Secretaria

  • Horari d’atenció
  • Tràmits (sol·licitud de certificats…)
  • Preinscripció i Matrícula
  • Documents (autorització de sortides, ús de serveis digitals, etc.)
  • Beques i ajuts
  • Proves d’accés als cicles formatius
  • etc.

AUTORITZACIONS

Aquí teniu diversos documents de centre que poden ser del vostre interès

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària
obligatòria i batxillerat

Autorització de dades i material elaborat (majors de 14 anys)

Autorització de dades i material elaborat (menors de 14 anys)

Ús de serveis i recursos digitals (majors de 14 anys)

Ús de serveis i recursos digitals (menors de 14 anys)

Permís genèric de sortides curriculars (ESO)

Permís genèric de sortides curriculars (BATX)

DOCUMENTS DIVERSOS

Justificació de faltes d’assistència

Sol·licitud d’armariets

Sol·licitud del Servei de Menjador