Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech

L’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech neix l’any 1987 arran de la donació d’una finca per la família Geli-Chopitea, amb l’objectiu d’oferir al sector vitivinícola una formació professional de qualitat en aquest camp. La Diputació de Barcelona, a instàncies de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, es va fer càrrec de la finca, hi va construir l’escola. L’escola es va incorporar al Departament d’Agricultura al Gener de 2007 amb titularitat de l’Incavi. Des de setembre de 2013, el centre depèn del Servei de Formació Agrària i forma part de la Xarxa  d’Escoles Agràries.

L’Escola entén que la formació professional, dins de qualsevol sector, constitueix una eina eficaç per a la inserció laboral, per al creixement econòmic, i per a l’aprofitament òptim dels recursos esmerçats per les empreses i es troba íntimament relacionada amb l’articulació dels nous processos que exigeix la formació. En el cas del sector vitivínicola això s’aconsegueix mitjançant una formació desenvolupada en estreta col·laboració escola-empresa, i mitjançant la inserció, a través dels convenis de pràctiques dels alumnes a les empreses.

L’explotació vitivinícola escolar permet assolir aquest objectiu i constitueix el primer pas per a la inserció laboral puix que els alumnes realitzen les tasques d’elaboració del vi i es fan responsables de les tasques encomanades a les feines de l’explotació tal com després els hi serà demanat a l’empresa.