Organització

Pilars pedagògics

 • L’acompanyament emocional de l’alumnat des de la seva entrada al centre i durant tota l’etapa, amb la presència de l’adult facilitador al seu costat.
 • La inclusió en el seu sentit més ampli per garantir la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat.
 • L’enfocament globalitzat de l’aprenentatge, amb les metodologies que hi són coherents, i el foment de la creativitat. 

La jornada s’organitza en 3 grans franges horàries:

Alumnat treballant amb una caixa d'una assignatura instrumental

Propostes instrumentals per assolir les competències de l’àmbit lingüístic i matemàtic.

 • Treball en grup classe
 • Codocències
 • Suports específics a l’aula per afavorir la inclusió
 • Objectius personalitzats segons el Pla Personal d’Aprenentatge i Treball

Alumnat a l'aula de treball globalitzat

Treball globalitzat de l’àmbit cientificotecnològic i social, amb els suport de les àrees instrumentals.

 • Els tres grups estaran en franja horària
 • 4 docents per tres grups (múltiples agrupacions)
 • Treball en grups cooperatius
 • Dispositiu digital personal

Alumne fent la creació de Lettering

Creacions per fomentar la creativitat des de totes les àrees.

 • Foment de l’expressió i la creativitat ens tots els àmbits
 • 4-5 creacions simultànies de 36 hores de durada
 • D’elecció voluntària garantint el mínims de música i visual i plàstica
 • Introducció de la segona llengua estrangera