PROJECTE EDUCATIU

Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre
1 Objectius prioritaris del sistema educatiu

Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social. Tenint en compte aquests objectius prioritaris, els centres, seguint el principi de l’escola inclusiva i d’acord amb les seves característiques, han de concretar en les actuacions els aspectes següents, recollits en el document Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar:

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu. En finalitzar l’ensenyament obligatori, s’ha de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana.

La inclusió educativa com a principi que regeix l’escolarització i l’atenció educativa de tots els alumnes i, en particular, dels que es poden trobar en l’aprenentatge i la participació amb més barreres o dificultats associades a les seves condicions personals, familiars o socials.

La innovació metodològica i didàctica a les aules per adquirir les competències bàsiques que han de contribuir al desenvolupament personal de tots i cadascun dels alumnes. Prioritàriament, les competències bàsiques dels àmbits lingüístic, matemàtic, cientificotecnològic, social, artístic, d’educació física i de la cultura i valors, i també les dels àmbits transversals digital i personal i social, per afavorir la continuïtat formativa. La lectura com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes les àrees i matèries curriculars i la consolidació d’un temps de lectura independent, diària i reflexiva, que formi lectors capaços d’accedir al contingut de qualsevol text i que valorin l’hàbit lector.

Accions de dinamització lingüística i comunicativa en els àmbits acadèmics i d’interculturalitat per afavorir el plurilingüisme efectiu dels alumnes i incrementar el domini de les llengües a Catalunya d’acord amb el Marc europeu comú de referència.

La personalització de l’aprenentatge per atendre les necessitats i característiques individuals de tots i cadascun dels alumnes, mitjançant l’atenció metodològica, l’orientació educativa i l’acció tutorial adequades.

L’emprenedoria en totes les etapes educatives com a eina per a l’autoconeixement de l’alumne, per afavorir-ne la creativitat i la innovació.

La cultura de l’avaluació i la rendició de comptes per millorar, a través de la planificació i el disseny d’estratègies d’autoavaluació fonamentades en el sistema d’indicadors, les avaluacions censals de competències bàsiques, l’avaluació diagnòstica i els indicadors de progrés del centre per a la priorització d’objectius en la programació general anual i en els processos d’aula.

El creixement professional a través de la formació contínua orientada a les necessitats educatives dels alumnes, tot afavorint-ne l’autoformació en el centre a partir de la diagnosi de les necessitats del centre per transferir-les a l’aula.

La implicació i el compromís de la família en l’escolarització i el seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne a través de la carta de compromís educatiu i l’impuls d’altres estratègies, i també la participació en la vida del centre.

La relació del centre i l’entorn per afavorir respostes integrals i comunitàries als reptes educatius, adequades al context, amb la col·laboració i el treball en xarxa entre els centres, els agents socioeducatius, les entitats del territori i el teixit productiu.

La prevenció i la reducció de l’absentisme i l’abandó escolar amb estratègies i actuacions educatives i organitzatives que impliquin el centre, les famílies i els serveis socials.

El Decret d’autonomia dels centres educatius i el Decret de la direcció dels centres educatius públics són el marc normatiu reglamentari que ordenen la presa de les decisions que han d’adoptar els òrgans competents de cada centre per complir els objectius prioritaris enunciats.

2 El projecte educatiu de centre (PEC)

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (article 91) estableix que tots els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya han de disposar de projecte educatiu. Els centres del sistema educatiu català han de recollir els principis rectors del sistema educatiu que s’estableixen a l’article 2 de la Llei 12/2009. A més, els centres de titularitat pública han d’incloure els principis específics que s’estableixen a l’article 93 de la Llei 12/2009.

El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l’autonomia dels centres, recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, d’acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, que situa la presa de decisions en l’àmbit del centre per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu. Així doncs, el projecte educatiu de centre és el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre.

Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre

La normativa que regula el contingut, l’elaboració, la difusió i la implicació dels diferents agents de la comunitat escolar en el PEC és la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (articles 91-95).

Els títols 1 i 4 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, concreten les previsions de la Llei d’educació de Catalunya en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en els centres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya.

El projecte de direcció, tal com estableix l’article 23 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, ha d’ordenar el desplegament i l’aplicació del PEC durant el seu període de vigència.

Els decrets que regulen l’ordenació curricular i les ordres d’avaluació consegüents estableixen aspectes relatius a les concrecions curriculars, l’atenció a la diversitat, l’orientació i l’avaluació que el PEC ha de contenir.

A l’apartat Normativa d’aplicació (objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre) s’especifica tota la normativa reguladora del projecte educatiu de centre.

De manera sintètica, el projecte educatiu de centre ha d’incloure els elements següents: Definició institucional: la identitat del centre, el caràcter propi, les seves característiques, els elements de context i les necessitats educatives dels alumnes. Objectius del centre: les prioritats i els plantejaments educatius en termes d’equitat i d’excel·lència, coeducació, convivència, inclusió i atenció a la diversitat.

