Normativa

ENTRADES

Matí:     9:00h. S’obren els dos portals.

                          obrir 8,55h – tancar 9,10h.

L’alumnat que vingui amb el transport serà recollit per un mestre.

Migdia15h. Els alumnes entren sols pel portal de l’Av. Alt Empordà. 

5 minuts abans s’obrirà el portal exterior amb el porter automàtic.

En cas de retard, caldrà tocar el timbre i la persona que obri acompanyarà l’alumne/a fins a la classe pertinent.

 

SORTIDES

Migdia12:30h. pel portal de l’Av. Alt Empordà. En cas de pluja, la sortida de l’alumnat serà per la porta principal.

             13:00h. l’alumnat de Primària que assisteixi al SEP (dilluns i dimecres), sortirà per la porta principal.

Si tenen germans poden fer ús del servei de biblioteca

Tarda:   16:30h. L’obertura de portes per la recollida de l’alumnat serà a les 16:25h i es  

              tancarà quan marxi el transport. Les famílies han de sortir abans del tancament de portes.

Cal tenir en compte les “autoritzacions per sortir sol” i “autorització per sortir de l’escola amb altres persones” o les notificacions a l’agenda. 

L’alumnat que utilitzi el servei de transport serà acompanyat per un mestre.

Cal notificar al/a la tutor/a qualsevol canvi d’ús del servei de transport escolar.

IMPORTANT! Pel bon funcionament de l’escola, us demanem la màxima puntualitat.  

NORMES DE CONVIVÈNCIA

El procés educatiu necessita ser dut a terme en un clima de convivència que afavoreixi l’aprenentatge. Amb aquesta finalitat, l’escola acorda aplicar, dins i fora el recinte escolar, en activitats lectives i extraescolars, les següents normes de convivència:  

·         Fer correctament les files.

·         Caminar pels passadissos, sense córrer.

·         Entrar i sortir caminant del recinte escolar.

·         Parlar sense cridar o guardar silenci dins del recinte escolar (quan ens desplacem d’una classe a una altra, quan anem a l’hort,          pavelló, etc).

·         Respectar el mobiliari i fer-ne un bon ús.

·         Utilitzar les papereres corresponents per mantenir els espais nets i tenir cura del medi ambient.

·         Utilitzar les formes de relació social: donar les gràcies, saludar, acomiadar-se, disculpar-se, etc. 

·         Mantenir una actitud de respecte vers altres.

·         Saber compartir.

·         Ajudar als companys i companyes que ho necessitin. 

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

El personal de l’escola no donarà cap medicament sense recepta mèdica i autorització de la família.

És preferible l’administració del medicament a casa. Sinó, pare, mare o persona que s’autoritzi podrà venir a l’escola a donar-li personalment. En cas que no sigui possible, hauran de portar la prescripció mèdica i “l’autorització d’administració de medicaments” del centre degudament omplerta. S’ha de seguir el mateix procés pels medicaments homeopàtics.

ABSÈNCIES

En cas de malaltia o absència de l’escola, cal comunicar-ho el més aviat possible. 

Quan l’alumnat té febre, està malalt/a o té polls, s’ha de quedar a casa.

Quan l’alumne/a s’hagi d’absentar de l’escola en horari escolar (dentista, metge …) caldrà comunicar-ho al tutor. En el moment de recollida caldrà omplir i signar el full de “registre de sortides de l’escola en horari escolar”

MALALTIES O ACCIDENTS

En cas d’accident lleu, símptoma de malaltia o indisposició es trucarà  a les família  perquè el vingui a buscar.

En cas d’accident urgent es portarà l’alumnat al CAP de Bàscara o es trucarà a l’ambulància i es localitzarà a la família.

El centre ha de disposar de la fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social i mitjançant les “dades d’interès de l’alumne/a”, posar en coneixement les possibles malalties, al·lèrgies, intoleràncies, etc. 

 

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

Butlletí: s’envia mensualment via e-mail a totes les famílies. Al butlletí hi ha la informació dels esdeveniments més importants d’aquell mes. El responsable d’elaborar-lo és l’equip directiu.

Web: permet per una banda donar informació general del centre com: calendari, aspectes normatius, contacte, ubicació… etc. i per altre banda, ens permet fer difusió d’algunes activitats que es fan a l’escola. El responsable del seu funcionament és el coordinador d’informàtica.

Bloc: Dins la web es troben els blocs dels diferents cicles, biblioteca i escola verda. Dins del bloc podem trobar diferents mostres d’activitats que es duen a terme a les aules.  El bloc també permet que les famílies puguin fer comentaris. Els responsables de dinamitzar-los són els equips de cicle. 

Circulars: Les circulars normalment són per donar informació més detallada sobre alguna activitat: tallers, festes, sortides… etc. Es solen trametre des dels cicles.

Agenda: L’agenda és una eina important de comunicació tutor/a – família. Tot l’alumnat disposa de l’agenda escolar del centre.  En cas de pèrdua caldrà abonar l’import de la nova agenda.

Entrevistes: Sempre que es cregui convenient els tutors o les famílies poden demanar una entrevista. 

CELEBRACIONS DELS ANIVERSARIS

En el recinte escolar no es poden repartir invitacions de festes d’aniversari.

Per realitzar la celebració dels aniversaris es pot portar únicament un joc, llibre, etc. per a la classe. 

APARELLS ELECTRÒNICS I LLAMINADURES

Dins del recinte escolar i a les sortides escolars, els alumnes no poden portar aparells electrònics ni llaminadures. 

ESBARJO I SORTIDES

Per esmorzar cal portar fruita o entrepà.

Portar l’esmorzar en un envàs reutilitzable (carmanyola, boc n’roll, etc)

Cal tenir una actitud de respecte pels companys, mestres i materials. 

Els divendres podran portar una petita joguina de casa (cromos, gogos, gomes per fer polseres, cotxes, etc.) No poden ser pilotes. 

LLIBRES DE TEXT 

L’escola realitza la reutilització de llibres. Que consisteix en pagar una quota de lloguer que permet fer ús dels llibres socialitzats de l’escola.

Si l’alumnat perd o malmet algun llibre socialitzat ha d’abonar l’import  o comprar-ne un de nou.

ANIMALS DOMÈSTICS

Es prohibeix tota entrada d’animals domèstics a l’escola, tant dins el recinte escolar com al pati.

Només es permetrà l’entrada d’animals en aquells casos que per raons pedagògiques es requereixi o per raons de necessitat com per exemple els gossos pigalls per a invidents.

ESCOLA LLIURE DE FUM

Es prohibeix fumar dins el recinte escolar, és un espai lliure de fum. 

NOFC ESCOLA JOAN REGLA