Consell escolar

Què és i quines funcions fa?

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director/a, professorat, representants de l’AMPA, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu de centre (PEC), la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Si voleu saber més detalls de la normativa que regeix els Consells Escolars, podeu fer clic aquí ;).

 

Com s’organitza el Consell Escolar de la nostra escola?

Hi ha representants dels diferents sectors que conformen la comunitat educativa:
 • Equip Directiu
 • Representants del claustre
 • Representant de l’AMPA
 • Representants de les famílies
 • Representant del PAS (personal d’administració i serveis)
 • Representant de l’Ajuntament

A més, el Consell Escolar també s’organitza en comissions específiques, convocades pel President del Consell, en què es tracten temes relacionats amb l’escola. Es poden constituir noves comissions per treballar algun tema concret que així ho precisi.

Tots els membres de les Comissions han de ser del Consell Escolar i són escollits per aquest òrgan. En cada reunió, la secretària aixeca una acta que recull tots els punts tractats.

Actualment, les comissions són les següents:

 • Comissió de convivència, formada per l’Equip Directiu, dos o dues mestres i dos pares o dues mares del Consell Escolar. Les seves funcions seran vetllar pel compliment dels drets i deures de l’alumnat del Centre.
 • Comissió econòmica, formada per l’Equip Directiu, un pare o una mare i un mestre o una mestra del Consell Escolar. Les seves funcions seran supervisar el Pressupost Anual del Centre i la liquidació dels comptes.
 • Comissió permanent, formada per l’Equip Directiu, dos representant dels pares i mares i dos representant del professorat del Consell Escolar i el representant de l’Ajuntament. La seva funció serà actuar en casos d’emergència.

Membres del Consell Escolar

A continuació us informem sobre els membres que conformen el nostre Consell Escolar, així com la comissió a la qual pertanyen:

 • Equip directiu: Montse López, Maite Vallet i Alba Gómez
 • Representants del claustre: Raquel Mateu, Montse Forns I Coia Sans
 • Representant de l’AMPA: Margarita López
 • Representants de les famílies: Sandra Ciller, Eva Piñol i Ester Olmos
 • Representant del PAS: Mercè Díaz
 • Representant de l’Ajuntament: Beatriz Casillas

 

Comissions

 • Comissió de convivència: Equip directiu, Montse Forns i Sandra Ciller
 • Comissió econòmica: Equip directiu, Raquel Mateu,  Ester Olmos i Beatriz Casillas
 • Comissió permanent: Equip directiu, Eva Piñol i Coia Sans

Cada quan es convoquen reunions?

No hi ha dies fixes ja que les convocatòries depenen de molts factors, sovint externs a l’escola. Però generalment, el Consell Escolar es reuneix entre 4 i 6 vegades al curs.

A mode orientatiu, el Consell Escolar es convoca per tractar el següents temes (a més d’informacions diverses):

 • Octubre: Proposta d’aprovació de la Memòria i del Projecte General Anual del curs.
 • Febrer: Liquidació econòmica de l’any anterior i aprovació de pressupostos.
 • Març: Preinscripcions i matrícula.
 • Juny-Juliol: Calendari i quotes del curs vinent.

A més, cada dos anys hi ha renovació de membres del Consell Escolar per la qual cosa es convoca una reunió extraordinària.