Projecte educatiu

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre:

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) del CFA BALAGUER

  1. INTRODUCCIÓ

1.1 DEFINICIÓ

Concebem el PEC com una proposta d’abast integral que permet dirigir coherentment el procés d’intervenció educativa al Centre de Formació d’Adults.

Per això volem que la seva confecció i aprovació hagi suposat un consens de tota la comunitat educativa.

Ha de ser un document obert, que es revisarà periòdicament, en funció de les diferents circumstàncies cojunturals. Per altra banda, es vetllarà per la seva difusió en el marc de tota la institució.

1.2 PRECEPTES LEGALS

El marc de proposta ha de ser compatible amb els aspectes de la normativa d’àmbit superior: LODE (1985), LOGSE (1990), LOCE (2002) i LOE (2006), i de forma més directa amb els diferents decrets que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya publica en el desplegament de les Lleis.

2. ANÀLISI DEL CONTEXT

2.1. Ámbit Municipal

Població: Balaguer (La Noguera). 16.485 habitants (2014).

Sectors econòmics: Serveis, industria agroalimentària, construcció i producció agrícola i ramadera.

Equipaments municipals, culturals i esportius:

Ajuntament, Museu de la Noguera, Arxiu Comarcal de la Noguera, Parc de Santa Maria de les Franqueses, Teatre Municipal, Biblioteca comarcal Santa Margarida de Montferrat, Església de Santa Maria i Mostra d’Art, Convent de Sant Domènec i Residència Geriàtrica, Castell Formós, Santuari i Parc del Sant Crist, Esglèsia romànica d’Almatà, Convent de Santa Clara, Església del Miracle, Església de Sant Josep, Església del Sagrat Cor, Ermita de la Divina Pastora, Monestir de Santa Maria de les Franqueses, Parc arqueològic del Pla d’Almatà, Escorxador municipal, Camp d’Esports, Pavelló Poliesportiu, Piscina coberta, Pavelló del Molí de l’Esquerrà, Pavellons firals, Ràdio Balaguer, TV-Balaguer, Escola Municipal de Música, Escola Taller, Casal Cívic, Casal de la gent gran i Museu de l’Or. Transport urbà.

Centres d’Ensenyament públics:

Llar d’Infants Patufet, Llar d’Infants Els Putxinel·lis, Col·legis Àngel Guimerà, Gaspar de Portolà, La Noguera i Mont-roig.

Centre de Formació d’Adults Balaguer, Institut Ciutat de Balaguer, Institut Almatà.

Escola Municipal de Música.

Centres d’Ensenyament privats i/o concertats:

Llar d’Infants Tic-Tac, Col·legi Nostra Senyora del Carme, Col·legi Escola Pia, Centre d’educació especial L’Estel.

Acadèmies privades:

Acser.

Galeria d’Art:

Mirall.

Clubs esportius:

Associació Piragüística de Balaguer, Centre d’Activitats de Promoció i Muntanya, Centre Excursionista de Balaguer, Club Atlètic Maratonians del Segre, Club Bàsquet Balaguer, Club d’Escacs Balaguer, Club de Futbol Balaguer, Futbol Sala, Club de Futbol Sala Balaguer, Club de Futbol Sala Parador, Club de gimnàstica rítmica, Club de tennis taula de Balaguer, Club Esportiu l’Estel, Club Esportiu Natació Balaguer, Club pedala.cat, Associació Catalana de Lleure Formatiu, Club Tennis Balaguer i Societat de Pescadors Esportius.

Publicacions locals: Revista Groc, Noguera Magazin, Segre-Suplement de la Noguera.

Comunicacions: La carretera C-53 que uneix Balaguer amb Tàrrega és la principal, a més de la C-1313 que comunica amb Lleida i Andorra. Pel que fa al tren, s’hi atura el que cobreix la línia de Lleida a la Pobla de Segur. Situats a 27 km. de Lleida i 141 km. de Barcelona.

Hi ha una estació d’autobusos de línies regulars que es desplacen a les principals localitats de la provincia, així com a Andorra, Puigcerdà i Barcelona.

2.2. Tipologia escolar del Centre de Formació d’Adults

El CFA Balaguer és un centre de titularitat pública, per tant depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Els Serveis Territorials d’Ensenyament són a Lleida.

Accés dels alumnes: La majoria accedeixen per un mitjà particular: cotxe, moto, bicicleta o a peu.

