Criteris d’avaluació i calendari ESO

Benvolgudes famílies, 

Tal i com us vàrem avançar fa uns dies, us fem arribar el calendari final de curs i algunes concrecions sobre els criteris d’avaluació i el procediment de recuperació.

Per als alumnes de l’ESO que no han assolit les competències del primer i el segon trimestre d’alguna matèria, el professorat ha fet una proposta de treball dirigida a desenvolupar aquelles competències clau que considerem essencials per al pas de curs. Aquesta proposta no suposa una feina extra, ja que, o bé substitueixen les propostes setmanals, o bé hi coincideixen, perquè les tasques setmanals de les diferents matèries treballen aquestes competències clau. 

Pel que fa a les matèries pendents d’altres cursos, el procediment de recuperació consisteix en les tasques setmanals que els diferents departaments proposen. Només en el cas de les matèries que no tenen continuïtat en el curs actual, els departaments han proposat tasques específiques que caldrà lliurar en el termini establert o realitzar alguna activitat de recuperació en línia. 

El Calendari ESO previst d’aquestes activitats és el següent:

  • Del 18 al 22 de maig: període de recuperació de pendents (només de les matèries que no tenen continuïtat en el curs actual). Es publicarà el calendari a la web del centre.
  • 15 de juny: lliurament d’informes del tercer trimestre i de l’avaluació final (mitjançant iEduca)
  • 18 i 19 de juny: període d’avaluació extraordinària (només per als alumnes que no hagin assolit alguna matèria). Es publicarà el calendari a la web del centre.
  • 23 de juny: lliurament d’infomes de l’avaluació extraordinària (només per als alumnes pendents de l’avaluació extraordinària)

Us recordem que, com sempre, aquesta planificació està sotmesa a l’evolució de la situació sanitària i al que determinin les autoritats sanitàries i educatives. En cas que es produeixi algun canvi, us n’informarem degudament.