Consell escolar 2019-20

 MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

– Presidenta: Carme Fulladosa i Oliveras

– Cap d’Estudis: Ingrid Gómez i Fargas

– Secretaria: Ma Elena Muñoz i Ferrer

– Representant dels mestres: Elvira Gambin i Enguix /Alba Andreu i Caixàs

– Representant dels pares d’alumnes: Maria Pifarrer / Mireia Expósito

– Representant de l’AMPA: Montse Torrent
– Representant de l’Ajuntament: Lidia Sánchez

El Consell Escolar del centre es reuneix una vegada per trimestre i sempre que s’hagi d’aprovar algun aspecte puntual que ho requereixi.