La majoria d’alumnes són arrelats a la zona, però també destaca un petit nombre d’alumnes d’altres nacionalitats que procedeixen de països com: Marroc, Senegal, Gàmbia, Ucraïna, Brasil, Romania, Rússia, Cuba, etc.

2.2.1. Formació Instrumental

El CFA Balaguer imparteix actualment tres nivells de Formació Instrumental: el nivell 1, anomenat també alfabetització, que acull alumnat que desconeix el nostre alfabet. La majoria d’alumnat del primer nivell no ha estat escolaritzat i se’ls inicia tant en lectoescriptura com en l’inici de les matemàtiques.

El nivell 2, anomenat també neolectors, és una continuació del primer nivell. S’introdueix als alumnes en la lectura, el càlcul i primeres nocions de les matèries de naturals i socials.

El nivell 3 suposa una continuació del nivell anterior i el seu assoliment suposa un certificat d’ensenyaments instrumentals d’un nivell semblant a l’ensenyament primari.

2.2.2. Llengua catalana

El CFA Balaguer imparteix el tercer nivell de Català (B-1).

L’alumnat procedeix majoritàriament de Balaguer i una minoria de poblacions veïnes.

Aquest nivell va destinat a alumnat amb un nivell oral com escrit acceptable i dóna dret a l’obtenció del nivell B-1 de català.

2.2.3. Llengua castellana

El CFA Balaguer imparteix el tercer nivell de Castellà: B-1.

L’alumnat procedeix majoritàriament de Balaguer.

Aquest nivell va destinat a alumnat amb nocions de castellà tant oral com escrit. El curs dóna dret a l’obtenció del nivell B-1 de castellà.

2.2.4. Informàtica

El CFA Balaguer imparteix els nivells de COMPETIC inicial, COMPETIC 1 i COMPETIC-2. El nivell inicial va adreçat a les persones que tenen escasses competències digitals. Els altres dos nivells són una continuació i es treballa el tractament de la informació numèrica, gràfica i sonora; així com la cultura, participació i civisme digital.

2.2.5. Preparació de proves d’accés a Grau Mitjà

El CFA Balaguer imparteix el curs de preparació de proves d’accés a Grau Mitjà.

La majoria d’alumnat és de Balaguer, tot i que algún alumne procedeix de Térmens i Castellserà.

2.2.6. Preparació de proves d’accés a Grau Superior

El CFA Balaguer imparteix el curs de preparació de proves d’accés a Grau Superior.

La majoria d’alumnat és de Balaguer, tot i que algún alumne procedeix de poblacions properes com Camarasa, Les Avellanes i Lleida.

2.2.7. Professorat

El CFA Balaguer compta per al curs 2015/16 amb una plantilla de 6 docents, dels quals 4 treballen a jornada sencera i els altres 2 (33’33%) estan a mitja jornada.

2.2.8. Personal d’administració i serveis

Comptem amb una administrativa que treballa a mitja jornada.

2.2.9. Infraestructura

El conjunt del Centre d’Adults consta de dues aules prefabricades separades per un passadís central. Aquestes aules es troben en un bon estat de conservació.

Tenim zona d’esbarjo o “pati” pròpiament dit, utilitzat actualment com aparcament de cotxes de professors. Al costat del CFA, disposem d’un bosquet interior de difícil accés, de manera que es desaprofita bastant el seu ús. L’aspecte de l’accés és una de les principals mancances del Centre d’Adults. Altres mancances podrien ser: els espais insuficients per a les aules, especialment la biblioteca que només disposa d’una capacitat de 18 alumnes, tot i que funciona com a aula; la inexistència d’una sala d’actes per acollir grups nombrosos, un altre despatx ja que l’actual és insuficient per cobrir tots els departaments i per rebre visites. L’únic despatx fa les funcions de Secretaria i Sala de Professors.

3.TRETS D’IDENTITAT I REFERÈNCIES GENERALS.

3.1 L’Educació com a procés integral

Es considera que el propi alumne i la seva familia, en els casos de menors d’edat, són els principals responsables del seu procés formatiu.

L’alumne ha de ser conscient d’aquest procés de maduració personal i és per això que ha de tenir coneixement de quins seran els objectius que haurà d’assolir, com se l’avaluarà i quines possibilitats tindrà de superar el curs.

Es considera una prioritat fonamental el respecte per les persones i el seu treball.

Les exigències bàsiques del professorat envers els seus alumnes es basen en l’interès pel treball, per la feina ben feta, l’esforç, l’ordre i una actitud correcta i en assolir els continguts acadèmics bàsics a cada nivell, sobretot en la preparació de les proves d’accés a Grau Mitjà i Grau Superior.

