Convalidacions

Document en .pdf

Mesures i suports adreçats a alumnes que simultaniegen l’ESO o el batxillerat amb música, dansa o esport

Els alumnes d’ESO o batxillerat que cursin estudis de música o de dansa poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de les matèries optatives Educació Física i/o Música, les quals es poden convalidar segons el procediment que s’especifica en els documents “Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música” i “Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa”.

La resolució del director o directora del centre  serveix com a document acreditatiu del pla de suport individualitzat de simultaneïtat (“Sim.”) de l’alumne i n’acredita la convalidació.

 

Convalidació d’hores curriculars perquè es cursa simultàniament estudis de música

Els alumnes que cursen l’ESO o batxillerat i, simultàniament, estudis de música en  conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries.

Podeu consultar les instruccions en els següents documents publicats pel departament d’ensenyament.

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música

Aquest convalidació s’ha de demanar presentant la documentació necessària a secretaria com a màxim el 12 de novembre de 2018. NO S’ADMETRAN SOL.LICITUDS PASSADA AQUESTA DATA i l’alumnat assistirà a les classes fins que sigui efectiva la resolució.

 

MÚSICA – Quadre resum

ESO / Música
 

Conservatori o centre professional

Escola autoritzada
Situació 1

Si es cursen entre 3 i 4 hores setmanals

Situació 2

Si es cursen 4 hores o més

Convalidació màxima Reconeixement màxim
Música (matèria comuna de 1r a

3r)

Les matèries optatives de 1r a 3r (2 hores per curs)

Una matèria optativa de 4t (fins a

un màxim de 3 hores)

Les matèries

optatives de 1r a 3r Una matèria optativa de 4t (fins a un màxim de 3 hores)

Música (matèria comuna de

1r a 3r)

Les matèries optatives de 1r a 3r

Una matèria optativa de 4t

(fins a un màxim de 3 hores)

Models:

EMU1: Sol·licitud alumnes CMU1: Certificat conservatori o centre professional

EMU2: Resolució

Models:

EMU1: Sol·licitud alumnes

CMU2: Certificat escola de música autoritzada EMU3: Resolució

EMU4: Pla de seguiment quadrimestral

 

Batxillerat / Música
 

Conservatori o centre professional

Escola autoritzada

Si es cursen 4 hores o més

Convalidació màxima Reconeixement màxim
4 hores de la franja

d’específiques per curs

4 hores de la franja d’específiques per curs
Requisits:

Cursar estudis en una escola de música autoritzada. Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de música.

Cursar estudis que incloguin, com a mínim, Llenguatge Musical o Harmonia, Instrument i Pràctica Instrumental en

Grup.

Models:

BMU1: Sol·licitud alumnes

CMU1: Certificat conservatori o centre professional

BMU2: Resolució

 

Models:

BMU3: Sol·licitud alumnes

CMU3: Certificat escola de música autoritzada BMU4: Resolució

 

Sol·licituds de música:

Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o centre professional o en una escola de música autoritzada. EMU1 .pdf– 225kb Documents*
Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques de batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional. BMU1  .pdf– 226kb  Documents*
Sol·licitud de reducció de matèries de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada. BMU3  .pdf– 232kb Documents*


 Convalidació d’hores curriculars perquè es cursa simultàniament estudis de dansa

Els alumnes que cursen l’ESO o batxillerat i, simultàniament, estudis de dansa en conservatories, centres professionals o escoles de dansa autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries.

Podeu consultar les instruccions en els següents documents publicats pel departament d’ensenyament .

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa

Aquest convalidació s’ha de demanar presentant la documentació necessària a secretaria com a màxim el 12 de novembre de 2018. NO S’ADMETRAN SOL.LICITUDS PASSADA AQUESTA DATA i l’alumnat assistirà a les classes fins que sigui efectiva la resolució.

