Trets d’identitat

(Extracte del Projecte Educatiu de Centre)

Per què ens diem institut Joan Solà?

Quan es va crear, el nostre centre va rebre el nom d’Institut de Torrefarrera. De seguida vam voler trobar un nom que representés millor tota la nostra comunitat educativa.

Les circumstàncies van fer que Joan Solà ens deixés quan nosaltres acabàvem de néixer i això ens va fer pensar que podíem aprofitar tot allò que ell representava. Un cop d’ull a la seva vida i la seva trajectòria ens va fer adonar que els valors que va transmetre encaixaven perfectament en el nostre ideari d’escola.

EL CATALÀ

En el nostre centre  s’utilitzarà el català com a llengua vehicular i de comunicació institucional.

Joan Solà va dedicar la seva vida a la defensa i estudi de la llengua catalana. Segons  ell, una llengua és útil si serveix per crear comunicació i bellesa i, en aquest sentit, el català se situa en un pla d’igualtat amb totes les altres. D’igual manera estava orgullós del seu accent lleidatà i mai va renunciar-hi.

Intentarem defensar la nostra llengua, el nostre accent i que sigui un mitjà d’entesa i de cohesió tant entre la comunitat educativa com en l’entorn proper.

EDUCACIÓ INTEGRAL

Ens va cridar molt l’atenció que Joan solà, al marge de ser un referent importantíssim de la llengua catalana i d’haver rebut molts premis, era una persona molt treballadora i que gaudia de la feina ben feta.

També expliquen aquells que el van tractar que era discret, proper, planer, senzill, gens afectat i que tothom l’apreciava. Estava molt compromès en la defensa de la nostra llengua i col·laborava amb molts mitjans de divulgació per tal de transmetre les seves inquietuds.

A més els seus interessos anaven més enllà de la seva feina,  Joan Solà vivia la passió per la muntanya. Des de jove practicà l’excursionisme i cada cap de setmana sens falta, sortia a fer una matinal per les serres dels voltants de Barcelona.

D’altra banda, també fou un gran aficionat a la música. Va dirigir la coral dels seus companys de curs de Filologia Clàssica i, més tard, va ser cantaire del cor Madrigal  i, durant 15 anys, al cor La Fontana .

El nostre centre, seguint el seu exemple, promourà activitats de tot tipus que complementin la formació intel·lectual de l’alumnat, que l’impulsin a conèixer altres realitats i que el formin en valors.

Treballarem per intentar inculcar, entre altres, aquests valors als nostres alumnes:

 • Cultura de l’esforç i satisfacció per la feina ben feta. Intentar que aquest valor es faci un lloc en la immediatesa que es transmet contínuament dins la nostra societat
 • La justícia i sentit crític. Fomentar que els nois i noies siguin capaços de valorar una situació i donar la seva opinió d’una manera correcta i educada.
 • Intentar que els alumnes no pensin només en els drets que tenen, també en els deures i que siguin capaços de donar raó dels seus actes.
 • Confiança en un mateix. Fer que l’alumne estigui més segur de si mateix a través de l’autoconeixement i l’adquisició d’estratègies que li permetin reaccionar positivament davant diferents situacions
 • Treballar el respecte en sentit ampli:
  • Respecte envers les persones que ens envolten. Cal aprendre que les diferències entre les persones enriqueixen i només aconseguirem que se’ns respecti si nosaltres ho fem amb els altres.
  • Respecte cap a l’entorn. Tant el centre com l’entorn proper és responsabilitat de tots i s’ha de cuidar, per tant, com a propi.
 • Cooperació. Intentar que la nostra comunitat educativa treballi conjuntament i en la mateixa direcció per tal de ser una mica més solidaris i capaços d’aportar alguna cosa al centre i a la societat en general..

ENFOCAMENT RELIGIÓS I MORAL

Ens definim com una escola laica, al marge de les creences religioses.

Les celebracions es plantejaran des de la vessant tradicional catalana, tot incorporant elements d’altres cultures per potenciar la inclusió educativa i la multiculturalitat.

OBJECTIUS GENERALS

Segons s’indica en el document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària per al curs 2012-13, l’objectiu prioritari del Servei d’educació de Catalunya és: “desenvolupar al màxim les capacitats de tots i cadascun dels seus alumnes, com a principi fonamentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social”

Els nostres objectius generals es fonamenten en aquest objectiu prioritari i els agrupem en els següents  aspectes:

 1. POSSIBILITAR UN BON RENDIMENT ACADÈMIC DELS ALUMNES

Potenciar l’adquisició de les competències bàsiques.

Garantir que tots els alumnes puguin desenvolupar el seu propi potencial. És per això que l’atenció a la diversitat anirà dirigida tant als/les alumnes amb dificultats d’aprenentatge com als/les alumnes amb més capacitat.

Garantir la plena competència en comprensió i expressió oral i escrita en les llengües catalana i castellana en finalitzar l’etapa.

Millora de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, afavorint l’ús comunicatiu de la llengua i la seva utilització com a eina d’accés al coneixement en continguts de matèries no lingüístiques (AICLE: Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres).

Utilitzar les TIC com una eina d’aprenentatge dels alumnes, en la gestió acadèmica, administrativa i de comunicació dins les possibilitats que ens ofereixen els recursos informàtics del centre.

 1. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL A TRAVÉS DE L’EDUCACIÓ EN VALORS

Lluitar contra el fracàs i l’abandonament escolar com a factor de risc d’exclusió social.

Afavorir un bon clima d’aprenentatge i convivència al centre

Tenir cura de la imatge externa que projecta el centre i també de la imatge interna (manteniment i neteja de les instal·lacions i del recinte), integrant-ho dins la cultura de respecte al medi ambient.

 1. MILLORAR LES RELACIONS I LA COMUNICACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS ESTAMENTS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA I L’ENTORN

 Afavorir la coordinació de l’equip de professors/ores i donar suport a les iniciatives que en puguin sorgir.

Afavorir la participació i implicació dels diferents sectors de la comunitat educativa en la gestió i organització del centre.

 Potenciar les relacions i la coordinació amb els centres de primària adscrits per tal de tenir informació sobre les característiques i evolució dels alumnes i per a conèixer les nostres línies d’actuació i així garantir la màxima continuïtat i coherència en el procés d’aprenentatge.

Ser un centre obert a l’exterior i donar cabuda a tot allò que impliqui relacions amb l’entorn proper (participació en setmanes culturals, activitats locals, etc.) i amb centres d’altres països mitjançant l’oferta existent de projectes europeus.