Es fomentarà la solidaritat entre els companys dintre i fora de l’aula.

3.2 Àmbit de referència i llengua

D’acord amb l’Estatut de Catalunya i la normativa vigent, la llengua vehicular del CFA és el català, tant en l’ensenyament-aprenentage, com en el procediment administratiu general. El CFA pretén garantir un coneixement satisfactori del català i del castellà en finalitzar els cursos de Català-3 i Castellà-3 i assegura un tractament no discriminatori d’ambdues llengües.

3.3 El pluralisme i els valors democràtics

El Centre de Formació d’Adults manifesta respecte amb els principis democràtics. Tots els col·lectius que l’integren participaran, tot garantint el respecte per totes les opinions i el rebuig manifest a qualsevol mena de dogmatisme. En aquest sentit, la referència a les Llibertats i els Valors democràtics, als Drets Humans, a la Justícia, la Responsabilitat, la Pau, la Tolerància, etc. haurà de regir constantment la relació entre tots.

Es potenciarà, en conseqüència, tota actitud que es relacioni amb els valors anteriorment esmentats entre els alumnes i el respecte a les diferents opinions.

3.4 La confessionalitat

Com a centre públic, el CFA Balaguer assumeix una postura de no adoctrinament, no proselitisme i no sectarisme. Això vol dir que el centre respectarà les creences de cada persona, sense cap mena de discriminació. En ser un centre laic, fóra bo que els alumnes no fessin ostentació de cap mena de símbol exterior que manifestés de manera massa evident la seva inclinació religiosa.

3.5 La línia metodològica

El mètode general d’actitud i treball que es seguirà al Centre de d’Adults haurà de:

Propiciar el diàleg i el consens entre els professors per tal que es pugui assegurar que les metodologies d’ensenyament emprades al Centre d’Adults no siguin oposades ni contradictòries. Per això, doncs, en el marc de les sessions de les coordinacions s’afavorirà la coherència suficient.

Adequar la metodologia a les necessitats educatives reals dels alumnes i al procés d’ensenyament-aprenentage (avaluació, tractament de diversitat, etc.) d’acord amb les possibilitats i recursos reals del centre: humans, materials, etc.

Potenciar l’esperit de treball individual i en grup, de responsabilitat per a una feina ben feta, de sensibilitat, de concentració, de rigor i d’ordre.

Considerar la realitat física i social de l’entorn a l’hora d’orientar la tasca escolar.

Mantenir una actitud d’obertura envers les noves aportacions teòriques i pràctiques, i fomentar-ne el coneixement entre els professors i l’alumnat.

Procurar que el coneixement de les noves tecnologies sigui el més generalitzat possible.

Fomentar racionalment la formació permanent de l’Equip Docent en equilibri amb les tasques pròpies del centre.

Es considera, per últim, que la pluralitat de formes d’entendre el procés metodològic en l’ensenyament per part del professorat del centre, és un valor afegit que potencia l’aprenentage i l’assimilació de recursos per part dels alumnes.

3.6 La coeducació.

El Centre de Formació d’Adults s’ha de regir pel principi de coeducació, entenent-la com un intent d’educar en la igualtat.

En aquest sentit caldrà fer una tasca activa, promovent la participació mixta i qüestionant, quan sigui necessari, qualsevol manifestació de tipus sexista.

3.7 L’educació per la pau, la solidaritat i la tolerància.

El Centre de Formació d’Adults vol educar en la línia de fomentar l’entesa i solidaritat entre els pobles i individus, el respecte als Drets Humans i la valoració de la Pau i les actituds no violentes.

Es fomentarà el repecte a les diferents idees, cultures, orientació política, sexual, etc.

La referència al respecte s’utilitzarà, doncs, davant de qualsevol conflicte particular i institucional.

La no violència serà un principi inqüestionable davant de qualsevol problema entre els alumnes. S’insistirà constantment en la necessitat del diàleg i de la comprensió, sobretot a partir dels models i pautes de conducta positius.

Es promocionarà el treball en comú i la col·laboració en tasques acadèmiques i extraescolars.

3.8. L’educació per a la diversitat.

El Centre de Formació d’Adults assumeix la diversitat com a característica intrínseca de la realitat humana, des d’un punt de vista positiu i enriquidor. Per tant, s’accepta que el fet educatiu ha de procurar tenir en compte les diferències i ser capaç de potenciar les característiques i possibilitats de cadascun dels alumnes.

