Convalidacions. Curs 2020-2021

 

 

Documents per a l’organització i gestió dels centres juliol de 202. Convalidació d’EF

BATXILLERAT

Convalidacions de matèries de batxillerat per als alumnes que compaginen els estudis de batxillerat amb la pràctica intensiva de l’esport

​Centres educatius d’especial atenció a la pràctica esportiva (L’Institut Jaume Callís no pertany a aquest categoria)

En el marc dels acords establerts entre el Departament d’Educació i la Secretaria General de l’Esport, els centres educatius d’especial atenció a la pràctica esportiva poden desenvolupar projectes de centre que inclouen adaptacions del currículum de la matèria d’Educació Física i/o de matèries específiques per a alumnes de batxillerat.

 

Alumnes amb dedicació significativa a l’esport matriculats en altres centres

Els i les alumnes amb dedicació significativa a l’esport, avalada pel Consell Català de l’Esport i matriculats en centres que no pertanyen als centres educatius d’especial atenció a la pràctica esportiva, poden sol·licitar al director o directora del centre educatiu, durant el primer trimestre del curs, que se’ls apliqui un PI que inclogui el reconeixement de la matèria d’Educació Física i de les matèries específiques tant de primer com de segon de batxillerat. En aquest PI, cal adjuntar-hi la documentació següent:

  • Sol·licitud signada per l’alumne o alumna, o pel pare, la mare o el tutor o tutora legal de l’alumne si és menor d’edat.
  • Certificat del Consell Català de l’Esport. Els alumnes han d’obtenir aquest certificat quan figurin en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

El director o directora del centre educatiu aprova el PI, que comporta la convalidació de la matèria d’Educació Física i de la franja de matèries específiques de primer o bé de la franja de matèries específiques de segon curs. El pla s’ha de renovar cada curs.

A l’efecte de la convalidació de la franja de matèries específiques, cal tenir en compte que es consideren específiques també les matèries de modalitat que excedeixin de les matèries de modalitat que l’alumne o alumna ha de cursar en cada curs de batxillerat.

 

INFORMACIÓ ESO

 

Alumnes d’ESO amb dedicació significativa a l’esport

  1. Centres educatius d’especial atenció a la pràctica esportiva (L’Institut Jaume Callís no pertany a aquest categoria)

 

En el marc dels acords establerts entre el Departament d’Educació i la Secretaria General de l’Esport, els centres educatius d’especial atenció a la pràctica esportiva poden desenvolupar projectes de centre que incloguin adaptacions del currículum de la matèria Educació Física i/o de les matèries optatives per als alumnes de l’etapa d’ESO.

  1. Alumnes amb dedicació significativa a l’esport en altres centres

Els alumnes amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport, matriculats en centres que no siguin centres educatius d’especial atenció a la pràctica esportiva, poden sol·licitar al director o directora del centre educatiu, en el primer trimestre del curs, que els reconeguin la matèria Educació Física.

 

Per sol·licitar-ho, cal adjuntar a la sol·licitud, que ha d’estar signada pel pare, mare o tutors legals de l’alumne o alumna, el certificat del Consell Català de l’Esport (av. dels Països Catalans, 12. 08950, Esplugues de Llobregat).

Els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent. El reconeixement de la matèria Educació Física implica que no té qualificació ni computa a l’efecte del càlcul de la mitjana, i a les actes cal indicar “Convalidat”.

Per als alumnes que per motius de participació en tornejos, competicions o finals esportives, que impliquin una absència al centre educatiu superior a 15 dies i inferior a 30 de forma continuada, el centre ha d’establir un PI que faciliti compaginar la pràctica esportiva amb l’activitat acadèmica. En aquest PI cal concretar les activitats de seguiment i els criteris d’avaluació per a cada matèria durant aquest període.

Per fer efectiu aquest PI, cal que els pares, mares o tutors legals presentin, al centre on l’alumna o alumne cursa l’ESO, la documentació següent:

  • El certificat acreditatiu de les jornades esportives, les competicions o les finals en què participa amb el segell del Consell Català de l’Esport o de la federació esportiva corresponent.
  • Escrit de compromís dels pares, mares o tutors legals pel que fa a col·laborar en el seguiment acadèmic durant aquest període d’absència al centre.
  • En cas que l’alumne o alumna deixi l’activitat esportiva, la família ho ha de comunicar al centre de secundària, que prendrà les mesures oportunes

 

ON TROBAR INFORMACIÓ D’ESPORTISTES D’ALT NIVELL

https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/alt-rendiment-i-esport-federat/esportistes-dalt-nivell/

Mesures i suports adreçats a alumnes que simultaniegen l’ESO o el batxillerat amb música, dansa o esport

Els alumnes d’ESO o batxillerat que cursin estudis de música o de dansa poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de les matèries optatives Educació Física i/o Música, les quals es poden convalidar segons el procediment que s’especifica en els documents “Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música” i “Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa”.

