Com treballem

Fins fa ben poc temps, l’ensenyament tenia com a centre d’atenció el professor. Aquest, era l’encarregat de preparar el material i exposava la lliçó, mentre l’alumne tenia un paper passiu: copiar, fer exercicis, estudiar, ..etc. Aquest sistema d’ensenyament en el qual el professor era solament un transmissor de coneixements, i el centre educatiu era l’única o fonamental font d’informació i formació de tot ciutadà, ha deixat de ser l’únic sistema d’ensenyament. La nostra escola aposta d’una manera ferma i decidida per una nova manera d’entendre l’educació, per una nova manera de concebre el paper i la funció de l’escola, d’acord amb la societat d’avui i sense perdre de vista en cap moment que els joves d’avui seran els adults de demà.

Treballem sense llibres de text, amb metodologies dinàmiques que ens permeten treballar els mateixos continguts però de manera més vivencial i manipulativa per tal que els alumnes estiguin més motivats per aprendre.

Nosaltres comencem de nou, amb un projecte engrescador i innovador, unes metodologies més adequades als nous temps. Tot el claustre de mestres estem units i creiem en aquesta manera de treballar. Sabem que és un canvi, i que tot canvi costa i com a tal, necessita el seu temps per donar fruits i recompenses. Esperem que tota la comunitat educativa, mestres, pares, alumnes…hi poseu la mateixa il·lusió i ganes per tirar endavant aquest projecte.

La nostra manera de treballar és:

Activa: potencia la iniciativa i la creativitat de l’alumne.

Personalitzada: tenim en compte les necessitats de cada alumne.

Investigadora: a través de l’observació, l’experimentació i la reflexió, l’alumne construeix el seu propi aprenentatge.

Significativa: incorpora a les programacions didàctiques el coneixement del seu entorn més proper.

Globalitzadora: desenvolupa a l’alumne la capacitat d’aplicar els aprenentatges en diverses situacions i contextos.

 

TREBALLEM A PARTIR DE:

AMBIENTS (Educaciò Infantil)

QUÈ SÓN ELS AMBIENTS?

El treball mitjançant els ambients d’aprenentatge consisteix, bàsicament, en una manera diferent d’organitzar els alumnes, l’espai i els materials per tal de propiciar i construir un lloc d’aprenentatge lliure que sorgeix de l’espontaneïtat. En aquest ambient l’infant és el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge: investiga, prova, assaja, modifica, construeix, destrueix, parla, raona, explica, inventa… Els nens i nenes  troben diferents materials i situacions. Això fa que es desenvolupi en molts aspectes com: l’autonomia, la relació amb els altres, la iniciativa personal. A més els materials dels ambients ofereixen un ampli ventall de possibilitats.

AVANTATGES DEL TREBALL PER AMBIENTS:

 • És una forma de treballar molt motivadora pels alumnes.
 • Es pot respectar els ritmes de treball i d’aprenentatge.
 • Es alumnes reben una atenció més personalitzada.
 • Facilita l’aprenentatge interactiu.
 • Possibilita treballar moltes capacitats.
 • Potencia les relacions entre els alumnes→ Ajuda a la cohesió del grup.
 • Afavoreix l’autonomia→ Presa de decisions.
 • Fomenta la responsabilitat→ Autoavaluació i coavaluació.
 • Posa al seu abast diversitat de materials i activitats.

QUINS AMBIENTS TENIM?

Laboratori: treballem la part  d’experimentació, observació,  pensament científic… amb material de l’entorn natural: llavors, sorra, escorça, aigua… i també material de laboratori: microscopis, lupes, pipetes…). A més un espai  de construcció, creació lliure, invenció per estimular la creativitat. En aquest ambient hi hauran jocs de construcció, mecanos, racó d’invents amb material de reciclatge, eines de fusteria, cadenes, cargols i femelles…

 

Taller: aquest espai serà d’expressió lliure a través de diferent material: pintura, aquarel·la, fang, roba, fusta, material natural, cartró, papers… i també diferents tècniques: estampació, collage, pintura, dibuix, modelatge…

 

Sala: a l’aula de psicomotricitat, s’oferirà un espai, un material i unes propostes d’activitats perquè els nens puguin gaudir del moviment, l’expressió corporal, el joc sensorial, la música… A la sala els nens poden experimentar, aprendre i conèixer més bé les seves capacitats: fent equilibris, encistellant, construint, amagant-se…anar a cavall, amb vaixell…tocant instruments…

La casa: aquest ambient intenta reproduir les diferents parts d’una casa i permet als nens representar la vida real i reproduir el món dels adults. Aquest ambient anirà canviant per procurar diferents situacions de representació. Algunes parts, com ara la cuina hi seran sempre, però d’altres podran canviar-se: la botiga, zona de maquillatge i disfresses, la consulta del metge….)