Criteris per a la concreció i el desenvolupament dels currículums, l’organització pedagògica, l’estructura organitzativa pròpia, els aspectes relacionats amb la singularitat dels ensenyaments del centre, l’aprenentatge de la convivència, la col·laboració entre els sectors de la comunitat educativa, la relació del centre amb l’entorn social i, en el cas dels centres públics, les seves implicacions en la definició de llocs de la plantilla docent amb perfils professionals singulars.

Projecte lingüístic de centre: el tractament de les llengües al centre d’acord amb la normativa vigent, que es concreta a partir de la realitat sociolingüística de l’entorn.

Els criteris per a la planificació del desplegament i la inserció de les tecnologies digitals en els àmbits educatiu, administratiu i comunicatiu, com a referent per a l’elaboració del pla TAC.

Avaluació que es fonamenta en els indicadors de progrés que proporcionen informació rellevant i ajuda en la presa de decisions de context (permeten la interpretació i la correlació dels altres indicadors), de recursos (mesuren l’eficiència en l’ús i la gestió), de processos (mesuren l’eficàcia i l’eficiència en relació amb els resultats) i de resultats (mesuren el grau d’assoliment dels objectius del centre).

En els centres públics correspon al director o directora formular la proposta inicial del projecte educatiu i fer-ne les modificacions i adaptacions corresponents

Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre

El claustre de professors –òrgan de participació dels professors en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre– intervé en l’elaboració, la modificació i l’actualització del projecte educatiu i aprova els aspectes pedagògics dels documents de gestió del centre.

Correspon al director o directora del centre la competència d’aprovar la proposta de projecte educatiu, prèvia consulta preceptiva al consell escolar del centre –òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre–, el qual expressa el suport al projecte per una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.

El director o directora aprova el projecte educatiu mitjançant resolució motivada davant del consell escolar. Cal seguir el mateix procediment per aprovar la resta de documents de gestió –normes d’organització i funcionament, programació general i memòria anual–, però en aquest cas el suport a la proposta corresponent per part del consell escolar pot ser per majoria simple.

En els centres privats sostinguts amb fons públics el titular del centre és qui aprova el PEC, un cop s’ha escoltat el consell escolar, que té funcions d’assessorament i consulta. Els centres disposen d’autonomia per definir el procés d’elaboració del PEC, tot respectant el principi de participació dels diferents sectors de la comunitat escolar.

Els processos participatius afavoreixen el compromís i la implicació de les persones en l’aplicació dels projectes. El procediment d’aprovació, revisió i actualització del PEC ha d’estar recollit a les normes d’organització i funcionament del centre. Els directors o titulars dels centres han de preveure els mecanismes oportuns per adequar el PEC a l’ordenament jurídic vigent i, alhora, les actuacions necessàries, en el marc del pla de comunicació de centre i del Pla TAC, per donar a conèixer el contingut als sectors de la comunitat escolar: personal, alumnes i famílies.

El web del centre, per la seva accessibilitat, és un recurs adequat per fer difusió del projecte educatiu, explicant de manera sintètica: el plantejament institucional els objectius de centre com es desenvolupa el projecte

El PEC orienta i vincula les actuacions de tots els membres de la comunitat escolar, que l’han de respectar. L’exercici professional del personal i les seves funcions es desenvolupen d’acord amb la normativa vigent i d’acord amb els principis, valors, objectius i continguts del PEC.

El projecte educatiu de centre ha d’estar obert a futures modificacions i a noves aportacions, sense que perdi els principis generals. En definitiva, un projecte educatiu ha de ser: Innovador, perquè ha d’anar més enllà de la realitat actual i mirar al futur.

Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre

Dinàmic, flexible, amb trets d’identitat que possibilitin l’adaptació als canvis.

Compromès i present sempre a les aules. Motivador per als professors i els alumnes.

Singular, per diferenciar-se dels altres centres.

Real, perquè s’ajusta a la realitat de tots els alumnes i a l’entorn a partir de les necessitats amb l’objectiu de transformar la realitat per a la millora.

Participatiu, perquè recull la voluntat de totes les parts que intervenen en el procés d’elaboració i revisió.

Consensuat per tota la comunitat educativa.

El PEC ha d’estar a disposició de l’Administració educativa, la qual ha de requerir-ne la modificació si no s’ajusta a l’ordenament vigent. Tot i ser legalment preceptiu només per als centres sostinguts amb fons públics, es recomana que els centres privats no sostinguts amb fons públics disposin d’un projecte educatiu amb contingut i finalitats equiparables als que s’estableixen a l’article 91 de la Llei 12/2009 i a l’article 5 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius