Característiques

CARACTERÍSTIQUES DE L’ESCOLA ALTA SEGARRA

Es tracta d’un centre en el que s’imparteix el segon cicle d’Educació Infantil (de tres fins a cinc anys) i l’Educació Primària ( dels sis fins als dotze anys). L’horari del centre és de les nou el matí a la una del migdia per a tots els alumnes.

L’escola Alta Segarra, ofereix una escola de qualitat, pluralista, multicultural, relacionada amb l’entorn, aconfessional i gratuïta. A més d’ensenyar, també educa. Garanteix un Projecte Educatiu basat en la coeducació, en el respecte a les diverses creences i opcions ideològiques o personals tal com es recull a la Constitució i a l’ Estatut de Catalunya.

Compta amb Professors Especialistes de diferents àrees com Educació Especial, Educació Física, Llengua Anglesa, Música,… També amb l’assessorament d’un Equip Psicopedagògic depenent del Departament d’ Ensenyament, que atenen les necessitats educatives i orienten als mestres i a les famílies en tots aquells aspectes que es demanen.

L’escola disposa d’uns espais : aules, biblioteca, aula d’informàtica, aula d’idiomes, aula d’acollida, aules tallers, menjador, patis, gimnàs, sala d’usos múltiples, aula de psicomotricitat, aula s’audiovisuals, tot suficientment equipat per desenvolupar amb garanties la tasca educativa.

També s’organitzent activitats complementàries, sortides, colònies, …, encaminades a un aprenentatge, no només de procediments i continguts, sinó a la consolidació de valors : la convivència, el diàleg, l’acceptació de les diferències, l’ autonomia personal, …

A part dels ensenyaments reglats s’ ofereixen una sèrie d’activitats extraescolars que organitza l’ A.M.P.A. on els alumnes amplien coneixements en diferents en diferents aspectes lúdics, esportius i creatius. L’horari d’aquestes activitats és de cinc a sis de la tarda. Així mateix hi ha un servei de guarderia per nens i nenes d’Educació Infantil, al matí de 8 a nou i a la tarda de les 17:00 a les 18:00.

La Llengua Anglesa, és la llengua extrangera que s’ensenya a l’escola a partir del primer curs de Cicle Inicial.

El menjador escolar disposa de cuina pròpia i gestió directa i, el complementa un servei de transport per a aquells nens i nenes que s’han de desplaçar de masies i poblacions de les rodalies.

Els pares i mares tenen camins per participar d’una manera activa i democràtica als òrgans del centre, com són l’ A.M.P.A. i, sobretot, el Consell Escolar.

TRETS D’ IDENTITAT

 • Educació Integral: Entenem l’educació com un fet que abraça els diferents àmbits que integren la personalitat del nen/a i posem els mitjans per a potenciar-los.
  Confessionalitat: L’escola és aconfessional respecte les diverses religions tant dels mestres com de l’alumnat. Això implica que l’escola, com a tal, no prendrà posicions religioses o agnòstiques, sinó un total respecte per les creences de cada persona.
 • Llengua d’aprenentatge: S’utilitza el català com a primera llengua i se’n reforça l’aprenentatge mitjançant processos d’immersió. La llengua catalana serà emprada com a única llengua en totes les actuacions administratives del centre.
  L’escola vetlla per adequar els seus mitjans i recursos per a què no es produeixi cap tipus de discriminació en l’ús i en l’aprenentatge de les dues llegues oficials, el català i el castellà.
 • Pluralisme ideològic: L’escola vol respectar totes les ideologies i creences que estiguin basades en la defensa dels drets humans, en el respecte i en la llibertat.
 • Coeducació: Defensem l’educació per a la igualtat, sense cap mena de discriminació per raó de sexe de l’alumnat.
 • Democràcia: Estem en una societat democràtica i l’escola ha d’introduir l’alumnat a la realitat social, fent-los conèixer les diverses opcions i estimulant els valors de la democràcia: solidaritat, tolerància, actitud de diàleg, esperit crític, responsabilitat i educació per la pau.
 • Diversitat: L’escola elabora criteris i adapta formes organitzatives que afavoreixin els processos d’ensenyament/aprenentatge i l’adequació a la diversitat dels alumnes.
 • Gestió institucional: Potenciem la participació en la gestió de l’escola, de manera que tota la comunitat educativa (famílies, mestres i personal no docent) hi intervinguin d’acord amb tot allò que permet la legislació vigent.
 • Interculturalitat i cohesió social: L’entenem com l’acció global dirigida a tot l’alumnat per tal de preparar-los per viure en una societat multicultural, evitant l’etnocentrisme i la xenofòbia.
 • Ecologisme: L’escola vol ser activa en la defensa de l’entorn mediambiental i vol ensenyar a l’alumnat a prendre consciència i a actuar per preservar-lo.
 • Educació en les tecnologies: Vivim en una societat canviant degut als avenços tecnològics i l’escola, sempre que els recursos ho permetin, els ha d’incorporar dins les competències bàsiques.