La resolució del director o directora del centre  serveix com a document acreditatiu del pla de suport individualitzat de simultaneïtat (“Sim.”) de l’alumne i n’acredita la convalidació.

 

Convalidació d’hores curriculars perquè es cursa simultàniament estudis de música

Els alumnes que cursen l’ESO o batxillerat i, simultàniament, estudis de música en  conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries.

Podeu consultar les instruccions en els següents documents publicats pel departament d’ensenyament.

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música

Aquest convalidació s’ha de demanar presentant la documentació necessària a secretaria com a màxim el 12 de novembre de 2020. NO S’ADMETRAN SOL.LICITUDS PASSADA AQUESTA DATA i l’alumnat assistirà a les classes fins que sigui efectiva la resolució.

 

MÚSICA – Quadre resum

ESO / Música
 

Conservatori o centre professional

Escola autoritzada
Situació 1

Si es cursen entre 3 i 4 hores setmanals

Situació 2

Si es cursen 4 hores o més

Convalidació màxima Reconeixement màxim
Música (matèria comuna de 1r a

3r)

Les matèries optatives de 1r a 3r (2 hores per curs)

Una matèria optativa de 4t (fins a

un màxim de 3 hores)

Les matèries

optatives de 1r a 3r Una matèria optativa de 4t (fins a un màxim de 3 hores)

Música (matèria comuna de

1r a 3r)

Les matèries optatives de 1r a 3r

Una matèria optativa de 4t

(fins a un màxim de 3 hores)

Models:

EMU1: Sol·licitud alumnes CMU1: Certificat conservatori o centre professional

EMU2: Resolució

Models:

EMU1: Sol·licitud alumnes

CMU2: Certificat escola de música autoritzada EMU3: Sol·licitud alumnes

EMU4: Pla de seguiment quadrimestral

 

Batxillerat / Música
 

Conservatori o centre professional

Escola autoritzada

Si es cursen 4 hores o més

Convalidació màxima Reconeixement màxim
4 hores de la franja

d’específiques per curs

4 hores de la franja d’específiques per curs
Requisits:

Cursar estudis en una escola de música autoritzada. Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de música.

Cursar estudis que incloguin, com a mínim, Llenguatge Musical o Harmonia, Instrument i Pràctica Instrumental en

Grup.

Models:

BMU1: Sol·licitud alumnes

CMU1: Certificat conservatori o centre professional

BMU2: Resolució

 

Models:

BMU3: Sol·licitud alumnes

CMU3: Certificat escola de música autoritzada BMU4: Resolució

 

 

 

Convalidació d’hores curriculars perquè es cursa simultàniament estudis de dansa

Els alumnes que cursen l’ESO o batxillerat i, simultàniament, estudis de dansa en conservatories, centres professionals o escoles de dansa autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries.

Podeu consultar les instruccions en els següents documents publicats pel departament d’ensenyament .

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa

Aquest convalidació s’ha de demanar presentant la documentació necessària a secretaria com a màxim el 12 de novembre de 2020. NO S’ADMETRAN SOL.LICITUDS PASSADA AQUESTA DATA i l’alumnat assistirà a les classes fins que sigui efectiva la resolució.

DANSA – Quadre resum

ESO / Dansa
 

 

Conservatori o centre professional

Escola autoritzada
Situació 1

Si es cursen entre 5 i 7 hores setmanals

Situació 2

Si es cursen 7 hores setmanals o més

Convalidació màxima Reconeixement màxim
Educació Física

Música (matèria comuna de 1r a 3r) Les matèries optatives de 1r a 3r (2 hores per curs)

Una matèria optativa específica de 4t (3 hores)

 

 

Educació Física

Educació Física

Les matèries optatives de 1r a 3r (2 hores per curs)

Una matèria optativa específica de 4t (3 hores)

Models:

EDA 1: Sol·licitud alumnes CDA1: Certificat conservatori o centre professional

EDA2: Resolució

Models:

EDA1: Sol·licitud alumnes

CDA2: Certificat escola de dansa autoritzada EDA3: Resolució

EDA4: Pla de seguiment quadrimestral

 

 

Batxillerat/ Dansa
 

Conservatori o centre professional

Escola autoritzada
Situació 1

Si es cursen 11 hores setmanals o més de dansa

Situació 2

Si es cursen entre 7 i 10 hores setmanals de dansa

Convalidació màxima Reconeixement màxim
Educació Física

4 hores de la franja d’específiques per curs

●  Educació Física

●  4 hores de la franja d’específiques per curs

 

Educació Física

Requisits:

●  Cursar estudis en una escola de dansa autoritzada.

●  Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional.

●  Cursar, com a mínim, Dansa Clàssica, Tècniques de Dansa Contemporània o de Dansa Espanyola i continguts de Música.

 

 

 

 

Requisits:

Cursar estudis en una escola de dansa autoritzada.