BEQUES i AJUTS pel curs 20/21

Existeixen diferents tipus de Beques i Ajuts per l’escolarització dels infants i joves. Són les mateixes que el curs passat i en la majoria dels casos el tràmit per demanar-les s’ha simplificat. Alguns barems s’han modificat per tal de poder arribar a més famílies i amb la intenció d’ajudar davant les possibles dificultats econòmiques provocades per la pandèmia.

AJUT DE MENJADOR del Consell Comarcal

Terminis:

Renovacions de beques: del 2 al 15 de juny

Noves sol·licituds: del 2 al 15 de juny

Noves sol·licituds pels alumnes de nova incorporació a l’escola: 24 de juliol (un cop la matrícula estigui feta)

Normativa pels ajuts per motius sòcioeconòmics: Bases pels Ajuts individuals de menjador sòcioeconòmics
*Com signar la sol·licitud:

Tutorial en vídeo de com signar la sol·licitud: CATALÀ  ÀRAB    ANGLÈS AMAZIGH  FRANCÈS    XINÈS

Tutorial en PDF de com signar la sol·licitud:   CATALÀ

Beques per motius sòcioeconòmics
Requisits per l’ajut de menjador per motius sòcioeconòmics:

 1. No superar el llindar de renda familiar establert com a màxim (punt 2.a i 3a de la normativa)
 2. No superar el llindar de volum de negoci establert com a màxim (punt 2.a de la normativa)
 3. No superar el llindar de rendiments patrimonials establert com a màxim (punt 2.a de la normativa)
 4. No superar el llindar de valors cadastrals de finques urbanes i/o rústiques (punt 2.a de la normativa)

S’estableix també un barem màxim de fins a 15 punts pels següents criteris (punt 3.1 de la normativa)

   • Família nombrosa i/o monoparental
   • Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar extensa o aliena
   • Condició de discapacitat d’algun membre de la unitat familiar

S’estableix un barem màxim de fins a 15 punts fruit de la valoració per part dels serveis socials bàsics per necessitat social greu

Renovació de beques per aquells alumnes que ja tenen beca el curs 19-20.

Es simplifica molt el tràmit. Si no ha canviat la situació familiar, només caldrà obrir el link que us arribarà per correu electrònic des del Consell Comarcal i signar* el pdf de la renovació de la beca.

Si hi ha hagut algun canvi de la situació familiar caldrà marcar a l’aplicatiu del Consell Comarcal aquests canvis (seguint el link que us arribarà per correu electrònic des del Consell Comarcal) i adjuntar la documentació acreditativa.

Possibles canvis de situació familiar que cal informar per la renovació de la beca:

a. Canvi de domicili
b. Canvis en el nombre de membres que configuren la unitat familiar (naixement, defunció, nova parella, acolliment, adopció)
c. En els casos que algun dels membres de la unitat familiar hagi rebut algun dels següents ingressos l’any 2019 per primera vegada o que el seu import hagi variat en relació al 2018, caldrà aportar la documentació corresponent a l’exercici de 2019, en funció de la font o fonts d’ingressos.

1. Pensions / Prestacions no contributives: (PIRMI, jubilació, invalidès SOVI, RAI (Renda Activa Inserció), LISMI, PNC incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viudetat, invalidesa, LAPAD (dependència), a favor de familiar, per fill a càrrec, pensió per decisió judicial i totes aquestes recollides a l’Art. 7 de la Llei 35/2006 de 28 de novembre.
2. Ajuts de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
3. Separació o divorci (en el cas de custòdia compartida, si la beca la demanen els dos progenitors, cal que l’altre progenitor signi aquesta apartat)

La resta de situacions familiars (famílies nombroses, monoparentals, certificats de discapacitats, etc.) al igual que la renda familiar es comprovaran TOTES mitjançant el creuament informàtic i no s’hauran d’acreditar mitjançant l’aportació de documentació.

Per aquest motiu, és molt important que les famílies signin la sol·licitud autoritzant al Consell Comarcal i al Departament d’Educació a realitzar aquestes comprovacions.

