IFE – Auxiliar en Vendes i Atenció al Públic

Què són els itineraris formatius específics

Els itineraris formatius específics (IFE) són ensenyaments professionals que s’adrecen a alumnes amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb l’objectiu d’oferir atenció educativa, a l’etapa postobligatòria, segons les necessitats individuals i les capacitats i habilitats pròpies.

La finalitat d’aquests ensenyaments és que els i les alumnes incrementin l’autonomia personal i assoleixin les competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

Què necessito per accedir-hi

Poden accedir als itineraris els joves amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada que tenen com a mínim 16 anys d’edat i com a  màxim 20, l’any natural d’inici de l’itinerari i preferentment que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Excepcionalment, també s’hi poden acollir joves que tenen l’edat i les necessitats abans indicades i que hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria però no puguin accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris.


IFE d’Auxiliar en Vendes i Atenció al Públic

Aquests estudis desenvolupen competències per a fer tasques auxiliars de comercialització, marxandatge, preparació de comandes i venda de productes, i treballs de reprografia, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, així com competències de comunicació, autonomia personal i de participació en activitats comunitàries.

La durada és de 3.360 hores, distribuïdes en quatre cursos acadèmics. El darrer curs inclou la formació en centres de treball.


Mòduls professionals comuns

   • Vida Saludable i Cura d’un Mateix (210 hores)
   • Comunicació i Relacions Interpersonals (210 hores)
   • Viure en Entorns Propers (175 hores)
   • Ús d’Establiments i Serveis (140 hores)
   • Organització Personal (175 hores)
   • Activitats Comunitàries (140 hores)
   • Participació Ciutadana (140 hores)
   • Iniciació a l’Activitat Laboral (385 hores)
   • Organització de les Empreses (105 hores)
   • Món Laboral (105 hores)
   • Desenvolupament en el Lloc de Treball (140 hores)
   • Tutoria (70 hores per curs)

Mòduls professionals específics

   • Tècniques Bàsiques de Marxandatge (245 hores)
   • Atenció al Client (140 hores)
   • Preparació de Comandes i Venda de Productes (140 hores)
   • Treballs de Reprografia (245 hores)
   • Formació en Centres de Treball (385 hores)

Per cursar els itineraris formatius específics (IFE) cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al centre.

Preinscripció IFE. Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat

 • Acord GOV/120/2016, de 30 d’agost, pel qual es crea el Pla pilot experimental d’itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada (DOGC núm. 7196, d’1.9.2016)