RECUPERACIONS

1.- AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA.

ESO (JUNY)

Els alumnes que no hagin assolit les competències de la matèria a l’avaluació ordinària, tindran l’opció d’assolir-les al mes de juny mitjançant la realització d’un conjunt  d’activitats competencials elaborades pel departament de matemàtiques.

La nota final de l’avaluació extraordinària serà com a màxim assoliment satisfactori (AS).

BATXILLERAT (SETEMBRE)

Els alumnes que hagin obtingut una qualificació inferior a 5 al final de l’ avaluació ordinària, podran recuperar la matèria a l’avaluació extraordinària, mitjançant la realització d’una prova escrita. La nota final de l’avaluació extraordinària serà com a màxim de 5, encara que l’alumne hagi tret una nota superior a la prova escrita.

2.- RECUPERACIÓ DE CURSOS ANTERIORS

ESO

Donat que la matèria requereix unes competències adquirides prèviament, els alumnes que no hagin assolit les competències en els cursos anteriors n-1, n-2 o n-3, assoliran les competències de la matèria, si al curs n aprovessin els dos primers trimestres.

En el cas que algun alumne no porti assolides les competències de la matèria de cursos anteriors, si assoleix les competències de la matèria al curs actual, comptant l’avaluació extraordinària, automàticament assoliria les competències de la matèria de la resta de cursos anteriors.

Si un alumne de 4t ESO després de realitzar la prova de competències bàsiques queda per sobre de la mitjana de Catalunya automàticament assolirà les competències de la matèria de cursos anteriors.

BATXILLERAT

Els alumnes amb les matemàtiques de 1r de Batxillerat suspesa podran recuperar-la realitzant una prova escrita al febrer. En el cas que un alumne tingués suspesa la matèria de 1r, si aprovés 2n, automàticament aprovaria la matèria dels dos cursos donat que la matèria requereix unes competències adquirides als cursos anteriors.