RECUPERACIONS

RECUPERACIONS GENERALS

ESO

Les llengües estrengeres tenen una avaluació contínua. Per a recuperar el/s curs/os anterior/s, els alumnes hauràn d’aprovar el 1r i el 2n trimestre del curs que estiguin cursant. Si això no passa, el curs anterior només s’aprovarà si el curs actual es supera al juny o a l’extraòrdinària de juny.

La recuperació de juny constarà d’una prova final competencial (reading, writing i listening) relacionada amb totes les unitats donades durant el curs.

BATXILLERAT

La qualificació final es calcularà de la següent manera: La 1a avaluació valdrà un 20%, la segona un 30% i la 3a un 50%. La nota resultant serà la final. Serà obligatori aprovar dues avaluacions i una d’elles haurà  d’ésser la 3a.

Tot els alumnes que tinguin una nota inferior a 5, s’hauran de presentar a l’examen de setembre. Si un alumne no es presenta a l’avaluació extraordinària es tindrà en compte la normativa de centre inclosa a les NFOC.

És obligatori presentar totes les activitats i presentar-se als exàmens. En cas contrari la nota màxima del trimestre serà un 4.

EXAMEN DE SETEMBRE

L’examen de setembre constarà de la realització d’un examen final amb continguts de gramàtica, vocabulari, reading, writing i listening de totes les unitats donades durant el curs.

Continguts mínims prova setembre. Criteris Avaluació

Si queda 1r de batxillerat pendent i s’està cursant 2n es pot recuperar si:

  1. Aprova 2n de batxillerat.
  2. Aprova l’extraordinària de FEBRER.

CICLES FORMATIUS

En el “Full Resum de l’alumne” de cada especialitat, que trobareu dins d’aquest blog, s’especifica com recuperar cada mòdul  en “Criteris de Recuperació”.

A mode general es tindran en compte les següents possibilitats.

  1. Si l’alumne ha assistit a classe el número d’hores mínimes establertes per llei, l’alumne tindrà dret a presentar-se als exàmens de l’assignatura del curs ordinari i es considerarà aprovat si supera el curs amb una mitjana de 5 o més. En cas de suspendre, l’alumne podrà presentar-se a la prova extraordinària i es considerarà que ha superat l’assignatura si la nota és 5 o més.

2. Si l’alumne no ha assistit a classe el número d’hores mínimes establertes per llei, l’alumne haurà de complir aquest requisit assistint a classe de l’assignatura del curs ordinari i es considerarà aprovat si supera el curs amb una mitjana de 5 o més seguint els criteris d’avaluació establerts a la programació del cicle. En cas de suspendre, l’alumne podrà presentar-se a la prova extraordinària i es considerarà que ha superat l’assignatura si la nota és 5 o més.

Si un alumne no es presenta a l’avaluació extraordinària es tindrà en compte la normativa de centre inclosa a les NFOC.

RECUPERACIONS DE FRANCÈS AL FEBRER

1r D’ ESO:

1.- Els alumnes  que no hagin aprovat l’assignatura de 1r hauran de fer  els exercicis del dossier de recuperació.   

2.- Aquest dossier s’ha de presentar ESCRIT A BOLÍGRAF el dia de l’examen de recuperació de febrer. Tindrà un valor del 50% de la nota.

3.- L’examen de recuperació valdrà l’altre 50% de la nota.

2n D’ ESO:

1.- Els alumnes  que no hagin aprovat l’assignatura de 2n  hauran de fer els exercicis del dossier de recuperació.   

2.- Aquest dossier s’ha de presentar ESCRIT A BOLÍGRAF el dia de l’examen de recuperació de febrer. Tindrà un valor del 50% de la nota.

3.- L’examen de recuperació valdrà l’altre 50% de la nota.

RECUPERACIONS D’ALEMANY AL FEBRER

Recuperar 1r d’alemany

Recuperar 2n d’alemany

Recuperar 3r d’alemany