Innovamat

A l’escola, dins del projecte d’Innovamat, realitzem un aprenentatge competencial de les matemàtiques a partir del diàleg i la manipulació. Els materials dels que disposem, posen l’alumne en el centre del seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge i permet desenvolupar l’autonomia i el pensament crític.

 

El contingut educatiu que estem fent s’organitza en els següents tres grans blocs on es treballen diferents conceptes matemàtics i dimensions emprant metodologies pedagògiques diverses:

 

  1. a) Laboratori de nombres: cobreix numeració i càlcul, el bloc amb més pes durant l’etapa d’educació primària, especialment a cicle inicial, i que estableix els fonaments de l’aprenentatge matemàtic.
  2. b) Aventures i reptes matemàtics: cobreix la resta de blocs (relacions i canvi, espai i forma, mesura i estadística i atzar) sense perdre de vista numeració i càlcul.
  3. c) Plataforma: permet la pràctica individual a l’aula d’activitats de tots els blocs de continguts. La seva aparició es regula en funció de les necessitats individuals. Les activitats ofereixen ajudes i explicacions adaptades al nivell de cada infant.

 

Gràcies al projecte, podem treballar les matemàtiques d’una forma diferent i engrescadora per a l’alumnat.