DANSA – Quadre resum

ESO / Dansa
 

 

Conservatori o centre professional

Escola autoritzada
Situació 1

Si es cursen entre 5 i 7 hores setmanals

Situació 2

Si es cursen 7 hores setmanals o més

Convalidació màxima Reconeixement màxim
Educació Física

Música (matèria comuna de 1r a 3r) Les matèries optatives de 1r a 3r (2 hores per curs)

Una matèria optativa específica de 4t (3 hores)

 

 

Educació Física

Educació Física

Les matèries optatives de 1r a 3r (2 hores per curs)

Una matèria optativa específica de 4t (3 hores)

Models:

EDA 1: Sol·licitud alumnes CDA1: Certificat conservatori o centre professional

EDA2: Resolució

Models:

EDA1: Sol·licitud alumnes

CDA2: Certificat escola de dansa autoritzada EDA3: Resolució

EDA4: Pla de seguiment quadrimestral

 

 

Batxillerat/ Dansa
 

Conservatori o centre professional

Escola autoritzada
Situació 1

Si es cursen 11 hores setmanals o més de dansa

Situació 2

Si es cursen entre 7 i 10 hores setmanals de dansa

Convalidació màxima Reconeixement màxim
Educació Física

4 hores de la franja d’específiques per curs

●  Educació Física

●  4 hores de la franja d’específiques per curs

 

Educació Física

Requisits:

●  Cursar estudis en una escola de dansa autoritzada.

●  Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional.

●  Cursar, com a mínim, Dansa Clàssica, Tècniques de Dansa Contemporània o de Dansa Espanyola i continguts de Música.

 

 

 

 

Requisits:

Cursar estudis en una escola de dansa autoritzada.

 

Sol·licituds de dansa:

Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional o en una escola de dansa autoritzada. EDA1 .pdf– 1255kb Documents*
Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional. BDA1 .pdf– 239kb  Documents*
Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada. BDA3 .pdf– 263kb  Documents*

 

Convalidació d’hores curriculars per una dedicació intensiva a l’esport

Alumnes d’ESO amb dedicació significativa a l’esport

 

Els alumnes amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport, matriculats en centres que no pertanyin a la xarxa de centres educatius d’especial atenció a la pràctica esportiva, poden sol·licitar al director o directora del centre educatiu, en el primer trimestre del curs, que se’ls reconegui la matèria Educació Física per a alumnes de l’etapa d’ESO.

Per sol·licitar-ho, cal adjuntar a la sol·licitud, que ha d’estar signada pel pare, mare o tutors legals de l’alumne, el certificat del Consell Català de l’Esport. Els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

En casos excepcionals en què l’alumne no disposa dels certificats del Consell Català de l’Esport, però les circumstàncies individuals de l’alumne i la seva dedicació intensiva a l’esport així ho justifiquen, amb una dedicació horària de 9 hores setmanals o més (de dilluns a divendres) d’activitat física reconeguda per la federació esportiva corresponent, la comissió d’atenció a la diversitat o l’òrgan equivalent del centre pot proposar el reconeixement de la matèria Educació Física de l’alumne, i el director o directora del centre aprovar aquest reconeixement.

 

Convalidació de matèries de batxillerat per als alumnes que compaginen els estudis de batxillerat amb la pràctica intensiva de l’esport

Els alumnes amb dedicació significativa a l’esport, avalada pel Consell Català de l’Esport i matriculats en centres que no pertanyen a la xarxa de centres educatius d’especial atenció a la pràctica esportiva, poden sol·licitar al director o directora del centre educatiu, durant el primer trimestre del curs, que se’ls apliqui un PI que inclogui el reconeixement de la matèria d’Educació Física i/o de matèries específiques per a alumnes de batxillerat. En aquest PI, cal adjuntar-hi la documentació següent:

Sol·licitud signada per l’alumne, o pel pare, la mare o el tutor o tutora legal de l’alumne si és menor d’edat.

Certificat del Consell Català de l’Esport. Els alumnes han d’obtenir aquest certificat quan figurin en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

El director o directora del centre educatiu aprova el PI que comporta la convalidació de la matèria d’Educació Física de primer curs o de la franja de matèries específiques de segon curs. El pla s’ha de renovar cada curs.

 

Sol·licituds d’esports:

pdf

 

Documents per a l’organització i la gestió dels centres Curs 2018-2019