 

Mediateca: on poden escoltar, veure, llegir contes, fullejar revistes… descobrir les primeres lletres i interessar-se per llegir i escriure. A la mediateca també hi haurà un espai amb ordinador, CD i auriculars, gravadora i càmera de vídeo per fer de periodistes, màquina d’escriure…

 

Clicant a la següent imatge podreu veure una petita mostra de com treballem a Ed. Infantil:

TALLERS (Educació Primària)

QUÈ SÓN ELS TALLERS?

Els tallers són una forma de treball diferent pels nens, tant a nivell organitzatiu com tècnic. Es tracta de fer agrupacions d’alumnes de diferents edats i portar a terme unes activitats curriculars de manera més lúdica.

 

COM ELS PORTEM A TERME?

Els realitzem 2 dies a la setmana. Els porten a terme els alumnes de primària.

Hi ha tres grups de tallers: cicle inicial, cicle mitjà, cicle superior. Segons el nombre d’alumnes de cada grup, es fan 3 o 4 tallers, d’aquesta manera queden grups amb un baix nombre d’alumnes i es poden atendre millor.

 

QUINS TALLERS FEM?

1R i 2N:

SIGUES TU (Taller d’educació emocional on també es treballa l’expressió corporal a través del teatre)

HORT

BELLUGA’T

ROBÒTICA

 

3R i 4T:

TEATRE EN ANGLÈS

ROBÒTICA

BELLUGA’T

HORT

 

5è i 6è:

TEATRE EN ANGLÈS

ROBÒTICA

BELLUGA’T

 

TREBALLEM PER TALLERS PERQUÈ…

El fet de que els tallers es realitzin tot barrejant alumnes de diferents edats, comporta ampliar l’àmbit de relació humana del nen més enllà del propi curs, fent que hagi de treballar, compartir un material i un temps amb nens d’altres edats i mestres de diferents classes i d’aquesta manera el nen assoleix aspectes bàsics de la sociabilitat com poden ser el respecte entre ells i els educadors, actituds de col·laboració, recerca d’interessos comuns, etc., així com també aspectes d’autonomia i responsabilitats.

 

TREBALL PER PROJECTES

L’educació s’ha entès tradicionalment com un procés instructiu en el que els alumnes eren receptors de coneixements que els transmetien els seus mestres. Aquesta concepció ha anat evolucionant en les últimes dècades i actualment s’estableix una diferència qualitativa entre el procés d’instrucció i el procés d’educació.

Fins el curs 2015-16, hem organitzat els continguts en àrees i hem distribuït el treball d’aquestes àrees en un horari. Aquest fet provocava que treballéssim les matèries de manera aïllada tot fragmentant l’aprenentatge.

Una manera d’eliminar les barreres entre les disciplines és el treball per projectes, un mètode globalitzador de les àrees. Aquest tipus de treball comporta un canvi metodològic i organitzatiu en que es deixen de fragmentar els continguts en assignatures i es treballen els aprenentatges de manera globalitzada.

Els aprenentatges acaben sent més significatiu perquè parteixen d’un context real i proper pels infants. A més, potencia que els infants siguin més autònoms i independents, i afavoreix l’aprenentatge competencial. Però per sobre de tot, aconsegueix que els infants estiguin més motivats, potencia les habilitats socials i el treball cooperatiu.

El mestre guia els alumnes en la seva descoberta, estimula els infants i propicia situacions d’aprenentatge que permetin a l’alumne/a avançar i enriquir-se. Proporciona els recursos necessaris perquè siguin ells els que construeixin de manera autònoma els propis coneixements.

A partir d’una sortida es crea un context alfabetitzador. Tot el que hem vist a la sortida es recull a partir d’una pluja d’idees i mica en mica es va construint un mapa conceptual al mateix temps que els alumnes construeixen el seu aprenentatge.

