Teatre de Nadal

Teatre de Nadal (Corazón de Navidad)

<span id="XinhaEditingPostion"></span>&amp;lt;span id=&amp;quot;XinhaEditingPostion&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;amp;amp;lt;span id=&amp;amp;amp;quot;XinhaEditingPostion&amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;span id=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;XinhaEditingPostion&amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;span id=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;XinhaEditingPostion&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;span id=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;XinhaEditingPostion&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;span id=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;XinhaEditingPostion&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

El passat 19 de desembre va tenir lloc la representació del’última obra del grup de teatre de l’institut. Aquest cop han portat a escena un programa… Llegeix més»