraris, un d’orientació científic-tècnic i l’altre més orientat a les humanitats. En el següent document trobaràs informació que t’ajudarà a triar el teu currículum de 4t. Currículum 4t

Si està acabant 4t d’ESO has de començar a pensar com pots complementar la teva formació. Consulta el següent document per triar l’opció més adequada. AJUDAR A DECIDIR 4t

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: You can use these tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>