Si bé el procés educatiu ha de donar coneixements i pautes ètiques comuns, també ha de tenir en compte les diferents capacitats d’assimilació, així com les diferents procedències socials, culturals, religioses, etc.

S’accepta la diversitat dels docents, dins el marc del PEC, com un valor afegit, doncs ha de servir per a la preparació d’una futura integració dels alumnes dins una societat cada vegada més plural.

Entenem que diversitat significa, doncs, enriquiment per a una millor cohesió social.

Al CFA Balaguer intentem integrar, sempre que es pot, als alumnes dintre del seu grup classe.

3.9 Les relacions amb l’entorn social i natural.

El Centre de Formació d’Adults haurà de ser un referent cultural a Balaguer.

El coneixement de l’entorn més proper esdevindrà prioritari en el fet educatiu. Caldrà fer referència a la realitat balaguerina, a les seves institucions i al seu medi físic: geogràfic i natural.

El Centre de Formació d’Adults vetllarà, també, perquè es produeixi una relació suficientment efectiva amb la resta de centres escolars, institucions, entitats culturals, etc. del municipi i fomentarà la integració i col·laboració dels alumnes dins del context de les associacions locals.

Es procurarà tenir cura amb el medi ambient mitjançant polítiques que fomentin el reciclatge de materials i un consum racional (aigua, paper,etc), al mateix temps que es vetlli per un bon manteniment del centre. Una convivència, desenvolupament i manteniment sostenibles han d’estar presents en el fet educatiu diari.

3.10 L’educació per a la salut i la prevenció de riscos.

El CFA ha de conscienciar a tota la comunitat educativa sobre la necessitat de mantenir uns hàbits higiènics, de salut mental i alimentaris correctes. Els alumnes hauran d’observar correcció higiènica i prendre consciència de la necessitat de practicar saludablement exercici físic, una bona alimentació i suficient descans.

Caldrà prevenir als alumnes de determinats hàbits de risc i del consum de substàncies nocives.

És important també l’orientació del lleure dels alumnes, tot donant-los informació o iniciant-los en activitats esportives, lúdiques, lectures, música, teatre, cinema, etc.

S’insistirà en el manteniment de les instal·lacions i materials en perfecte estat de conservació i neteja per part de tota la comunitat.

S’actuarà d’acord amb el “Pla de prevenció de riscos laborals”. Es duran a terme els simulacres d’evacuació del centre periòdics, d’acord amb el “Pla d’emergència del centre”.

3.11. La modalitat de gestió institucional

La finalitat última de la nostra institució és l’educació dels alumnes. Per això cal que la implicació de tots els col·lectius sigui efectiva i que es manifesti amb una veritable participació des de la pròpia parcel·la de responsabilitat.

La gestió es basarà en la presa de decisions rellevants, a partir del debat i de la pràctica democràtica d’aconseguir acords i consensos. Els canals de comunicació han de ser oberts i s’haurà d’avaluar periòdicament la gestió institucional. Això es portarà a terme amb la participació de tota la comunitat educativa implicant-se en el funcionament general.

4.- OBJECTIUS

Els objectius pretenen donar les pautes d’actuació en el procés educatiu per tal d’aconseguir els resultats i finalitats bàsiques relacionades directament amb els trets d’identitat del centre que s’han descrit anteriorment.

4.1 Objectius de l’àmbit curricular

4.1.1. Fer que els alumnes, en el context de les relacions generals del Centre d’Adults i en cada sessió de classe es formin en els principis bàsics formulats en el marc dels “Trets d’identitat del centre d’Adults”.

4.1.2. Oferir als alumnes la instrucció que els desplegaments curriculars normatius exigeixen, en el marc de les diferents programacions que han elaborat els Departaments del Centre d’Adults.

4.1.3. Implicar als alumnes en la seva pròpia formació, fent que desenvolupin les habilitats necessàries per al desenvolupament personal i la integració a la societat.

4.1.4. Assolir un nivell d’ús de català, com a llengua vehicular, el més alt possible d’acord amb el “Projecte lingüístic” del centre.

4.1.5. Amb la informació disponible, ajudar i facilitar la integració laboral dels alumnes en edat corresponent, quan ells i les seves famílies manifestin la intenció d’entrar en el món laboral.

4.1.6. Procurar garantir el nivell acadèmic óptim per a assumir amb èxit els estudis futurs i/o la integració laboral, d’acord amb les seves possibilitats i expectatives.

