Salut

Administració de medicaments:
Per administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.
El personal del centre només podrà administrar una medicació quan això podria fer-ho el pare, mare o tutor legal, sense una formació especial; en cas contrari, si la medicació ha de ser administrada per personal amb una formació determinada, caldrà que el centre es posi en contacte amb el Centre d’Assistència Primària més pròxim.
Malgrat les recomanacions del Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria d’incloure el Paracetamol a la farmaciola dels centres, al nostre Centre no l’inclourem, segons es va quedar en la reunió del consell escolar del 16-10-2017.

Al·lèrgies
Hi ha un protocol molt detallat que s’ha explicat al tutors, a tot el claustre i a les monitores responsable del menjador. Les pautes d’actuació estan penjades a totes les aules per on passen els alumnes i un document drive compartit amb tot el claustre.

Es farà un claustre específic a PRI per tractar tots aquests casos, demanant la presencia d’un professional de sanitat.

paràsits.