PREINSCRIPCIÓ

PFI del 13 al 24 de MAIG

FPB del 24 DE MAIG al 12 de JUNY

Tots els sol·licitants han de presentar

– Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Si el sol·licitant és menor d’edat també ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • De manera extraordinària i únicament a efectes de preinscripció, les dades d’identificació o de filiació de les persones estrangeres es poden acreditar amb la documentació alternativa que la persona pugui aportar. Tanmateix, la matrícula estarà condicionada a la presentació de la documentació identificativa establerta en els paràgrafs anteriors.
  • Per acreditar la condició de discapacitat, s’ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si no n’hi ha, un informe de l’EAP en el qual s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat.

* els sol.licitants de Formació Professional Bàsica:

  •  També han de portar el CONSELL ORIENTADOR amb la recomanació d’incorporació a un cicle de FPB, així com l’altra documentació acreditativa dels cursos d’ESO superats o cursats, i de les qualificacions obtingudes.
L’alumnat que no hagi presentat el Consell orientador no tindran plaça assignada

 

 

 

La Templariola creix!

La Templariola ja té color, ara l’hem de recobrir amb les plomes que van retallar a la residència de gent gran Llar de Sant Josep.
Per altra banda els caps ja tenen maqueta i aviat  farem el definitiu.