Els mapes plasmen no tant sols el que hem vist, també el que sabem i el que volem aprendre. Dins els mapes els alumnes estructuren els seus aprenentatges, estableixen relacions, comparteixen coneixements, resolen dubtes i aprofundeixen en continguts. Els projectes suposen un aprenentatge global, no per àrees: es treballen continguts de totes les àrees: matemàtiques, llengua, medi, …

AVANTATGES DEL TREBALL PER PROJECTES

Quan fem un projecte, els nens comprenen i assimilen millor els coneixements perquè són capaços d’interpretar, de relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, i d’aquesta manera fer que el coneixement sigui més significatiu i funcional.

La funció dels projectes de treball és afavorir la creació d’estratègies d’organització dels coneixements escolars en relació amb:

– Aprendre a prendre decisions: proposar, argumentar, triar…

– Tractar la informació: cercar-la, organitzar-la, interpretar-la, assimilar-la…

– Transmetre la informació: comunicar-la, fer-la comprensible, compartir-la, elaborar-la…

– Avaluar els aprenentatges: ser conscients del que sabem, del que ignorem, com ho hem abordat…

Els projectes inclouen totes les activitats que permeten resoldre els dubtes o descobrir allò que volem: lectures, visites i sortides, xerrades amb personatges convidats, entrevistes a experts, recerca per Internet o en una biblioteca, experimentació, observació directa o amb instruments, investigació,… I també les activitats amb què expressem les conclusions a què arribem: resums, mapes conceptuals, murals, exposicions orals, gràfiques…

 

ANGLÈS

Atesa la importància que té la llengua anglesa avui dia en la nostra societat, sensibilitzar els alumnes de forma progressiva envers la llengua i la cultura anglosaxones té sentit, i per tant, cal promoure que des de ben petits siguin iniciats en l’ensenyament de l’anglès.

“Iniciar” vol dir començar a “fer viure” la llengua, començar a fer servir la llengua per descobrir, per socialitzar-se,  per expressar sentiments i experiències, per esdevenir més autònom i reflexiu, tot adonant-se que la nova llengua va més enllà de l’aula i serveix pel mateix que les llengües que es parlen a casa,  per comunicar-se.

El primer contacte que fan els més petits amb aquesta nova llengua és a partir de les cançons, els contes, les fórmules de salutació i acomiadament, els jocs, la dramatització d’històries, les danses, les rutines pròpies de la jornada escolar (passar llista, mirar el temps… etc.). La bona qualitat d’aquesta primera experiència amb la llengua garantirà en els alumnes un apropament progressiu que repercutirà de forma positiva en els seus aprenentatges futurs.

A la nostra escola a més a més de l’hora setmanal d’anglès, també es fa la plàstica en anglès, i a partir de primer, a l’estona dels tallers, s’introdueix un d’anglès.

 

PLA LECTOR

El pla lector és un projecte molt important, ja que a partir d’unes estratègies lectores volem aconseguir que l’acte de llegir es converteixi en una activitat dinamitzadora i agradable, aconseguint utilitzar la lectura com a font de plaer, informació i aprenentatge; a la vegada que com a mitjà d’enriquiment lingüístic, intel·lectual i personal.

Els objectius d’aquest pla són:

 • Integrar la lectura en el projecte curricular del centre.
 • Fomentar l’hàbit lector i el gust per la lectura.
 • Facilitar el desenvolupament de la competència comunicativa i lingüística.(comprensió lectora, expressió escrita, comprensió i expressió oral).
 • Capacitar en l’ús de la informació per adquirir nous coneixements.
 • Millorar la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic de tots els alumnes i afavorir així l’èxit educatiu.

Les activitats que es fan a cada curs són les següents:

 

Educació infantil Cicle inicial Cicle mitjà Cicle superior
Rei dels contes:

Es fa a P3, P4 i P5. Cada divendres dos nens s’emporten un conte (de la biblioteca) a casa amb la mascota dins la bosseta.

A P3 i P4 omplen una fitxa amb un dibuix i pinten la cara contenta o trista segons si ha agradat o no.

A P5 omplen una fitxa amb el dibuix, el títol i una mica de resum del que més els hi ha agradat.

Quan tornen el llibret, es comenta a classe.


Lectura dos/tres dies a la setmana: elconte el porten de casa i se’l canvien entre ells. (cada trimestre se l’emporten i en porten un de nou). Hi ha diferents mestres que fan el pla lector amb els alumnes. Totes elles es dediquen a fer llegir una estoneta en veu baixa a cada nen.

