RECUPERACIONS

1.- AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA (SETEMBRE).

ESO

 Els alumnes que hagin obtingut una qualificació inferior a 5 al final de l’ avaluació ordinària, podran recuperar la matèria a l’avaluació extraordinària de Setembre, mitjançant la realització d’una prova escrita i d’un conjunt d’activitats de recuperació (dossier d’estiu) que podran descarregar en els enllaços segënts:

 

Dossier d’estiu 1r ESO A, B i C.

Dossier d’estiu 1r ESO D.

Dossier d’estiu 2n ESO A, B i C.

Dossier d’estiu 2n ESO D.

Dossier d’estiu 3r ESO A, B i C.

Dossier d’estiu 3r ESO D.

Dossier d’estiu 4t ESO A, B i C.

Dossier d’estiu 4t ESO D.

 

La prova escrita representarà el 70% de la nota final i consistirà en un conjunt d’exercicis relacionats amb els continguts mínims de la matèria per a aquell curs. Les activitats de recuperació representaran el 30% restant, i consistiran en un paquet d’activitats que l’alumne haurà de tenir ja fetes en el moment en que es presenti a la prova escrita. Als grups D aquesta ponderació canvia, la prova escrita suposarà un 50% de la nota i el paquet d’activitats suposarà el 50% restant.

La nota final de l’avaluació extraordinària serà com a màxim de 5, encara que el resultat del càlcul realitzat doni valors superiors. Per poder aprovar la matèria l’alumne haurà de tenir almenys un 3 en cadascuna de les dos parts (prova escrita i paquet d’activitats).

BATXILLERAT I CAS

Els alumnes que hagin obtingut una qualificació inferior a 5 al final de l’ avaluació ordinària, podran recuperar la matèria a l’avaluació extraordinària, mitjançant la realització d’una prova escrita. La nota final de l’avaluació extraordinària serà com a màxim de 5, encara que l’alumne hagi tret una nota superior a la prova escrita.

2.- RECUPERACIÓ DE CURSOS ANTERIORS

ESO

Donat que la matèria requereix unes competències adquirides als cursos anteriors, els alumnes que portin la matèria suspesa dels cursos anteriors n-1, n-2 o n-3, aprovaran la matèria si al curs n aprovessin els dos primers trimestres.

En el cas que algun alumne portés suspesa la matèria de cursos anteriors, si aprovés la matèria al curs actual, comptant l’avaluació extraordinària, automàticament aprovaria la matèria de la resta de cursos anteriors.

Si un alumne de 4t ESO després de realitzar la prova de competències bàsiques queda per sobre de la mitjana de Catalunya automàticament aprovarà la matèria de cursos anteriors.

BATXILLERAT

Els alumnes amb les matemàtiques de 1r de Batxillerat suspesa podran recuperar-la realitzant una prova escrita al febrer. En el cas que un alumne tingués suspesa la matèria de 1r, si aprovés 2n, automàticament aprovaria la matèria dels dos cursos donat que la matèria requereix unes competències adquirides als cursos anteriors.