4.2 Objectius de l’àmbit administratiu.

4.2.1. Gestionar amb total transparència tot el procés administratiu del centre.

4.2.2. Executar una gestió econòmica clara.

4.2.3. Donar tot el suport administratiu possible a alumnes, famílies, professorat i personal no docent depenent del centre.

4.2.4. Mantenir el centre i el seu material en bon estat de conservació.

4.2.5. En la mesura de les possibilitats económiques, proveir contínuament al centre dels materials i instruments d’acord a les necessitats generals.

4.3 Objectius de l’àmbit de govern del centre.

4.3.1. Gestionar tot el procés d’organització del centre amb obertura i informació.

4.3.2. Facilitar, i al mateix temps exigir, la tasca específica de tots i cadascun dels treballadors del centre.

4.3.3. Controlar el compliment de les NOFC interpretant de la forma més plural possible els aspectes no recollits en aquest normativa i facilitant la seva revisió periódica.

4.3.4. Fomentar la participació general en la presa de decisions en el marc de les diferents comissions, órgans específics, etc.

4.3.5. Mantenir un nivell de debat periòdic a nivell de Claustre en relació als temes més rellevants.

4.3.6. Fomentar la relació efectiva del centre amb altres institucions locals, com poden ser l’Ajuntament, altres centres d’ensenyament, associacions esportives, culturals, etc.

4.3.7. Participar amb la implicació necessària en el Consell Escolar Municipal.

4.4. Objectius de l’àmbit humà i de serveis

4.4.1. Procurar que la comunicació i les relacions personals entre tots els estaments i col·lectius del Centre d’Adults es desenvolupin amb respecte i cordialitat.

4.4.2. Implicar al professorat perquè la seva tasca sigui interessant i eficient.

4.4.3. Donar als tutors les facilitats necessàries perquè la seva tasca sigui efectiva dintre del marc dels “Plans d’acció tutorial”.

4.4.4. Fomentar la col·laboració de les famílies amb el centre, facilitant la seva comunicació amb el personal docent i el seu accés a determinats estaments i serveis interns o externs.

4.4.5. Facilitar i promoure l’ús públic de les instal·lacions del centre per part de la població de Balaguer, establint i/o consolidant els acords de col·laboració o económics adients amb les institucions i associacions, tant públiques com privades.

4.4.6. Considerar la tasca del personal d’administració i serveis com a bàsica en la comunicació i relació entre tots els estaments i col·lectius del centre.

4.4.7. Col·laborar amb els serveis institucionals relacionats amb la formació i atenció dels alumnes.

4.4.8. Potenciar la participació en les activitats esportives i culturals, per part d’equips, grups escolars o individualment, que representin al Centre d’Adults. I també fomentar aquest tipus d’activitats.

4.4.9. Actuar coherentment amb les NOFC del centre, treballant amb una perspectiva de millora en els aspectes relacionats amb la “resolució de conflictes”.

4.4.10. Afavorir l’accés a la informació disponible relativa a les activitats complementàries i de formació per part de tots els sectors del Centre d’Adults.

5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

5.1 Normativa i organigrama

L’estructura d’organització del Centre d’Adults ha de permetre i facilitar, des de l’autonomia de gestió organitzativa i pedagògica, l’assoliment dels objectus formulats en el PEC d’acord amb l’exposició dels trets d’identitat que assumeix.

Els órgans de govern i els de coordinació, en tant que órgans de gestió, dirigeixen la seva actuació a l’assoliment de les finalitats esmentades en el paràgraf anterior.

No obstant, en funció de les necessitats específiques de cada curs, alguns càrrecs unipersonals de coordinació podran deixar-se vacants.

Els órgans unipersonals de govern constitueixen l’Equip Directiu.

Órgans de govern * Órgans unipersonals de govern

· Director

· Secretari

* Órgan col·legiat de govern

· Claustre de professors

Órgans de coordinació * Órgans unipersonals de coordinació

· Professors tutors

· Coordinador d’ensenyaments inicials i bàsics

· Coordinador de preparació per a proves d’accés

* Equips docents

L’Administració i els Serveis (PAS)

5.2 Els òrgans unipersonals de govern

Els órgans unipersonals de govern constitueixen l’Equip Directiu. La seva missió és elaborar la programació general, el projecte educatiu, el reglament de règim interior i la memòria anual de l’Aula d’Adults, juntament amb la resta dels òrgans de coordinació i n’ha d’informar al Claustre. També afavorirà la participació de la comunitat educativa i establirà els criteris per a l’avaluació interna del centre i coordinarà les actuacions dels órgans unipersonals de coordinació.