 

Lectura de contes per part de la mestra. La mestra llegeix i explica contes per tal que els alumnes tinguin un bon model lector.

 

– Follet Barretina: un cop a la setmana anem a la biblioteca i allà ens el trobem. Dins la seva caixa hi trobem la pols màgica, que en tirem una mica al cap de cada nen/a per poder pensar bé, i un conte relacionat amb les emocions i els sentiments. La mestra l’explica, entre tots pensem el significat i fem activitats relacionades amb el conte.

Lectura del seu llibre: el llegeixen a l’aula 3 dies a la setmana.


Lectura en veu alta del mestre un dia a la setmana cada 15 dies (contes, poemes, endevinalles, notícies…)

 

 

– Explicació de notícies

Lectura del seu llibre: el llegeixen a l’aula 3 dies a la setmana. (poden ser en català, castellà o anglès.

 

– Explicació de notícies

 

-Lectura en veu alta dels alumnes un dia a la setmana.

 

Entrevista a l’autor del llibre llegit a l’aula.

 

 

 

Lectura del seu llibre: el llegeixen a l’aula 3 dies a la setmana. (poden ser en català o castellà)


Pla lector en anglès: contes i poemes en anglès, lectura individual o col·lectiva en anglès, videoconferència amb skype…

 

Lectura de notícies: cada setmana un alumne és l’encarregat de fer la tria de les notícies més interessants.

Lectura en veu alta dels alumnes.


 

Per tal d’ajudar als vostre fills/es a millorar la lectura podeu:

 • Llegir amb els fills/es uns minuts cada dia per millorar la lectura mecànica i comprensiva.
 • Llegir a casa perquè sigui un estímul per als seus fills/es i els imitin.
 • Llegir algun text literari perquè es familiaritzin amb aquests.
 • Comentar a casa el que es llegeix.
 • Regalar llibres, d’acord amb els seus interessos.
 • Que l’alumnat opti per regalar llibres a altres companys/es, (en dates assenyalades, aniversaris, etc.)
 • Assitir a activitats organitzades entorn dels llibres (Dia del llibre, Fira del llibre, a biblioteques, etc.)
 • Anar a la Biblioteca.

NOVES TECNOLOGIES

Ens trobem submergits en la societat de la informació i la comunicació, i no es pot entendre aquesta sense ordinadors, Internet o la digitalització. El món de la informàtica està tan arrelat en la nostra societat que ja es fa necessària en tots els àmbits: personal, professional,… El món educatiu no és una excepció, i, per tant, la necessitat d’integrar-la al currículum és un fet ja evident. Per aquest motiu cal que els alumnes tinguin uns coneixements mínims per a moure’s amb destresa amb els ordinadors, la internet…

La persona del futur ha d’estar informada de les possibilitats que li ofereixen les Noves Tecnologies i a de ser capaç de posar-les en pràctica en tots els camps: des del professional fins al personal.

I la formació dels futurs homes i dones està a càrrec de l’escolarització. Per això sembla cada cop més necessari integrar les Noves Tecnologies en el currículum i convertir els nostres adolescents i els nostres nens i nenes en usuaris preparats per a moure’s amb llibertat pel món virtual.

 

QUÈ ENS APORTEN ELS ORDINADORS A L’ESCOLA?

El món dels ordinadors ha portat canvis a tota la societat per les seves innumerables aportacions. El camp educatiu no és l’excepció, i allà on s’ha vist un ordinador utilitzat per a la docència, s’han pogut detectar grans millores en la qualitat de la docència: l’ordinador sovint ens presenta conflictes que exigeixen l’esforç de “l’aprenentatge per descobriment” i “l’aprenentatge per resolució de problemes”, els millors a llarg termini; requereix necessàriament una participació activa continuada; és motivador i manté l’atenció de l’alumne mitjançant elements tals com animacions, colors, sons, etc.; reforça habilitats bàsiques i desenvolupa destreses en l’alumne que amb un altre mitjà no s’hagués aconseguit; l’alumne aprèn directament per manipulació; respecta el ritme d’aprenentatge de l’alumne; fomenta la socialització mitjançant la facilitat de confeccionar treballs en grup…

Per tots aquests beneficis, hem decidit que a la nostra escola hi haurà una gran presència d’ordinadors i altres elements com pissarres digitals i projectors.