Projecte educatiu

El Projecte Educatiu de l’Escola Piaget, parteix d’un ensenyament personalitzat que vol fomentar la responsabilitat personal i comunitària i el respecte a l’entorn, que vol afavorir els valors democràtics de convivència i pluralisme i permetre adquirir una consciència ètica i cívica que ajudi els/les alumnes a desenvolupar-se en la societat plural en la qual han de viure.

Volem que els/les infants i joves puguin trobar en el nostre projecte educatiu, des del respecte pels drets de tothom, els signes d’identitat que els permetin créixer, integrar-se i desenvolupar-se com a ciutadans catalans, oberts al món, assolint aquest objectiu per mitjà del coneixement de les arrels històriques i culturals pròpies del seu país, i de l’ús de la seva llengua.

Volem fomentar l’educació social, científica i tecnològica i els valors de la cultura humanística, que permetran als nostres i a les nostres joves estar en condicions de fer front al repte de participar en el desenvolupament econòmic, social i cultural del país en el marc de la integració europea.

Per tot això, promovem l’educació en l’autoestima, i l’afany de superació, equilibrats en un profund sentit del treball en equip, de la responsabilitat i de la solidaritat.

Entenem com a comunitat educativa el conjunt d’estaments (pares i mares, alumnes, educadors i educadores, i personal no docent) que defensen uns mateixos criteris educatius i pedagògics, i accepten una corresponsabilitat en la tasca formativa i de desenvolupament personal que té la nostra escola.

PRINCIPIS PEDAGÒGICS

L’activitat educativa a l’Escola Piaget té els següents objectius:

 • Buscar el desenvolupament de la personalitat mitjançant una formació humana integral, que fomenti el respecte als principis democràtics, als drets i les llibertats fonamentals, i a la convivència entre iguals.
 • L’Escola ha de tenir en compte en el procés educatiu la potenciació de la realització personal dels i de les alumnes en tots els aspectes. Afavorir la seva contribució a la realització d’una societat millor.
 • L’Escola ha de ser sensible a tots els aspectes de la personalitat dels i de les alumnes.
 • L’Escola ha d’ajudar a desenvolupar l’esperit crític davant de la realitat plural que ens envolta. Volem fomentar que l’alumnat tingui opinió pròpia i col.labori en la construcció d’una societat millor.
 • L’Escola ha de fomentar la tolerància i el respecte envers la diversitat i les diferents visions del món que ens envolta.
 • Els valors, les actituds i els hàbits que afavoreixen aquest procés són: llibertat, responsabilitat, solidaritat, justícia, disciplina, tolerància, capacitat de comunicació, flexibilitat, compressió, espontaneïtat, sinceritat, esperit crític, treball, escala de valors, cohesió social, empatia, autoestima, tolerància …
 • Adquirir hàbits intel.lectuals i de treball i capacitació per exercir activitats professionals.
 • Orientar pedagògicament i professionalment els i les alumnes al llarg de la seva estada al Centre i, de manera especial, en finalitzar l’escolarització obligatòria.
 • L’Escola vol ser un element dinamitzador de la societat que l’envolta aportant a la comunitat nous elements de promoció.
 • L’Escola s’imposa com a obligació defensar sempre els drets dels i de les alumnes en totes les seves dimensions: intel.lectual, moral, física, psíquica, social, cultural, etc.
 • L’Escola es proposa que tota la comunitat educativa (professorat, pares, mares, personal de serveis i alumnes) participi de les tasques de control i gestió del mateix.
 • L’Escola ha de potenciar els valors, els hàbits i les actituds abans esmentades a partir de la pràctica educativa i de la pròpia organització, utilitzant tots els mitjans personals i materials al seu abast.

L’Escola, tant en la seva organització com en la seva programació, tindrà en compte els aspectes de:

 1. Educació per al pensament.
 2. Educació per a la ciutadania.
 3. Educació per al respecte
 4. Educació per a la solidaritat
 5. Educació dels sentiments
 6. Educació per al lleure
 7. Educació per a la salut
 8. Educació per al coneixement del propi cos.
 9. Educació mediambiental
 10. Educació per al civisme
 11. Educació per al bon ús de les tecnologies
 12. Educació per al consum responsable
 13. Educació moral i per a la pau
 14. Educació per a la sensibilitat musical i artística
 15. Educació per a la coeducació, la igualtat i la no-discriminació entre sexes
 16. Educació en valors
 17. Educació en el compartir
 18. Educació per al coneixement del medi
 19. Educació per al respecte i l’estima a la cultura, costums i tradicions propis
 20. Educació per al coneixement de les realitats geogràfica, històrica, econòmica, social… del territori
 21. Educació per a assolir l’èxit professional