Perfil del contractant

Adjudicació d’un contracte de neteja

Anunci de formalització del contracte

Resolució de l’adjudicació


S’inicia el procediment obert per l’adjudicació del contracte de neteja.

Data límit de presentació d’ofertes: 17 de novembre.


COMUNICACIÓ DE LA DATA D’OBERTURA DEL SOBRE C DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 43006691-01-2018 , DEL SERVEI DE NETEJA DE L’INSTITUT PRIORAT DE FALSET
De conformitat amb la clàusula 14 de l’anunci de licitació del contracte de servei de neteja del centre, l’obertura del sobre C (oferta econòmica i criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica, si n’hi ha) tindrà lloc:

Data: 12/12/2017
Hora: 18,15h
Lloc: Institut Priorat (Carretera de Porrera, s/n – Falset) – AULA 4

Falset, 5 de desembre de 2017


Anunci de licitació

Plec de clàusules administratives

Prescripcions tècniques