Sol·licituds noves

Pels infants de P3 que tenen germans a l’escola que ja gaudeixen la beca en el curs 19/20, NO cal fer una sol·licitud nova. Des de l’escola, l’afegirem a la sol·licitud del seu germà o germana si ens comuniqueu que així ho voleu.

Pels alumnes de nova incorporació a l’escola, caldrà fer una sol·licitud nova. Us n’informarem en el moment de fer la matrícula.

BEQUES OBLIGATÒRIES per manca d’oferta educativa al seu municipi
Sol·licitud de beca OBLIGATÒRIA . Caldrà comunicar a l’escola que es vol activar la sol·licitud. Des de l’escola es faran els tràmits. 
Renovació de beques OBLIGATÒRIES. Des de l’escola en farem la renovació pel curs 20/21. Les famílies NO heu de fer cap tràmit.

AJUT DE TRANSPORT del Consell Comarcal                                Actualitzat 4/09/20

Termini: 21 de setembre
Requisits: Viure a una distància del centre escolar superior als 2 kms en línia recta.
Barem: L’ajut és de 0,06 euros per quilòmetre. Aquest import es multiplica pel nombre de quilòmetres computables per dos (anada i tornada) i pel nombre de dies lectius, de l’any en curs. En el supòsit que es verifiqui que els dies de desplaçament siguin inferiors als dies lectius del curs escolar, l’ajut es reduirà proporcionalment.

L’ajut és per família i per curs escolar.

Sol·licitud de l’ajut per primera vegada.

Documentació necessària que cal presentar a l’escola enviant un correu electrònic a a8029301@xtec.cat :

 • Sol·licitud degudament omplerta. Existeixen 3 possibles formes de presentar-la:
   1. De manera telemàtica omplint i signant* la sol·licitud online. Caldrà descarregar-la un cop ple i signat.
   2. Descarregar la sol·licitud, omplir-la, signar-la a mà i escanejar-la.
   3. Demanar Cita prèvia per fer la sol·licitud de forma presencial (trucant al 938800214 o enviant un correu electrònic a a8029301@xtec.cat)aa
 • Certificat de distància que cal  demanar a l’ajuntament.
Renovació de l’ajut 

Cal omplir, signar i enviar la sol·licitud a8029301@xtec.cat. NO cal demanar el certificar de distància ni adjuntar-lo.

Si heu fet un canvi d’adreça, cal que feu una sol·licitud nova.

*Com signar la sol·licitud:

Tutorial en vídeo de com signar la sol·licitud: CATALÀ   AMAZIC    ANGLÈS    FRANCÈS    XINÈS

Tutorial en PDF de com signar la sol·licitud:   CATALÀ

Normativa: Bases pels Ajuts Individuals per desplaçament pel curs 2020-21

BEQUES PER LES DESPESES D’ESCOLARITZACIÓ de la Mancomunitat La Plana

Per despeses de material, sortides, llibres i/o colònies de l’escola.

Per infants de P3 a 4t ESO

Cal anar a buscar la sol·licitud a l’ajuntament a l’oficina d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament o es pot descarregar a la pàgina web de la Mancomunitat www.mancoplana.cat,

Cal retornar la sol·licitud omplerta amb la documentació necessària a l’ajuntament, a partir del 8 de juny, els dilluns, dimarts i dijous en horari de 9 a 2h.

Aquest any l’entrevista amb Serveis Socials és recomanable però NO és obligatòria, excepte en les sol·licituds que es facin per primera vegada.

 

Per qualsevol dubte o aclariment les famílies es poden posar en contacte amb els Serveis Socials al telèfon 93.812.54.45 o per correu electrònic a serveisoscials@mancoplana.cat.

BEQUES “APRÈN I JUGA” de la Mancomunitat La Plana

Per infants de 1r de primària a 4t d’ESO

Cal anar a buscar la sol·licitud a l’ajuntament a l’oficina d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament.

Cal retornar la sol·licitud omplerta amb la documentació necessària a l’ajuntament, a partir del 8 de juny, els dilluns, dimarts i dijous en horari de 9 a 2h.

 

Per qualsevol dubte o aclariment les famílies es poden posar en contacte amb els Serveis Socials al telèfon 93.812.54.45 o per correu electrònic a serveisoscials@mancoplana.cat.