Protecció de dades

Protecció de dades personals

El reconeixement del dret fonamental a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge inclou la garantia i la protecció de les dades personals enteses com qualsevol informació relativa a la persona física que la identifiqui.

Les administracions públiques, en compliment de les seves competències, poden recollir i tractar dades personals sempre que el tractament sigui adequat, pertinent i no excessiu en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’obtenen.

En aquest marc, l’INS Jaume Callís  compleix estrictament la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adopta les mesures legalment exigibles per a protegir-les, preservant-ne la privacitat i la confidencialitat.

Marc Normatiu

Catalunya

 

Estat Espanyol

 

Unió Europea

 

Altres