Llengua anglesa

  • Anglès nivell 1: Curs de 105 hores de formació repartides en dues sessions setmanals de 1.5h cadascuna, en horari de tarda. Té per finalitat que l’aprenent/a pugui adquirir els coneixements elementals de la llengua anglesa.
  • Anglès nivell 2: Curs de 105 hores de formació repartides en dues sessions setmanals de 1.5h cadascuna, en horari de matí. Té per finalitat que l’aprenent/a pugui comunicar-se en situacions properes i habituals, relacionades amb la vida quotidiana i amb el seu àmbit laboral.

  • Anglès nivell 3Curs de 105 hores de formació repartides en dues sessions setmanals de 1.5h cadascuna, en horari de vespre. Té per finalitat que l’aprenent/a sigui capaç d’expressar-se amb suficient fluïdesa per comunicar-se i mantenir la interacció en contextos coneguts i sobre temàtiques generals o d’interès personal, i fer front de manera flexible a situacions habituals, en la variant estàndard de l’entorn d’aprenentatge. Aquest nivell d’anglès 3 dóna accés directe al nivell B1 de l’Escola Oficial d’Idomes (EOI), segons el Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

  • Aula virtual: https://educaciodigital.cat/cfabadia/moodle/