La direcció i responsabilitat general de l’activitat del Centre d’Adults correspon al Director, el qual vetllarà per la coordinació de la gestió del centre, l’adequació del PEC i la programació general.

El Secretari ha de dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa, sota el comandament del Director, i exercir, per delegació d’aquest, la prefectura del personal administratiu.

5.3 L’Órgan col·legiat de govern

És Órgan col·legiat de govern el Claustre de professors.

El Claustre de professors és l’órgan propi de la participació d’aquests en la gestió i planificació educatives de l’Aula d’Adults. Està integrat per la totalitat dels professors que hi presten serveis i és presidit pel coordinador.

5.4 Els órgans unipersonals de coordinació

El órgans unipersonals de coordinació tenen cura de la coordinació general de les activitats del seu departament, de la seva programació i avaluació.

La Tutoria i l’Orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots els professors que formen part del Claustre poden exercir les funcions de professor-tutor per a cada grup d’alumnes o curs. Encara que la tutoria incumbeix a tots els professors, s’anomena un tutor específic que ha de vetllar pels seus alumnes en tots els aspectes relacionats amb la seva educació i per una correcta informació als pares, en el casos dels alumnes menors d’edat.

El Coordinador d’ensenyaments inicials i bàsics fa l’avaluació inicial per tal de concretar el currículum, participa en el desenvolupament del Pla d’acció tutorial, enregistra en l’expedient de l’alumne la situació inicial, emplena les actes de les sessions de junta d’avaluació, coordina l’avaluació de l’alumnat i valora la coordinació feta durant el curs.

El Coordinador de preparació per a les proves d’accés coneix la programació didàctica anual. Té coneixements del sistema de formació professional, informa, orienta i asesora als alumnes, fa pública la convocatoria de les proves, emplena les actes de sessions, orienta i assessora als alumnes i fa la valoració de la coordinació.

5.6. Els Equips Docents

Els Equips Docents estan formats pels professors que imparteixen docència a un grup d’alumnes (curs) per tal d’actuar coordinadament en l’establiment de criteris per garantir l’aprofitament acadèmic, la correcta convivència del grup d’alumnes, la resolució de conflictes quan s’escaigui i la informació als pares o als tutors, si s’escau. Són presidits pels tutors dels grups i es constitueixen en Junta d’Avaluació per fer el seguiment dels aprenentatges i adoptar les decisions resultants d’aquest seguiment.

5.7. L’Administració i els Serveis.

L’Auxiliar Admistrativa del centre constitueix un element vital en el funcionament i en l’assoliment d’objectius funcionals del mateix. Les seves tasques transcendeixen l’estricte funció dels serveis ja que ha de col·laborar activament amb l’Equip Directiu i el professorat per conformar la correcta educació dels alumnes.

6. ASPECTES ORGANITZATIUS ESPECÍFICS: SERVEIS I REUNIONS

6.1. Funcionament general

L’organització general recau en l’Equip Directiu.

Els aspectes pedagògics i curriculars estan al càrrec dels coordinadors.

El Centre d’Adults manté contacte asíduament amb la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Balaguer.

6.2. Activitats de coordinació internes

Reunions ordinàries del Claustre: es controlen propostes de funcionament i els aspectes pedagògics.

Reunions d’Equips Docents: fan de suport a l’acció tutorial.

Reunions d’Avaluació.

Reunions de Coordinació: contemplen aspectes pedagògics i curriculars.

Reunions informatives generals.

6.3. Activitats de coordinació externes

Es procurarà col·laborar amb altres serveis relacionats amb l’educació i ensenyament dels alumnes.

Es procurarà tenir una fluida relació amb els centres de secundària per les tasques de coordinació que es desenvolupen des del Centre d’Adults.

6.4. Altres serveis

Activitats escolars alternatives, dins i fora del centre, organitzades pels coordinadors i tutors.

Activitats organitzades pels Serveis Culturals de l’Ajuntament.

Cessió eventual de les instal·lacions per a desenvolupar cursos organitzats per altres institucions diferents del centre d’Adults (aula d’informàtica, …).

Cursos de formació de professorat impartits des del centre amb presència de professors d’altres centres.

Aquest Projecte Educatiu de Centre vol recollir de manera general el funcionament del nostre Centre d’Adults, emmarcat en la població de Balaguer i posat al dia per al curs 2015/2016.

Revisat pel Claustre.

CFA Balaguer, Balaguer, gener 2016