Criteris d’avaluació i calendari de 2n de batxillerat

Benvolgudes famílies, 

Tal i com us vàrem avançar fa uns dies, us fem arribar el calendari final de curs i algunes concrecions sobre els criteris d’avaluació i el procediment de recuperació.

Per als alumnes que no han aprovat el primer i el segon trimestre d’alguna matèria, el professorat ha concretat el procediment de recuperació. Segons els departaments, aquesta recuperació pot consistir en la realització de les tasques proposades setmanalment, en la realització de tasques específiques centrades en les competències no assolides o en activitats de recuperació en línia, com qüestionaris del moodle, formularis de Google, exàmens orals per videotrucada…

Per als alumnes que volen millorar la qualificació obtinguda els dos primers trimestres, el procediment per fer-ho són les activitats i tasques proposades durant el tercer trimestre. Donades les dificultats tècniques, no hi haurà exàmens en línia d’excel·lència.

Pel que fa a les matèries pendents de 1r de batxillerat,  els departaments corresponents proposaran tasques específiques que caldrà lliurar en el termini establert o realitzar alguna activitat de recuperació en línia dins el període de recuperació de pendents. 

El calendari 2n de batxillerat previst és el següent:

Del 18 al 22 de maig Període de recuperació de pendents de 1r de Batxillerat. Es publicarà calendari a la web del centre.
Del 27 de maig al 2 de juny Activitats d’avaluació finals.Es publicarà calendari a la web del centre.
4 de juny Lliurament d’informes del tercer trimestre i de l’avaluació final (mitjançant iEduca)
4 i 5 de juny Reclamacions escrites adreçades al director del centre.
Del 15 de maig al 15 de juny Matriculació proves PAU
Fins el 19 de juny

Classes de repàs i preparació de les PAU.

Del 15 al 17 de juny Activitats d’avaluació extraordinària (només per als alumnes que no han assolit alguna matèria). Es publicarà el calendari a la web del centre.
19 de juny Lliurament d’informes de l’avaluació extraordinària (només per als alumnes pendents de l’avaluació extraordinària).
19 i 22 de juny Reclamacions escrites adreçades al director del centre.
Del 7 al 9 de juliol Exàmens d’accés a la universitat. PAU
 

Us recordem que, com sempre, aquesta planificació està sotmesa a l’evolució de la situació sanitària i al que determinin les autoritats sanitàries i educatives.

En cas que es produeixi algun canvi, us n’informaríem degudament.