NORMES MENJADOR ALUMNES INSTITUT

 

NORMES MENJADOR ALUMNES INSTITUT

  1. L’alumnat ha d’entrar ordenadament ( cal fer fila, sense empènyer i respectant l’ordre)
  2. Cal seguir en tot moment les indicacions donades per les monitores
  3. No es pot cridar ni fer soroll
  4. No s’ha de llençar el menjar. No es pot fer malbé
  5. S’ha de menjar tot l’àpat a dins del menjador, no es pot sortir amb pa ni postres al pati
  6. En acabar de dinar cal recollir la safata. No es deixa res a la taula i s’han de recollir la gerra de l’aigua i els coberts. S’ha de passar la baieta per la taula.
  7. Cal cooperar en el manteniment de la netedat del menjador.
  8. Durant l’estada al pati cal respectar la zona assignada a l’alumnat.
  9. No es pot entrar a dins de l’edifici de d’institut. Si un alumne necessita entrar per algun motiu (anar al lavabo, agafar jaqueta, etc) ha de demanar permís a la monitora.

 

Es consideraran faltes greus  al menjador, especialment, la falta de respecte a les monitores, el fet de malmetre el menjar,  la falta de respecte als companys i  les baralles.

L’acumulació de tres faltes greus suposarà la privació automàtica de l’ús del menjador durant dos dies.

S’informarà als pares o tutors quan l’alumne cometi una falta greu.